EFEKTIA

19. jún 2017
Radisson Blu Carlton hotel Bratislava

Energetická efektívnosť je časť slovenského energetického mixu, ktorá najviac prispieva ku konkurencieschopnosti krajiny. Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Na Slovensku existuje veľký potenciál pre realizáciu energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Najväčšie príležitosti ponúkajú predovšetkým budovy a tiež oblasti ako osvetlenie, výroba a distribúcie tepla a chladu a výroba stlačeného vzduchu. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú široké, potenciál však zatiaľ dostatočne nevyužívame.

Vo vyspelých ekonomikách aj súkromné firmy vo významne väčšej miere využívajú EPC model na znižovanie svojej spotreby a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Umožňuje totiž využiť potenciál budúcich úspor energie na  financovanie potrebných investícií. Modernizácia budov a zariadení  sa financuje z úspor, ktoré zaručene nastanú po realizácii modernizácie.

O reálne skúsenosti s EPC sa na konferencii podelia fundovaní odborníci z verejného aj súkromného sektora.

Súčasťou konferencie EFEKTIA 2017 bude aj vyhlásenie víťazov súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike. Ocenenia EFEKTIA 2017 odovzdajú víťazom okrem iných vzácnych hostí aj  podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu, Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga.

8:30 – 9:15 hod        registrácia

9:15 – 10:40 hod

 • Rozvoj GES na Slovensku
  Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK
 • GES ako jeden z nástrojov dosahovania cieľov energetickej efektívnosti SR
  Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Financovanie energetickej efektívnosti zo štrukturálnych fondov – reálne možnosti
  Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Využitie inovatívnych finančných mechanizmov pri financovaní energetickej efektívnosti
  Martin Polónyi, Ministerstvo financií SR

11:00 – 11:45 hod

 • Odovzdávanie ocenení EFEKTIA 2017
  Maroš Šefčovič, podpredseda EK
  Peter Žiga, minister hospodárstva SR
  Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA
  Pavol Kukura, predseda Predstavenstva SKGBC
  Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK
  Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne a.s.

11:45 – 13:00 hod               obed

 

13:00 – 15:00 hod

Praktické skúsenosti – predstavenie projektov:

 • Projekt GES: od auditu po výberové konanie
  Tomáš Kubečka, výkonný riaditeľ APES-SK
  Juraj Revický, Tatra Tender s.r.o
 • Výhody EPC projektov pre súkromný sektor
  Martin Kumpan,
  SE predaj s.r.o.

 • Príklad realizácie GES projektu vo verejnom sektore
  Milan Orlovský
  , KOOR s.r.o.

 

Panelová diskusia:

 • Základné prekážky rozvoja GES na Slovensku/v Európe
  zástupcovia štátneho sektora/MH, MF/, zástupca APES-SK, zástupca samosprávy, odborný zástupca/poradenská spoločnosť, zástupca zákazník – úspešne realizovaný projekt
  Moderátor: Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK

 

15:00 – 16:00 hod

 • Networking s občerstvením a čašou vína

* zmena programu vyhradena

 

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

Maroš Šefčovič (narodený v roku 1966) je slovenský kariérny diplomat a od 1. novembra 2014 podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu. V tejto funkcii vedie projektový tím "Energetická únia" v rámci Komisie, ktorý sa skladá zo 14 komisárov. V roku 2014 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. V rokoch 2010 - 2014 bol podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. V rokoch 2009 - 2010 bol európskym komisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Od roku 2004 do roku 2009 bol stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej únii. Ako profesionálny diplomat slúžil v rokoch 1992 až 2004 v Zimbabwe a v Kanade a ako veľvyslanec v Izraeli. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Moskovský štátny inštitút pre zahraničné vzťahy. Je držiteľom titulu doktor práv a PhD. z európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na Stanfordskej univerzite v USA. Nedávno vydal knihu o svojom prvom funkčnom období vo funkcii podpredsedu s názvom "S dvojkrížom uprostred hviezd” (John Harper Publishing, Londýn 2014).

 

Ing. Peter Žiga, PhD., minister hospodárstva Slovenskej republiky

Vzdelanie:

1990 – 1995 - Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

1991 -  Kurz pre študentov z východnej Európy pod záštitou Union Bank of Switzerland - St. Gallen, Švajčiarsko

Profesionálna prax:

2016 – súčasnosť - minister hospodárstva Slovenskej republiky

2012 – 2016 -  minister životného prostredia Slovenskej republiky

2010 - 2012 -  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2006 – 2010 -  štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

JUDr. Svetlana Gavorová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

JUDr. Svetlana Gavorová je generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry od roku 2012. Pod jej vedením sa SIEA stala jedinou implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR pre európske fondy. V aktuálnom programovom období sa agentúra podieľa na implementácii dopytovo orientovaných výziev z operačných programov Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie. Pred tým viedla Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. Je absolventka štúdia v odbore všeobecné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdia  európskeho práva na Univerzite v Heidelbergu, od roku 2002 vykonávala samostatnú advokátsku prax. Pôsobila aj ako dobrovoľný poradca  občianskych združení a poradca štatutárnych orgánov samosprávy a  verejnej  správy.

 

Pavol Kukura, SKGBC

Absolvent Slovenskej Technickej Univerzity, kde získal titul PhD. Ďalšie pôsobenia: 1994 - 1996 technický riaditeľ americkej spoločnosti AT&T na Slovensku, 1996 - 2000 obchodný riaditeľ americkej spoločnosti Lucent Technologies. 2003 - 2010 výkonný viceprezident v spoločnosti Slovak Telekom. V rokoch 2010 až 2014 bol partnerom a konateľom v spoločnosti e-Dome, s.r.o., ktorá sa zaoberala energetickou optimalizáciou budov, zelenou certifikáciou LEED a BREEAM a projektami energetickej efektívnosti EPC. V súčasnosti je konateľom v spoločnosti TAW, s.r.o., ktorá v tomto období stavia jeden z prvých bytových komplexov v štandarde LEED. Pavol Kukura pôsobil v predsedníctve SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod), v predsedníctve CTF (Communication technology forum) a v prezídiu ITAS (IT asociácia Slovenska). Od roku 1994 je člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na Slovenskej technickej univerzite. Napísal tri učebnice pre vysoké školy, jednu monografiu. Od roku 2011 je členom predstavenstva SKGBC, v súčasnosti je predsedom predstavenstva SKGBC.

 

Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Miroslav Mariaš študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity zameranie tepelná energetika a technika prostredia. Následne pracoval v Slovenskej energetickej agentúre, kde vykonával kontrolu energetickej hospodárnosti tepelných zariadení. Od roku 2000 pracuje na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky na rôznych pozíciách na sekcii energetiky. Zúčastnil sa prístupového procesu do EU v rámci negociačnej kapitoly Energetika. V rokoch 2005 až 2009 bol vyslaný ako národný expert na Generálne riaditeľstvo pre dopravu a energetiku (DG TREN) Európskej komisie, kde pracoval na odbore Energetickej politiky a bezpečnosti dodávok. Podieľal sa na vypracovaní Strategického prehľadu energetiky EU a návrhu nariadenia o bezpečnosti dodávky plynu. V súčasnosti pracuje na Odbore medzinárodných vzťahov v energetike Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky so zameraním na energetickú efektívnosť na domácej a medzinárodnej úrovni.  

 

Ing. Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Matej Kerestúr pracuje v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre od roku 2014. Ako manažér programovania a metodiky sa podieľal na príprave strategických dokumentov, analýz a riadiacej dokumentácie k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na energetické efektívnosť z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne pôsobí na oddelení podporných činností a energetických auditov. Pred nástupom do SIEA bol štátnym radcom na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde bol zodpovedný za metodickú a koordinačná činnosť pri tvorbe štátnej politiky v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulty ekonomiky a riadenia stavebníctva.

 

Martin Polónyi, Ministerstvo financií SR

Martin Polónyi je riaditeľom odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, ktorý vznikol vo februári 2017 zlúčením odboru medzinárodných inštitúcií a útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2014, od roku 2015 ako riaditeľ útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu.  Od roku 2008 pôsobil v Národnej banke Slovenska v oblasti koordinácie vzťahov s Európskou centrálnou bankou, pričom túto funkciu prerušil v rokoch 2010 až 2012, kedy pôsobil v Európskej centrálnej  banke vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu medzinárodných vzťahov  so zameraním na medzinárodné hospodárske vzťahy, tretí ročník štúdia absolvoval na Univerzite Lyon III v Lyone vo Francúzsku.

 

Juraj Revický, Tatra Tender s.r.o

Juraj Revický je skúsený poradca a advokát zameriavajúci sa na poradenstvo vo verejnom obstarávaní verejno súkromných partnerstiev a osobitne energo efektívnych projektov. Juraj má skúsenosti s realizáciou a riadením mnohých komplexných verejných obstarávaní v Slovenskej republike a s poskytovaním poradenstva v anglickom a ruskom jazyku. Kvalifikácie a členstvá: absolvoval štúdium "Právo a organizácia verejného obstarávania" (Public Procurement Law and Policy, Master of Laws (LLM)) na Univerzite Nottingham; Juraj je členom Procurement Lawyer's Association, UK, člen Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb, člen Smart City Cluster, SR, člen pracovnej skupiny Smart City pri MH SR.

Martin Kumpan, výkonný riaditeľ a konateľ dcérskej spoločnosti Slovenských elektrární, SE Predaj

Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V energetike pôsobí od roku 2005. Osem rokov pracoval v Slovenských elektrárňach na viacerých pozíciách so zameraním na obchod s elektrinou. V roku 2013 sa stal vedúcim stratégie obchodu. Začiatkom roka 2014 sa stal  výkonným riaditeľom a konateľom dcérskej spoločnosti Slovenských elektrární, SE Predaj. Posledné tri roky nasmeroval pôsobenie spoločnosti na poskytovanie komplexných energetických služieb so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti slovenských podnikov i verejnej správy. Od roku 2016 vedie aj českú a poľskú pobočku Slovenských elektrární, ktoré sa venujú predaju elektriny, plynu a energetických služieb. Je členom výkonnej rady Združenia dodávateľov energií.

 

Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, predseda správnej rady

Marcel Lauko absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od roku 1995 pôsobil ako odborný asistent na Katedre financií. Vo svojej akademickej kariére sa zameriaval na problematiku podnikateľských financií a na metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov. Od roku 2006 začal pôsobiť v Energetickom centre Bratislava – poradenskej inštitúcii zameranej na problematiku energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie – ako investičný konzultant pre oddelenie verejného osvetlenia, kde poskytoval poradenstvo pre samosprávy. V novembri 2008 sa stal riaditeľom Energetického centra Bratislava a nasmeroval jeho pôsobenie do oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, najmä v oblasti podpory rozvoja trhu a projektov energetických služieb. V súčasnosti sa zameriava hlavne na inovatívne využívanie modelu EPC (Energy Performance Contracting) a financovanie energetickej efektívnosti. V roku 2014 sa spolupodieľal na založení Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) na Slovensku a stal sa prvým predsedom správnej rady združenia. Je členom viacerých poradných orgánov a iných záujmových skupín na národnej a európskej úrovni.

 

Tomáš Kubečka, výkonný riaditeľ APES-SK

Tomáš Kubečka (66) je výkonným riaditeľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb. V priebehu posledných dvadsiatich rokov s prestávkami pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách a rôznych firmách v oblasti energetických služieb a automatizácie budov, aby na sklonku svojej členitej kariéry mohol vyhlásiť: Energy Performance Contracting je ten najzaujímavejší a najkrajší business, aký som v živote robil.

 

Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne a.s.

Miroslav Šarišský je manažérom útvaru externej komunikácie a udržateľného rozvoja v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde pracuje od roku 2009. Súčasne je podpredsedom Výboru pre energetiku Americkej obchodnej komory a členom Výboru pre hospodársku politiku Republikovej únie zamestnávateľov. Predtým pôsobil v Národnej banke Slovenska ako hlavný metodik v kampani pri zavádzaní eura na Slovensku. V Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky riadil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou a odbor právnych záležitostí, verejného obstarávania a vnútornej kontroly. Ako projektový manažér pracoval pre Americkú komoru právnikov na projektoch súvisiacich s viacerým inštitucionálnymi reformami. Podieľal sa tiež na založení Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

 

Partneri

Generálny Partner:

Odborný garant:

Mediálny partneri:

Podobné podujatia