TRENDY V HR 2018

28. sep 2017
HOTEL DEVÍN

Byť atraktívnym zamestnávateľom v roku 2025, znamená začať priťahovať talenty do škôl, aby boli neskôr talentami pre firmy. Sú aktuálne školy schopné takéto talenty pripraviť? Ako je dôležité, aby boli  školy zároveň aj svojou vlastnou PR agentúrou? Môžu sa školy stať ambasádormi značiek firiem?

Firmy neustále objavujú cesty, ako pracovať s talentami na školách. Školy rovnako hľadajú priestor ako spolupracovať s firmami, pretože chcú ponúkať atraktívne študijné odbory. Nie vždy je takáto spolupráca úspešná. Pozvali sme preto hostí, ktorí s témou know how transfer pracujú.

Employer Branding 2.0 – know how transfer

Program:

 8:30 – 9:00     registrácia a ranný coffee break

 9:00 – 10:00   1. Panelová diskusia

 •     Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. – dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE

               Zareagovali sme na trh práce a zmenili fakulte meno po 65 rokoch

 •     Doc. Antonín Korauš, PhD., LLM, MBA – dekan, EF PEVŠ

               Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?

10:00 – 10:10   Prestávka

10:10 – 11:00   Vstup

 •     Mgr. Dana Miňová, PhD. – HR riaditeľka, Svet Zdravia  

               Ako dokážu firmy pozdvihnúť atraktivitu študijných odborov

 •     Ján Cifra - CEO Websupport

               Prečo aj malá firma chce spolupracovať s univerzitami a prečo sa nám to zatiaľ nedarí?

 11:00 – 11:45   Vstup a praktická ukážka

 •     Ján Hrončák - VRBA

    Virtuálnou realitou môžu firmy nie len zaujať absolventov, ale tiež transferovať know how zamestnancom

11:45 – 12:45   obed

12:45 – 14:00   2. Panelová diskusia  

 •      MSc. Jana Trnovská - program manager + hosť, LEAF

                Ako priťahujeme Slovákov zo zahraničia my?

 •      Mgr. Pavol Norulák

               Ak chcete zamestnancov z Ukrajiny, je správny čas teraz. O 2 roky už kvalitných ľudí bude nedostatok

     aj na Ukrajine.

 •      JUDr. Peter Devínsky, LL.M. -  advokát/ attorney at law, Schoenherr

                Zamestnávanie cudzincov

14:00 - 14:15    coffee break

14:15 - 15:15    Vstup

 •     Ing. Miroslava Cehelská - Employer Branding Project Manager,IBM

              Spolupráca s VŠ ako súčasť know how transfer a budovania značky zamestnávateľa

 •     Petra Berecová - Senior Vice President Group Executive Management, Deutsche Telekom AG

               Aké know how prinášajú ľudia zo Slovenska v našej nemeckej centrále?

 15:15 - 16:00   Vstup

 •     Ing. Branislav Hadár,  Kia Motors Slovakia s.r.o

              Dualne vzdelávanie ako EVP

 •     Mgr. Maroš Pogány, MBA  Kia Motors Slovakia s.r.o.

              Ako dokáže právnik pomôcť emploer brandingu?

       

* zmena programu vyhradená

Pozrite si video:

               

 

 

 

Pozrite si video:

 

 

 

 

Mgr. Dana Miňová, PhD., riaditeľka úseku personálnych zdrojov siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia 

Profesionálnu cestu začala Dana Miňová po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave v roku 1996. Do roku 2001 pôsobila ako asistent, neskôr odborný asistent na katedre pedagogiky FiF UK v Bratislave. Od roku 2001 je jej kariéra spätá so starostlivosťou o ľudí v komerčnom biznise. Spočiatku pôsobila v pozícii manažéra osobného rozvoja v poisťovni UNIQA. Okrem prípravy programov starostlivosti o zamestnancov participovala ako lektor v rámci vzdelávania obchodnej časti spoločnosti. Od roku 2005 pôsobila v IT spoločnosti PosAm, spol. s r.o. Spolu so svojím tímom úseku ľudských zdrojov pripravovala koncepčné rámce a tiež ich uvádzala do života vo všetkých oblastiach HR. V roku 2008 získala spoločnosť PosAm v súťaži „Best Employers“, organizovanej spol. AON HEWITT,  3. miesto v kategórii veľké spoločnosti. V roku 2012 získala spoločnosť PosAm 1. miesto v súťaži „Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu“, v kategórii IT.

Od júla 2013 pôsobí v holdingovej spoločnosti Svet zdravia, a.s., kde vedie úsek ľudských zdrojov. Od apríla 2017 zastáva rovnakú pozíciu aj pre sieť polikliník ProCare, ktoré vytvorili s nemocnicami jednu integrovanú skupinu. Aktívne participuje na najväčšom projekte zmeny v oblasti zdravotníctva, ktoré na Slovensku realizujú práve tieto spoločnosti.

V roku 2014 získala Dana Miňová spolu s tímom vedenia Sveta zdravia, a.s. a s tímom HR ocenenie HR GOLD.

Dana Miňová vo svojej práci uplatňuje princípy učiacej sa spoločnosti, tímovej práce, vyznáva prístup „Human age“ s dôrazom na budovanie dôvery, úcty a rešpektu vo vzťahu s interným zákazníkom.

 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. – dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Iveta VASKOVÁ sa venuje zlievarenským procesom, publikovala viac ako 120 publikácií v vo vedeckých a odborných časopisoch. Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 1990 v odbore Zlievarenstvo na Hutníckej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach. V roku 2009 sa úspešne habilitovala na docentku s prácou o využití slovenských bentonitov pre zlievarenské účely. V súčasnosti predmetom jej pedagogického a vedeckého záujmu je najmä štúdium formovacích a jadrových zmesí a zliatín neželezných kovov. Ako riešiteľka pôsobila v 5 projektoch podporovaných EÚ, bola organizátorkou medzinárodných vedeckých konferencií, riešiteľkou grantových úloh a úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru, je členkou viacerých medzinárodných a domácich rád a komisií. Od roku 2011 pôsobila na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach ako prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium, od roku 2015 vo funkcii dekanky . Hutnícka fakulta zmenila svoj názov, od 1.7.2017 sa volá Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie. Predchádzajúci názov nevystihoval v plnej šírke skutočný rozsah vzdelávacích a výskumno-vývojových činností fakulty, ani oblasti jej spolupráce s priemyselnou praxou. Fakulta prešla počas svojej 65-ročnej histórie významným vývojom a rozšírila svoje pôsobenie aj mimo oblasti hutníctva kovov.

 

Doc. Antonín Korauš, PhD., LLM, MBA –  dekan Fakulty ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave

Zaraďuje sa k známym slovenským predstaviteľom finančného sektoru. K najvýznamnejším odborným aktivitám patrilo zastupovanie SR v  Public relations Comité Européen des Asurances -  Európskej asociácií poisťovní za oblasť Public relations. Pôsobil tiež ako člen správnej rady Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, podpredseda sekcie Public relations pri Slovenskej asociácii poisťovní, člen redakčnej rady IBC International, Eurospravodaj, Výber, viceprezident Prague Bussines Club, člen správnej rady Nadácie Národohospodár na Ekonomickej univerzite v Bratislave, člen klubu ekonómov EU a v mnohých ďalších pozíciách. Je členom vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy, členom vedeckej rady na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, členom vedeckej rady Európskej univerzity v Skalici, členom energetickej komisie a komisie pre technologický rozvoj a inovácie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

Je autorom mnohých odborných článkov, štúdií, statí a vystúpení na domácom i medzinárodnom fóre. Jeho odborné vystúpenia boli na mnohých konferenciách, odborných seminároch a stretnutiach na Slovensku i v zahraničí ako napr.: Cambridge, Praha, Barcelona, Amsterdam, London, Tallin, Gothenburg, Shanghai, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro, Dubai, Budapest,  Malmö a ďalšie. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje najmä na bezpečnostné aspekty v bankovej a finančnej sfére, na oblasť marketingu a stratégie bankovníctva a poisťovníctva, a to hlavne z hľadiska perspektív stredoeurópskeho regiónu. Okrem učebných textov pre EU v Bratislave a Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska patria k významným prácam jeho monografie „Bankovníctvo na Slovensku“, „Marketing v poisťovníctve“ a „Marketing v bankovníctve a poisťovníctve“, ktorej bola za rok 2000 udelená literárna cena VÚB, ktorú táto banka udeľovala každoročne za autorstvo, vydávanie a distribúciu nových pozoruhodných diel pôvodnej slovenskej literatúry. Ďalšou je publikácia „Makroekonomická stratégia prechodu na trhovú ekonomiku“, ktorá bola vydaná v spoluautorstve s prof. Ing. Jánom Feriancom, DrSc. Významnou bola aj jeho autorská účasť na publikácii „Veľká ekonomická encyklopédia“, ktorá získala Cenu Slovenského literárneho fondu. V roku 2005 vydal monografie „Bankopoisťovníctvo“, „Bankopoisťovníctvo“ – vznik a vývoj a  „Bankopoisťovníctvo v krajinách EÚ“. V roku 2011 vydal monografiu „Finančný marketing“ a tiež aj anglickú verziu „Financial marketing“, ktorá sa aktuálne nachádza v knižniciach univerzít v 25 štátoch. Konkrétne je kniha v Marshallovej knižnici na univerzite v Cambridge, Bagdadskej univerzite v Iraku, na štyroch univerzitách vo Fínsku, Izraeli a Írsku, v Číne na najstaršej Tianjinskej univerzite, v Turecku, Egypte, Líbyi, Francúzsku, Južnej Kórei, USA, Lotyšsku, Rusku, Taiwane, Grécku, Chorvátsku, Arménsku, Japonsku, ČR a ďalších štátoch. Týmto sa ale výpočet krajín nekončí, pretože sa publikácia postupne dostáva do knižníc svetových univerzít v ďalších krajinách.

 

Petra Berecová - Telekom

Petra Berecová, born in Slovakia, studied at the Faculty of Arts and Law, focussing on international law. She started working in the Automotive Industry as an HR Director in Yazaki, Slovakia.  She joined Deutsche Telekom Group in 2005 and firstly worked for T-Mobile Slovakia in the position of Head of Compensation and  Benefits in the Human Resources Division before taking over responsibility in leading  the Human Resources Division as a member of the Executive Management Board in 2007. After the merger of Slovak Telekom and T-Mobile Slovakia in 2010 she kept heading the Human Resources Division as a member of the Executive Management Board until February 2016 and supported the company in the post-merger transformation process. Since March 2016 she is working in Deutsche Telekom’s HQ as Senior Vice President Group Executive Management. Group Executive Management will be responsible for the HR Lifecycle processes for all  Executives Group-wide and will consolidate all respective processes with clear accountability. Through Group-wide transparency of executive talents and by fostering a holistic placement and development journey for executives, GEM will take a leading role in shaping Deutsche Telekom’s new leadership culture. Petra Berecova speaks fluent Slovak, English, German and Japanese.

 

Ing. Miroslava Cehelská - IBM

Miroslava začala pracovať na Slovensku od marca 2003, bola súčasťou budovania európskeho Dell biznis centra v Bratislave, kde pracovala na oddelení HR zodpovedná za množstvo recruitment aktivít lokálneho aj európskeho rozmeru. Počas jej pôsobenia na pozícii Recruitment manažérky, Dell Bratislava vzrástol na počet 1200 zamestnancov. Neskôr pôsobila v európskej centrále Dell v Londýne, kde bola zodpovedná za európsky program pre MBA kandidátov a neskôr ako HR pre finančné oddelenie opať v Bratislave. Pred nástupom do spoločnosti Dell, Miroslava pracovala 2 roky v Prahe pre medzinárodne headhunterské spoločnosti.
Pôsobila dlhé roky ako aktívna členka v študentských organizáciach AIESEC a Junior Achievement Slovensko a má rada prácu s mladými talentmi. Má vyštudovanú Ekonomickú univerzitu v Bratislave, špecializáciu Personálny Manažment. V súčasnosti pracuje ako Employer Branding Project Manager a University Relations koordinátor pre spoločnosť IBM International, BratislavaV januári 2017 úspešne ukončila certifikát Employer Branding College Australia, pod dohľadom pána Bretta Minchingtona, uznávaného celosvetového lídra v oblasti Budovania značky zamestnávateľa.
Pred nástupom do IBM pracovala 3 roky ako HR Lead pre úspešnú slovenskú start -up firmu 3070 zaoberajúcu sa dizajnom a výrobou kreatívných riešení pre európske značky mimo Slovenska.

 

MSc. Jana Trnovská

Jana Trnovská je riaditeľkou LEAF Programu pre Slovákov v zahraničí, ktorý prepojil už stovky úspešných Slovákov v zahraničí so Slovenskom. Okrem toho prednáša na VŠ a venuje sa start-upom. Pracovala v biznise, aj vo viacerých štátnych inštitúciách. Väčšinu posledných 10 rokov strávila v Británii, Thajsku a vo Francúzsku. Študovala na University College London, King´s College, London School of Economics a Sciences Po Paris.

 

Mgr. Pavol Norulák

 

JUDr. Peter Devínsky, LL.M. 

Peter Devínsky je advokát spolupracujúci s bratislavskou pobočkou medzinárodnej advokátskej kancelárie Schönherr Rechtsanwälte GmbH/ Schoenherr Attorneys at Law. Vo svojej praxi sa Peter zameriava najmä na oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, sporové konania, vnútropodnikové vyšetrovania a tiež na niektoré oblasti správneho práva.  Na dennej báze poskytuje Peter domácim aj zahraničným klientom poradenstvo vo všetkých aspektoch pracovného práva, vrátane súkromia zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež klientom radí v oblastiach ochrany osobných údajov, farmaceutického a potravinového práva. Peter pravidelne zastupuje klientov pri obchodných transakciách a poskytuje poradenstvo vo všetkých otázkach obchodného práva a práva spoločností. Petrove skúsenosti v sporových konaniach zahŕňajú zastupovanie v rôznych druhoch civilných a súdnych správnych konaní na súdoch všetkých stupňov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

 

Ján Cifra, CEO Websupport

Ján Cifra is the CEO of WebSupport.sk - the largest web hosting company in Slovakia. Cifra has an extensive background in startups, tech and business, working for almost 4 years as Head of business development for Piano.io and consulting for various startups and entrepreneurs. Prior to that he was director at Axasoft's banking and software services and with Qimonda AG / Infineon AG as developer, project manager and app development leader. While working on his MBA from Vlerick Leuven-Gent Management School in Belgium, Cifra worked on projects for startups in London and consulted ING Belgium in near-shoring IT delivery centers. Cifra holds an MBA from Vlerick Leuven-Gent Management school in Belgium and is a graduate of Bratislava's Comenius University.

 

Ing. Branislav Hadár,  Kia Motors Slovakia s.r.o

Branislav Hadár je vedúcim oddelenia Vzdelávania v spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Po ukončení štúdia na Strojníckej fakulte VŠT Košice (1987) pracoval v rôznych pozíciach v ZŤS Martin, hlavne v oblasti výroby traktorov a naposledy ako vedúci sekretariátu GR. Odtiaľ jeho cesty viedli do akciovej spoločnosti AUTO Martin, kde pôsobil ako člen predstavenstva. V rokoch 2000-2005 pôsobil na personálnom oddelení VW Slovakia, BU Martin a od roku 2005 keď nastúpil do Kia Motors Slovakia až doteraz pôsobí v HR a HRD oblastiach. Voľný čas trávi pri športe a cestovaní, rád spoznáva nové krajiny a kultúry.

 

Mgr. Maroš Pogány, MBA   Kia Motors Slovakia s.r.o.

Maroš Pogány je vedúcim právneho oddelenia spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Po absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ (1999) pracoval ako právnik v MATADOR a.s., Púchov a neskôr pôsobil v advokácii. Krátko po príchode kórejskej automobilky na Slovensko (2004) nastúpil na pozíciu právnik so zameraním na obchodné právo, pracovné právo a súdne spory. Od roku 2010 vedie právne oddelenie, pričom do jeho agendy pribudli otázky investičnej pomoci. Maroš sa snaží o uplatňovanie manažérskych postupov a inovácií pri organizácii právnych činností vo firme; tohto roku zavŕšil štúdium MBA s témou záverečnej práce “R&D Legal – Organization of Legal Function for Innovative Companies and Start-Ups“. Je aktívnym členom Únie podnikových právnikov SR a Slovenskej advokátskej komory. Svoj voľný čas rád trávi s rodinou v záhrade alebo pri športe, jeho snom je zdokonaliť sa v hre na bicie nástroje a v golfe.

Ján Hrončák, VRBA

Ján Hrončák je spoluzakladateľom prvého Slovenského podniku s virtuálnou realitou, ktorý je zákazníkmi hodnotený ako najlepšie miesto na zábavu v Bratislave. V roku 2017 podnik rozšíril svoju prevádzku o inovačné centrum, kde v spolupráci s univerzitami a zahraničnými investormi vyvíja svetovo unikátne aplikácie pre nadnárodné podniky. Ján študoval matematiku a štatistiku na vysokých školách v Bratislave a Montpellier. V minulosti pracoval s portfóliami komodit pre Slovenské elektrárne a podieľal sa na založení viacerých start-upov.

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

Odborný garant:

Parnter:

 

Mediálni parnteri:

 

Podobné podujatia