Slovenské zdravotníctvo 2017

21. sep 2017
HOTEL SAFFRON

Konferencia sa zaoberá aktuálnou situáciou v slovenskom zdravotníctve, fungovaním a riadením nemocníc a zmenami v liekovej politike. Udeľovanie ocenení TOP lNOVÁCIE.

Cieľová skupina: riaditelia nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnici, lekári a distribučné spoločnosti.

KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA TOMÁŠA DRUCKERA

8:30 – 9:00 registrácia

9:00 - 10:00

I. Lieky

MZSR -  novela zákona o liekoch
PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, Ministerstvo zdravotníctva SR

Novela zákona o lieku v praxi - sú lieky dostupnejšie?
PharmDr. Ondrej Sukeľ, Slovenská lekárnická komora,

Cost-sharing ako cesta k zlepšeniu dostupnosti inovatívnych liekov pre pacientov
Yoder Dagmar, Deloitte

Situácia v Českej republike
PharmDr. Ľubomír Chudoba, Česká lekárnická komora

Emergentný systém. Čo to znamená v praxi?
PharmDr. Ľubica Hladíková a Mgr. Peter Kall, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
 

10:00 – 10:30 coffee break

10:30 – 11:30

II. Priority v zdravotníctve a aktuálne problémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov

Štátne nemocnice a kolotoč dlhov - pomôže opäť štát?
Tomáš Drucker (videopríhovor), Martin Smatana, Ministerstvo zdravotníctva SR

Ako bude fungovať nemocnica novej generácie?
MUDr.Vladislav Dvorový, Svet zdravia

Primárny sektor a poplatky 
MUDr. Marián Šoth, prezident ASL SR

Lieky, dostupnosť a čakacie lehoty u lekárov
Mária Lévyová, prezidentka AOPP

11:30 – 12:00 coffee break

12:00 – 13:00

III. Novinky v medicíne

Telemedecína a umelá inteligencia v službách poistenca
MUDr. Miroslav Halecký, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Výskum v oblasti implantológie
Ing. Radovan Hudák, PhD.

Elektronické zdravotníctvo - aké sú praktické skúsenosti?
Ing. P.Blaškovitš - riaditeľ, Národné centrum zdravotníckych informácií

eZdravie v lekárňach Dr.Max
Mgr. Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ lekární Dr.Max na Slovensku

13:00 – 13:30 Ocenenie TOP inovácií

13:30 obed

JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva

Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Od roku 2012 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty. V roku 2016 získal prestížne ocenenie magazínu Forbes a poradenskej spoločnosti PwC „The Most Respected CEO 2016“. Od 23. marca 2016 je ministrom zdravotníctva.

 

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MZSR

Vyštudoval Farmaceutickú fakultu UK Komenského v Bratislave aj Fakultu manažmentu UK, odbor manažment a marketing. Na ministerstvo zdravotníctva prišiel zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, kde pôsobil okrem iného aj ako vedúci sekcie inšpekcie. Od júna 2016 pôsobí ak generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky.

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo. Ako 36 ročný sa stal prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Predtým tam pôsobil ako 1. viceprezident a tiež ako krajský odborník v odbore Lekárenstvo Prešovského kraja.

 

Yoder Dagmar, spoločnosť Deloitte Legal

Dagmar Yoder je asociovanou partnerkou a advokátkou v spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho poradenstva pôsobí od roku 2000. Pred príchodom do Deloitte Legal začiatkom roku 2017 bola viac ako desať rokov partnerkou vo významnej českej advokátskej kancelárii zodpovednou za vedenie jej slovenskej pobočky. V minulosti pôsobila tiež na vedúcej pozícii v bankovej inštitúcii.

Dagmar má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva, práva nehnuteľností, fúzií a akvizícií, projektového financovania a realizácie energetických projektov. Poskytuje právny servis významným farmaceutickým spoločnostiam v otázkach týkajúcich sa ich podnikateľského modelu, reklamy a marketingu, korporátnych reštrukturalizácii, v otázkach regulácie a rôznych zmluvných vzťahov vrátane agendy týkajúcej sa konsignačných skladov. V poslednej dobe participovala na komplexných analýzach týkajúcich sa možností cost-sharingu a poskytovala poradenstvo v konaniach týkajúcich sa kategorizácie liekov.

 

PharmDr. Ľubomír Chudoba, prezident Českej lekárnickej komory

Vyštudoval odbor klinická farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoval v roku 1987. Začínal pracovať ako interný ašpirant na odbore farmakológie a toxikológie liečiv v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Pôsobil tiež v Lekárenskej službe hlavného mesta Prahy ako lekárnik asistent a vedúci lekárnik. Od roku 2002 do roku 2007 bol prezidentom Českej lekárnickej komory, v roku 2011 bol opäť zvolený na tento post a v roku 2015 ho opäť obhájil.

 

MUDr. Miroslav Dvorový, Svet zdravia

Vyštudoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové. V trebišovskej nemocnici pôsobil najprv ako sekundárny lekár, neskôr ako námestník LPS a od roku 2010 ako riaditeľ nemocnice. Od mája tohto roku sa stal riaditeľom michalovskej nemocnice.

 

MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov

Študoval na LF v Hradci Králové, štúdium ukončil v roku 1995 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracoval vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, od roku 2005 má ambulanciu v Nitre. Od roku 2015 vedie ASL ako jej prezident.

 

Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Vyštudovala ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bola tiež prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, počas jej pôsobenia sa jej podarilo presadiť zákon zvyšujúci mzdy sestrám, ktorý však napadla na Ústavnom súde SLK.

 

MUDr. Miroslav Halecký

MUDr. Miroslav Halecký absolvoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, atestoval v odbore chirurgia a všeobecná chirurgia.

Do roku 2012 pracoval ako chirurg v nemocniciach v Humennom a v Košiciach, v rokoch 2012-2015 pracoval na rôznych manažérskych postoch v sp. Svet zdravia, naposledy ako medicínsky riaditeľ. Od roku 2015 pracuje v Dôvere ako projektový špecialista, kde zodpovedá za rôzne inovatívne a strategické projekty, mimo iné z oblasti telemedicíny a umelej inteligencie.

 

 Ing. Marian Šimegh - riaditeľ Sekcie rozvoja a integrácie

Marian Šimegh vyštudoval fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v súkromnom sektore ako analytik, architekt a neskôr aj ako projektový manažér v IT sektore. Do roku 2010 úspešne realizoval viacero projektov. Od roku 2010 nastúpil na pozíciu architekta do Národného centra zdravotníckych informácií, kde sa neskôr stal projektovým manažérom projektu eSO1. Dnes pôsobí na pozícii riaditeľa sekcie rozvoja a integrácie. Jednou z hlavných výziev, ktorej čelí na svojej pozícii, je postupné zavedenie elektronického zdravotníctva na Slovensku. Súčasťou je aj nastavenie správnej deployment stratégie, kde zavedenie elektronických služieb zdravotníctva do praxe sa pokladá zatiaľ za najväčší projekt v štátnej správe.

 

Ing. Radovan Hudák, PhD. zástupca vedúceho Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte TU v Košiciach

Pochádza z Košíc, študoval na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (1995 – 2000), v roku 2008 obhájil dizertačnú prácu a v roku 2012 sa habilitoval v odbore biomedicínske inžinierstvo. Od skončenia školy sa nepretržite zapája do pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá je zameraná na medicínsku aditívnu výrobu, implantáty a implantológiu. Je odborníkom v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, vedúci Oddelenia biomedicínskeho inžinierstva a zástupca vedúceho Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

 

PharmDr. Ľubica Hladíková, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

Vzdelanie:

Absolvent Prírodovedeckej fakulty MU v Brne (molekulárna biológia – Mgr.) a Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (farmácia – PharmDr.)

Vedúca Oddelenia kategorizácie a liekovej legislatívy spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a zástupca spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. v ADL (Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok)

Skúsenosti vo farmaceutickej veľkodistribúcii (v spoločnostiach FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.) na rôznych pozíciách na nákupe, v cenotvorbe a v projektovom managemente, v klinickom výskume (viaceré CRO) na pozícii CRA a project manager a základnom výskume (Virologický ústav SAV)

 

Mgr. Peter Kall, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

Vzdelanie : Farmaceutická fakulta UK ,BA - Atestácia I. stupňa v odbore lekárenstvo

Pracovné pôsobenie:

            1996 – 1999, FAKON , Obchodný riaditeľ   

            1999 – 2001, Unipharma Bojnice, vedúci oddelenia nákupu

            2001 – 2012, S & D Pharma SK , sales and logistics manager

            2012 -  S & D Pharma SK, business manager

            Predseda sekcie výrobcov Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL)

            člen prezídia ADL

 

Mgr. Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ lekární Dr.Max na Slovensku

Vzdelanie: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
Zamestnanie: Po škole pôsobil ako advokátsky koncipient a pomáhal pri zakladaní prvých reťazcov lekární v Českej republike. V oblasti lekárenstva už zotrval a pri značke Dr.Max stojí od jej počiatkov v roku 2005. Na Slovensku pôsobí od roku 2011.
Záujmy: hokej, beh, skialpinizmus, cestovanie

 

 

Partneri

Hlavný partner:

 

Partneri:

 

 

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

Podobné podujatia