Doprava 2018

26. apr 2018
AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA

Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU

Základné sekcie:

Sekcia nákladná doprava
Sekcia osobná doprava

Okruhy tém:

  • Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU. Udržateľná mobilita ako nástroj pre zvyšovanie životnej úrovne občanov EU.
  • Bezpečná cestná infraštruktúra. Inteligentné „smart“ riešenia v nákladnej a osobnej doprave. Moderné trendy v oblasti digitalizácie a automatizácie.
  • Cestný balík Európskej komisie ako súbor legislatívnych opatrení s výrazným vplyvom na cestnú dopravu, s akcentom na Návrh nariadenia 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti - Rozdielne pozície členských štátov EU.
  • Dopady novelizácie smernice 96/71 v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (lex specialis) na fungovanie trhu v doprave – riziká a obmedzenia.
  • Stanovisko Európskej Komisie a podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu vo vzťahu k vyjednávacej pozícii Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a národných združení cestných dopravcov.
  • Balík „Čistej mobility“ prezentovaný zo strany Európskej komisie v Novembri 2017. Otázky „čistých vozidiel“ a proces znižovania emisií v doprave.
  • Právne aspekty voľnej živnosti na vedenie cudzieho motorového vozidla – pozícia slovenských dopravcov a štátnych inštitúcií.
  • Pozícia štátnych inštitúcií, regulačné a kontrolné mechanizmy štátu ako predpoklad férovej súťaže v cestnej doprave.
  • Legislatíva upravujúca podmienky vedenia motorového vozidla – zníženie požadovaného veku uchádzačov.
  • Vývoj vodičov profesionálov – ich nedostatok, atraktivita povolania. Projekty duálneho vzdelávania a rozvoja zamerané na pritiahnutie mladých ľudí do cestnej dopravy – osobnej aj nákladnej.

 

Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

PROGRAM:

BLOCK 1 / BLOK 1


08:00  Registration/Registrácia 


09:00  Official opening / Oficiálne otvorenie  Pavol Jančovič - President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia
                                                                            Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, II. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.
 

 

09:20  Christian Labrot  President of International Road Transport Union IRU/Prezident Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU
09:35  Dana Meager Secretary of state, Ministry of Finance of the Slovak republic/Štátna tajomníčka Ministerstva financií SR
09:50  Milan Merica Deputy of the Transport Police Department, Presidium of the Police Force of the Slovak republic/Zástupca odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR 
10:05  Peter Varga General Director of the Road Transport Section of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak republic/Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácii Ministerstva dopravy a výstavby SR
10:20  József Nagy Member of the European Parlament/Poslanec Európskeho parlamentu
10:35  Miroslav Ivan Member of the National Council of The Slovak Republic/Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
10:50  Jean Todt - videopríhovor President of the Fédération Internationale de l´Automobile /FIA, Head of Formula 1/Prezident Medzinárodnej atomobilovej federácie (FIA), šéf Formula 1
           Ivan Štefanec - videopríhovor Member of the European Parlament/Poslanec Európskeho parlamentu


10:40 - 11:00 Coffee break


11:00  Vladimír Starosta, Vojtech Hromíř President and Secretary General of Association of Czech Road Hauliers ČESMAD Bohemia/Prezident a Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov ČR ČESMAD Bohemia
11:15  Radu Dinescu (prezentácia) General Secretary of The National Union of Road Hauliers from Romania (UNTRR)/ Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov v Rumunsku
11:30  Adalbert Wandt President of Associaton of German Road Hauliers BGL/Prezident Združenia cestných dopravcov v Nemecku BGL
11:45  Pavol Hudák (prezentácia) 1-st. Vicepresident of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of HUDOS, s.r.o. /1. Viceprezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Generálny riaditeľ spoločnosti HUDOS, s.r.o.
12:00  Marek Modranský Honorárny viceprezident Medzinárodného združenia verejnej dopravy (UITP), predseda Inštitútu verejnej dopravy (IVD)/Honorary Vice President of international public transport association, Chairman of the Institute of Public Transport
12:15  Martin Dolejš Zástupca Mastercard/Representant of Mastercard company


12:30 - 13:00  Lunch / Obed 


BLOCK 2 / BLOK 2 Round Table (panel discussions)  Hosted by Peter Sádovský, President of the Bus Transport Association ZAD, 2-nd. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.


13:00   - 14,30  Isabelle Maitre (prezentácia) Head of the Permanent Delegation to the EU of Associaton of French Road Hauliers FNTR/Veľvyslankyňa stáleho zastúpenia francúzskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli 
                         Piotr Szymanski Permanent Representative to the EU and Association of International Road Transport Carriers in Poland/Vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli
                         Gábor Csányi Representant of Hungarian Road Transport Association (MKFE)/Zástupca Združenia cestných dopravcov v Maďarsku MKFE
                         Jan Němec Zástupca ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia v rámci európskych inštitúcii v Bruseli/Representative of CESMAD Slovakia and CESMAD Bohemia to the european institutions in Brussels
                         Ivan Rusko Secretary General of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia


14:30 - 15:00 Coffee break


15:00  Tomáš Suhányi Member of the Board of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic and Head of the transport working group by FIATA/Člen predstavenstva ZLZ SR a vedúci pracovnej skupiny cestných prepráv pri FIATA
15:15  Jozef Gnap (prezentácia) Professor, Head of department, University of Zilina Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications/Profesor, Vedúci katerdy, Žilinská univerzita v Žiline
15:30  Peter Pobeha CEO of SAD Žilina, Chairman of the Supervisory Board of the Bus Transport Association ZAD, generálny riaditeľ SAD Žilina, predseda dozornej rady ZAD
15:45  Martin Ľupták Managing director and vicechairman of the board BRING TRUCKING a.s. pre projekt inovujme.sk


16:00  Conclusion & Wrap-up / Záver Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, 2-nd. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.
                                                               Pavol Jančovič - President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia

 

* zmena programu vyhradená

 Pavol Jančovič - Prezident ČESMAD Slovakia

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1988 začínal v ČSAD Topoľčany na oddelení kusových zásielok. V priebehu pár rokov prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami, až keď v roku 1994 skončil ako jeho riaditeľ. Týmto rokom začína aj jeho podnikateľská činnosť prostredníctvom dopravnej spoločnosti TOPNAD a.s., ktorú postupne rozvíjal a rozširoval až do súčasného stavu, kde spoločnosť úspešne ponúka široké spektrum služieb v rámci dopravy, ale aj logistiky.

 

 Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, II. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle a najmä v bankovom sektore. Od roku 2006 je generálnym riaditeľom autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines. V roku 2014 bol zvolený za viceprezidenta Zväzu autobusovej dopravy, a od volieb v júni 2016 zastáva post prezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Zastupuje tiež profesijné združenie cestných dopravcov ČESMAD v rade pre osobnú dopravu pri Medzinárodnej únii cestnej dopravy IRU so sídlom v Ženeve.

 

Ivan Rusko - Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

Je krízový a transformačný manažér s viac ako 21-ročným skúsenosťami vo viacerých krajinách. Úspešne realizoval projekty transformácie a organizačných zmien vo firmách, ako aj prípravy firiem na fúzie a akvizície, resp. buy-out. Pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách v Európe, so zameraním na riadenie ľudského kapitálu, organizačný rozvoj, právne služby a compliance. Orientuje sa na oblasť fúzií a akvizícii firiem, krízový manažment, interim manažment, transformácie a reštrukturalizácie firiem. Pôsobil tiež v lesníckom, drevárskom a celulózo-papierenskom priemysle, v oblasti environmentálnych technológií a služieb, v doprave a logistike, ako aj v oblasti metalurgie a zlievarenstva a v oblasti medzinárodného consultingu.

 

 Christian Labrot  President of International Road Transport Union IRU/Prezident Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU

Prezident Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU

Študoval ekonómiu a logistiku na Bonnskej univerzite v Nemecku. Svoju kariéru v doprave začal v roku 1979 v nemeckom združení  s názvom Národné združenie podnikania, dopravy a logistiky. Neskôr v roku 1990 sa stal jeho riaditeľom.

Okrem toho pôsobí v IRU niekoľko rokov a bol členom rôznych komisií IRU, štyri roky bol viceprezidentom Komisie na prepravu tovaru v Bruseli (CLTM), v rokoch 2012 – 2015 bol členom prezidentskej exekutívy a tiež prezidentom Finančnej komisie.

 

Dana Meager Štátna tajomníčka ministerstva financií SR a splnomocnenec vlády pre hodvábnu cestu/Deputy Minister of Finance of the Slovak Republic & Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for negotiations on The One Belt One Road Iniciative

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v rokoch 1992 – 1997. V rokoch 1992 – 1997 a 1998 – 1999 pôsobila ako daňová analytička v spoločnosti KPMG TAX k.s., medzitým v rokoch 1997 – 1998 bola administratívnou manažérkou v TRANSTRADE s.r.o. V rokoch 2000 – 2002 pracovala ako staršia daňová konzultantka v DELOITTE & TOUCHE TAX, k.s. a v rokoch 2004 – 2013 pôsobila v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ako vedúca daňového oddelenia.

V roku 2013 opustila súkromnú sféru a stala sa viceprezidentkou Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. V tejto funkcii pôsobila do roku 2016, kedy sa ujala funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pôsobí ako splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia a splnomocnenec pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond.

Do úradu štátnej tajomníčky Ministerstva financií bola schválená vládou 13. apríla 2016.

 

 

pplk. Mgr. Milan Merica Deputy of the Transport Police Department, Presidium of the Police Force of the Slovak republic/Zástupca odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR 

Do služobného pomeru bol prijatý 1. augusta 1996. Na post zástupcu riaditeľa odboru dopravnej polície súčasne vedúceho oddelenia mýtnej polície Prezídia Policajného zboru bol menovaný 15. marca 2017. V prevažnej väčšine svojej policajnej kariéry pôsobil na úseku služby dopravnej polície Policajného zboru. Svoje nadobudnuté skúsenosti využíva pri riadení  a usmerňovaní oddelení mýtnej polície Policajného zboru a oddelení špeciálnych kontrol.

 

Peter Varga General Director of the Road Transport Section of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak republic/Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Peter Varga, MBA, Msc. aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vyštudoval MBA a MSc programy na Nottingham Trent University. Má 15-ročnú skúsenosť z podnikového sveta a verejného sektora. Prešiel si viacerými riadiacimi funkciami v spoločnostiach ako Národná diaľničná spoločnosť, a.s., MH Invest, s.r.o., SARIO š.p.o.,  Orange Slovensko a.s. a takisto pôsobil aj na Slovenskej technickej univerzite na Fakulte informatiky  v Bratislave. 

 

József Nagy - Poslanec Európskeho parlamentu

Je bývalým ministrom životného prostredia a bývalým poslancom NR SR - člen finančného, sociálneho výboru a výboru pre európske záležitosti.

V súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu - člen výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

 Ako bývalý manažér sa venuje aj podnikateľskému prostrediu.

 

 Miroslav Ivan -  Member of the National Council of The Slovak Republic/Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Po absolvovaní Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podnikal v sektore stavebníctva, neskôr hlavne obchodu, vrátane logistiky. Pôsobil tiež ako riaditeľ Odboru strategických investícií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

V súčasnosti je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, členom hospodárskeho výboru NRSR a tímlídrom strany SaS pre oblasť dopravy a stavebníctva.

 

Vladimír Starosta - resident and Secretary General of Association of Czech Road Hauliers ČESMAD Bohemia/Prezident a Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov ČR ČESMAD Bohemia

prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA, je absolventem VŠE Praha a spolumajitelem společnosti O.K. Trans Praha spol. s r.o., 28 let praxe v oboru silniční dopravy, v čele Sdružení stojí od roku 2001, byl členem prezídia IRU (Mezinárodní unie silniční dopravy)

 

Vojtech Hromíř 

 

Radu Dinescu - Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov v Rumunsku

Je absolventom Fakulty dopravy Univerzity Politehnica v Bukurešti.

Od roku 2004 je generálnym tajomníkom Združenia cestných dopravcov v Rumunsku. Predtým pôsobil aj ako podpredseda Nadácie Promotrans – odborná príprava v cestnej doprave, v rámci čoho sa Nadácia Promotrans stala druhou vzdelávacou inštitúciou na rumunskom trhu.

V súčasnosti tiež pôsobí ako:

Prezident GRSP RO (Globálne partnerstvo cestnej bezpečnosti v Rumunsku), predtým ako podpredseda v rokoch 2008-2015;
Podpredseda BSEC-URTA (Čiernomorská hospodárska spolupráca Únie cestných dopravcov), v rokoch 2013-2014 a 2015-2016 ako zástupca prezidenta.

 

Marek Modranský -  Honorárny viceprezident Medzinárodného združenia verejnej dopravy (UITP), predseda Inštitútu verejnej dopravy (IVD)/Honorary Vice President of international public transport association, Chairman of the Institute of Public Transport

Od roku 2003 do 2014 aktívne pôsobil v sektore verejnej autobusovej dopravy. V tomto období pracoval na viacerých vedúcich pozíciách v jednej z najväčších dopravných spoločností na Slovensku. V roku 2007 začal aktívne spolupracovať s medzinárodným združením UITP so sídlom v Bruseli. Členstvo v tejto organizácii viedlo k rozšíreniu jeho poznatkov o verejnej doprave a jej význame pre spoločnosť zo zahraničného prostredia. Počas pôsobenia v UITP zastáva nepretržite funkciu člena v Komisii pre regionálnu dopravu. Za jeho odborný prínos, aktívny prístup a ďalšie zásluhy pre UITP sa v roku 2009 stal ako historicky najmladší členom Výkonného výboru UITP (Executive and Policy Board). Na tejto pozícii bol dve volebné obdobia až do roku 2015, kedy mu bol na svetovom kongrese pre verejnú dopravu v Miláne udelený titul honorárny viceprezident UITP. V súčasnosti pôsobí Marek Modranský ako predseda Inštitútu verejnej dopravy so zameraním  na odbornú podporu dopravcom a samosprávam na Slovensku v oblasti presadzovania podmienok pre udržateľnú dopravu a obhajobu ekologických druhov dopravy.

 

Isabelle Maitre - Veľvyslankyňa stáleho zastúpenia francúzskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli (FNTR)

 FNTR je francúzska asociácia cestnej nákladnej dopravy, ktorá zastupuje záujmy 5 000 spoločností cestnej nákladnej dopravy.

 Absolvovala magisterské štúdium v rámci diplomacie a medzinárodných vzťahoch na parížskej univerzite (Parix XI University). Má 22-ročné skúsenosti z Bruselu, kde sa venuje sektoru dopravy (FNTR, UPS – Europe, IRU – Europe, Peugeot Citroën).

 

 

 Piotr Szymanski - Vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli

Piotr Szymanski je absolventom Fakulty medzinárodných štúdií a politológie Univerzity v Lodži v Poľsku. Svoju profesionálnu kariéru v samosprávnej správe regiónu Lodzkie najskôr ako zástupca pre medzinárodnú spoluprácu a neskôr ako expert pre európske záležitosti, zodpovedný za monitorovanie politík EÚ najmä s regionálnym rozvojom, dopravou a inováciami.

V rokoch 2011 – 2016 bol vedúcim oddelenia pre medziregionálnu spoluprácu v rámci regionálneho úradu regiónu Lodzkie v Bruseli.

Od roku 2016 zastupuje záujmy poľského sektora dopravy v Bruseli ako vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli.

Je autorom viacerých publikácii venovaných politikám EÚ a lobbing a je tiež členom tímu externých rečníkov Európskej komisie.

 

 

Gábor Csányi Representant of Hungarian Road Transport Association (MKFE)/Zástupca Združenia cestných dopravcov v Maďarsku MKFE

Je absolventom Budapeštianskej univerzity ekonomických vied a verejnej správy. V roku 2002 sa špecializoval na medzinárodnú ekonomiku a európske štúdiá a v tom istom roku sa pripojil k Maďarskej asociácii cestnej dopravy (MKFE).

Pracuje ako tajomník medzinárodných vzťahov od roku 2004. Rovnako plnil funkciu námestníka generálneho tajomníka od septembra 2015 do januára 2017. Zaoberá sa predovšetkým záležitosťami EÚ, ktoré zastupuje MKFE na rôznych fórach EÚ a IRU.

 

Jan Němec Zástupca ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia v rámci európskych inštitúcii v Bruseli

Vyštudoval Európske štúdiá na Univerzite Palackého a Loughborough University vo Veľkej Británii.Po práci pre Ministerstvo dopravy, kde sa podieľal na prístupe SR do EÚ a presadzovanie pravidiel v cestnej doprave, sa pripojil v roku 2008 k stálemu zastúpeniu Slovenskej republiky v Bruseli s cieľom pripraviť české Predsedníctvo Rady EÚ v roku 2009. Počas tohto obdobia predsedal pracovnej skupine pozemnej dopravy a zaslúžil sa o úspešne uzavretie legislatívneho balíka v oblasti cestnej dopravy.
V rokoch 2012 až 2017 pracoval v bruselskej kancelárii Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU), kde bol zodpovedný za sociálne veci, bezpečnosť cestnej premávky a problémy infraštruktúry.
Od januára 2018 zastupuje ČESMAD Bohemia a ČESMAD Slovakia v Bruseli.

 

Tomáš Suhányi Member of the Board of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic and Head of the transport working group by FIATA/Člen predstavenstva ZLZ SR a vedúci pracovnej skupiny cestných prepráv pri FIATA

Zakladateľ a konateľ  TIREX sro, BA, 1993, zasielateľská firma

Štúdium: 

Master International economic relations,UA- Kiev State university

 MBA: Open university, GB- Miltom Keynes

 FIATA diploma :  SK- Zilnska univerzita

Predstavenstvo ZLZ, Bratislava

Chairman of Working group road, FIATA CH- Zurich

 

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Je vedúcim katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Bol zodpovedným riešiteľom Plánov dopravnej obslužnosti miest Bardejov, Topoľčany, Púchov, Považská Bystrica, Žilina a samosprávnych krajov Košický, Žilinský a ďalšie.  V roku 2016 - 2017 viedol kolektív, ktorý spracovával Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

 

Ing. Peter Pobeha - Generálny riaditeľ SAD Žilina, predseda dozornej rady ZAD

Vyštudoval odbor Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Po ukončení štúdia v roku 1988 nastúpil do ČSAD Žilina (dnes SAD Žilina) ako dispečer autobusovej dopravy, od roku 1991 postúpil na pozíciu dopravného námestníka. V roku 1999 bol menovaný do funkcie riaditeľa podniku SAD Žilina. V súčasnosti pracuje ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ tejto spoločnosti.

Dlhodobo aktívne pôsobí aj vo Zväze autobusovej dopravy, kde zastával funkciu Predsedu Rady riaditeľov a v období 2014-2016 funkciu Prezidenta Zväzu, kde taktiež využíva odborné vedomosti a bohaté skúsenosti v problematike verejnej autobusovej dopravy.

 

Martin Ľupták Managing director and vicechairman of the board BRING TRUCKING a.s. pre projekt inovujme.sk

Martin Ľupták pracuje od roku 2006 ako generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva v spoločnosti BRING TRUCKING a.s., v ktorej získal ako prvý zamestnanec firmy symbolické osobné číslo 0. Spoločnosť sídli na Slovensku, je dopravnou logistickou spoločnosťou s 330 nákladnými vozidlami a je integrovaná do globálnej škandinávskej logistickej skupiny.

Martin Ľupták vedie viac ako 500 zamestnancov a 2 pobočky v Nemecku a Švédsku. Od roku 2017 je členom predstavenstva švédskej dopravnej spoločnosti BRING LINEHAUL AB a viceprezidentom Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ). Pod jeho vedením získal BRING TRUCKING a.s. cenu "Firma roka 2015", v vyhodnotení ktoré organizuje časopis TREND na Slovensku a v roku 2016 bola na 2. mieste. V roku 2016 získal Martin Ľupták ocenenie "Osobnosť dopravy na Slovensku".

 

Partneri

Hlavný partner:

 

Partner:

 

Odborní garanti:

 

Mediálni partneri: 

 

Podobné podujatia