Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

12. sep 2019
RADISSON BLU CARLTON HOTEL

Konferencia je zameraná na duševné vlastníctvo, jeho vnímanie v spoločnosti, dopad na HDP, zamestnanosť, obchod, ako aj na problematiku falšovania a pirátstva

 

* vzhľadom k nulovému účastníckemu poplatku nie je potrebné uvádzať fakturačné údaje. Pri registrovní stači uviesť do jednotlivých polí číslicu 0. 

**konferencia bude simultánne tlmočená 

 

Témy diskusie

 

Výzvy v oblasti duševného vlastníctva v ďalšom desaťročí

Inštitucionálne nástroje pri riešení budúcich výziev v oblasti duševného vlastníctva, ktoré pripravujú európske a slovenské autority pre podnikateľskú komunitu, v reakcii na výzvy ekonomického rozvoja.

 

Christian Archambeau, výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

"Podniky v EÚ, občania a ďalšie zainteresované strany v oblasti práv duševného vlastníctva potrebujú vzájomne prepojený, efektívny, moderný a spoľahlivý systém duševného vlastníctva v rámci vnútorného trhu EÚ, ako aj v globálnom prostredí, v ktorom stále viac pôsobia. Pokroky v technológii, rozširovanie elektronického obchodu a novo vznikajúce obchodné modely rýchlo pretvárajú hospodárske a sociálne prostredie, ktorého integrálnou súčasťou sú aj práva duševného vlastníctva. To si môže vyžadovať prispôsobenie mnohých aspektov získavania, využívania a presadzovania práv duševného vlastníctva a rozširovanie siete spolupráce o nové zainteresované strany a partnerov. Ale môže tiež vyžadovať prehodnotenie úlohy práv duševného vlastníctva v blízkej budúcnosti."

 

Denisa Žiláková, generálna riaditeľka Sekcie centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

"Až 39 % vnútroštátnych investícií do výskumu a vývoja sa opiera o zahraničné zdroje financovania, najmä fondy EÚ, ktoré tvoria 89 % všetkých finančných prostriedkov v tejto oblasti. V záujme podpory investícií súkromného sektora vláda rozšírila sadzbu daňovej úľavy v prípade výskumu a vývoja na 100 % oprávnených výdavkov. Zákonom o regionálnej investičnej pomoci sa zavádza preferencia daňových úľav pre investorov namiesto priamych hotovostných dotácií, čo ich má povzbudiť k investíciám do technológií s vyššou pridanou hodnotou."

 

 

Tvorivosť, inovácie a konkurencieschopnosť

Závery štúdii pre malé a stredné podniky.  

 

Nathan Wajsman, hlavný ekonóm Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Yann Ménière, hlavný ekonóm Európskeho patentového úradu

"Inovácie sú hlavnou témou, na ktorú sa zameriava desaťročná stratégia pre rast „Európa 2020“, ktorú prijala Európska únia s cieľom vytvoriť konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou zamestnanosťou. Dosiahnutie tohto cieľa závisí od viacerých rozdielnych faktorov, ale účinný systém práv duševného vlastníctva je bezpochyby jedným z najdôležitejších vzhľadom na schopnosť duševného vlastníctva podnecovať tvorivosť a inovácie v celej ekonomike."

"Malé a stredné podniky, ktoré majú zapísané aspoň jedno právo duševného vlastníctva, majú o 21 % vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia rastu a o 10 % vyššiu pravdepodobnosť stať sa rýchlo rastúcim podnikom. Podniky si vďaka právam duševného vlastníctva môžu zvýšiť výnosy, získať licencie na technológie, uzatvoriť dohody o spolupráci a prilákať investorov. O ochranu práv duševného vlastníctva sa môžu oprieť aj na zahraničných trhoch, aby na tam mohli šíriť svoje aktivity a konkurovať veľkým, etablovaným podnikom."

"Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vyplácajú výrazne vyššie mzdy ako iné odvetvia, pričom ich mzdy prevyšujú mzdy v ostatných odvetviach o 46 %. Tomu zodpovedá skutočnosť, že pridaná hodnota na zamestnanca je v odvetviach intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva vyššia než kdekoľvek inde. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vytvárajú približne 28 % všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú viac ako 60 miliónov Európanov."

 

 

Aj obchod s pirátskym a falšovaným tovarom má svoje trendy. Ako ich predstihnúť?

 

Nathan Wajsman, hlavný ekonóm Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Tomáš Prochocký, generálny riaditeľ colnej sekcie Finančnej správy SR

"Na Slovensku sa výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva odhaduje na 456 milióna eur čo zodpovedá 12,3 % predaja pre jedenásť odvetví. Podľa globálnej analýzy celková hodnota ušlého zisku na Slovensku zodpovedá 84 EUR na slovenského občana ročne.

Falšovaný a pirátsky tovar by mohol tvoriť až 6,8 % dovozu Európskej únie, čo predstavuje 121 miliárd EUR. V uplynulých rokoch sa táto suma výrazne zvýšila. Nástup vyspelejšej technológie má na povahu a rozsah falšovania významný vplyv. Tento nárast predaja falšovaného tovaru prostredníctvom online trhov nie je novým, ale skôr pretrvávajúcim trendom. V posledných rokoch sa sociálne média javia ako kľúčová platforma, z ktorej falšovatelia môžu osloviť vysoký počet spotrebiteľov so všeobecne nízkym rizikom odhalenia zo strany orgánov presadzovania práva. Falšovaný tovar môže mať okrem hospodárskej ujmy aj závažný vplyv na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a negatívne dôsledky pre životné prostredie. Okrem tradičných luxusných výrobkov sa falšovatelia zameriavali na široký sortiment tovarov každodennej spotreby.

EÚ sa v rastúcej miere stáva jedným z významných cieľových trhov pre falšované potraviny a nápoje a čoraz častejšie falšovanú kategóriu predstavuje elektronika. Pre spotrebiteľov sú okrem potravín značným rizikom aj falšované alkoholické nápoje. Medzi najčastejšie falšované a odhalené prípady tradične patria luxusné výrobky, odevy a doplnky. Keďže pesticídy dnes patria medzi najviac regulované výrobky na svete, nie je prekvapením, že sa v EÚ obchoduje so širokou škálou falzifikátov. Falšované lieky predstavujú rastúcu hrozbu pre väčšinu členských štátov. Počet odhalených falšovaných tabakových výrobkov, prevažne cigariet, už štvrtý rok za sebou klesá.

V rokoch 2013 až 2016 významne stúpol podiel obchodu s falšovaným a pirátskym tovarom na svetovom obchode. Jeho objem za rok 2016 sa odhaduje na 509 miliárd USD, čo predstavuje 3,3 % svetového obchodu. Navyše tento rast zaznamenaný počas pomerného spomalenia rastu celkového svetového obchodu. Zákonní výrobcovia takto vyrábajú menej a teda zamestnávajú aj menej zamestnancov, čím sa odhaduje, že v celej EÚ dochádza k priamej strate 468 000 pracovných miest v postihnutých odvetviach."

 

 

Európske občianstvo a duševné vlastníctvo: Kde sme a kam smerujeme?

Panelová diskusia podnikateľov, odborníkov a zástupcov inštitúcii na Slovensku.

 

Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu SR

"Znalosť a rešpektovanie práv duševného vlastníctva je jeden z predpokladov budovania vedomostnej spoločnosti. Úlohou moderného vzdelávacieho systému je poskytnúť základné informácie o duševnom vlastníctve už na základných a stredných školách.

Štátny pedagogický ústav venuje problematike a významu duševného vlastníctva, prínosu rozvíjania tvorivosti pre osobný život a budúcu kariéru, prepájaniu vzdelávacieho obsahu s realitou a svetom práce osobitnú pozornosť. Témy ako duševné vlastníctvo v kontexte školského vzdelávania, autorské právo v školách, výnimky a obmedzenia z autorského práva v škole, originál alebo falzifikát tvorili  obsah školení, seminárov, workshopov pre učiteľov najmä v ostatných dvoch rokoch."

 

Anton Škreko, generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstva kultúry SR

"Dlhodobou prioritou ministerstva kultúry je vytváranie kvalitného a vyváženého právneho rámca pre autorov a ďalších nositeľov práv, ktorými sú najmä výkonní umelci, hudobní či filmoví producenti alebo vysielatelia. Autorský zákon je jediným súkromnoprávnym kódexom v gescii ministerstva kultúry a zásadne ovplyvňuje všetky oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu – teda oblasti hospodárstva, ktorá je postavená na využívaní a ekonomickom zhodnocovaní výsledkov tvorivej činnosti. Preto je akákoľvek zmena v autorskoprávnej legislatíve doslova ostro sledovaná nielen umelcami, ale aj producentmi, podnikateľmi v kreatívnom priemysle, ako aj veľkými internetovými spoločnosťami.

Nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá v Európskej únii vstúpila do platnosti koncom roka 2018, priniesla významný posun, keďže v mnohých oblastiach vrátane ochrany maloletých nabáda členské štáty, aby využívali možnosti mediálnej samoregulácie alebo koregulácie, teda spolupráce štátneho a súkromného sektora.

Podľa Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 sa zvýšila podpora kinematografickej kultúry. Audiovizuálny fond (AVF) vlani na ňu vyplatil 9.676.132 eur, o 2.110.044 eur viac ako rok predtým, čo predstavuje medziročný nárast o 21,81 percenta. Z podaných 527 žiadostí bolo podporených 333."

 

Miroslav Karaffa, generálny riaditeľ ELCOM s.r.o.

"Medzi špičkové inovatívne firmy sveta môže preraziť i výrobca registračných pokladníc. Ukazuje to príklad Prešovčanov, ktorí naštartovali svoje podnikanie začiatkom deväťdesiatych rokov ako distribútori japonskej značky Sharp. Tím elektrotechnikov ešte kedysi na roľníckom družstve vyvíjal priemyselný robot, osobný počítač či elektroniku pre vojenské zariadenia.  Dnes prešovská spoločnosť Elcom vyrába jedny z top registračných pokladníc na svete. Do vyše 60 krajín sveta dodala už viac ako pol milióna pokladníc. V Prešove dáva prácu vyše stovke ľudí a ďalšie pracovné miesta vyváža do Číny."

 

Peter Jasenák, riaditeľ odboru vstupov a zmien Úradu priemyselného vlastníctva SR

"Vnímajúc zvýšený dopyt po informáciách, ako aj rozrastajúci sa počet inovatívnych  podnikov boli v roku 2018 načrtnuté viaceré projekty, ktoré si dávajú za cieľ neustále zvyšovať povedomie a informovanosť občanov o možnostiach rozvoja technickej tvorivosti a s ňou súvisiacej ochrany.

Úrad sa sústredí na optimalizáciu elektronických formulárov s doplnenými a rozšírenými funkcionalitami, ktoré by mali uľahčiť vypĺňanie a podávanie žiadostí na úrad. Určite chceme zotrvať v elektronizácii svojich činností a tiež sledovať a zavádzať nové trendy v eGovernmente na Slovensku.  

Úrad v minulom roku uskutočnil 33 prediagnostík stavu priemyselných práv, ktoré sú založené na priamom kontakte s vedením a zástupcami firiem, poznania ich potenciálu a porovnávania s konkurenciou. Na základe týchto informácií poskytnú zástupcovia ÚPV SR konzultačno-poradenskú službu v oblasti duševného vlastníctva s cieľom zvyšovať povedomie hlavne o ochrane technických riešení, dizajnov alebo ochranných známok. Úrad celkovo poskytol v minulom roku  odpoveď na 5551 žiadostí smerujúcich na infocentrum."

8:30 – 9:00 Registrácia (! POZOR ZMENA!)

 

9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR

Richard Messinger, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

 

9:15 – 9:45 Výzvy v oblasti duševného vlastníctva v ďalšom desaťročí

Christian Archambeau,  výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Denisa Žiláková,  generálna riaditeľka Sekcie centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 

9:45 – 10:15 Tvorivosť, inovácie a konkurencieschopnosť. Závery štúdii pre malé a stredné podniky.

Nathan Wajsman, hlavný ekonóm Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Yann Ménière, hlavný ekonóm Európskeho patentového úradu

 

10:15 - 10:30 Prestávka na kávu

 

10:30 – 11:00 Aj obchod s pirátskym a falšovaným tovarom má svoje trendy. Ako ich predstihnúť?

Nathan Wajsman, hlavný ekonóm Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Tomáš Prochocký, generálny riaditeľ colnej sekcie Finančnej správy SR

 

11:00 – 12:00 Európske občianstvo a duševné vlastníctvo: Kde sme a kam smerujeme?

Panelová diskusia podnikateľov, odborníkov a zástupcov inštitúcii na Slovensku.

Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu SR

Anton Škreko, generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstva kultúry SR

Miroslav Karaffa, generálny riaditeľ ELCOM

Peter Jasenák,  riaditeľ odboru vstupov a zmien Úradu priemyselného vlastníctva SR

 

12:00 – 12:15 Záver konferencie

 

12:15 – 14:00 Raut, networking

Konferenciu prídu otvoriť

 

Ľubica Laššáková - ministerka kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Ľubica Laššáková, PhDr., ukončila svoje vzdelanie rigoróznou skúškou na Katedre rozhlasovej a televíznej žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojej profesijnej praxe strávila v Banskej Bystrici, kde do polovice osemdesiatych rokov pôsobila ako zástupkyňa šéfredaktora odvetvového časopisu. Neskôr pracovala ako zástupkyňa na generálnom riaditeľstve spoločnosti SLOVCEPA. Vyše dvadsať rokov strávila v Slovenskom rozhlase, neskôr rok zastávala pozíciu programovej manažérky a tlačovej poradkyne v Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici. So svojimi bohatými skúsenosťami nastúpila na post prednostky Okresného úradu v Banskej Bystrici a o štyri roky neskôr sa stala manažérkou kultúry a projektovou manažérkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Od marca 2018 zastáva funkciu ministerky kultúry Slovenskej republiky. Aktívne ovláda francúzštinu, ruštinu a  maďarčinu, pričom jej nechýbajú ani znalosti z angličtiny.

 

a         

 

Richard Messinger - predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

                                                                                                                                                                           

S bohatými skúsenosťami v oblasti práva je JUDr. Richard Messinger na čele Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako jeho predseda od roku 2016. V roku 2004 dokončil štúdium Právnickej fakulty na Univerzite Mateja Bela a o dva roky neskôr úspešne prešiel rigoróznou skúškou na Trnavskej univerzite v Trnave. Štyri roky pôsobil v Slovenskom futbalovom zväze ako člen legislatívno-právnej komisie. Súčasne osem rokov prevádzkoval vlastnú advokátsku kanceláriu a od roku 2008 sa stal členom Slovenskej advokátskej komory. Hovorí aktívne anglicky a cudzia mu nie je ani nemčina.

 

Rečníci

 

Christian Archambeau - výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Pôvodom Belgičan Christian Archambeau bol vymenovaný Radou Európskej únie v roku 2018 za výkonného riaditeľa Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Pred nástupom do EUIPO zastával viacero vedúcich pozícií v Európskom patentovom úrade (EPO) v oblasti infraštruktúry, administratívy a ľudských zdrojov. Predtým než prešiel do Európskej vesmírnej agentúry, ako absolvent stavebného inžinierstva Université libre de Bruxelles pracoval v stavebníctve na Blízkom východe. Funkciu zástupcu výkonného riaditeľa prevzal 1. decembra 2010 a odvtedy je aj členom tímu vrcholového manažmentu.

 

Denisa Žiláková - generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Odborníčka nielen na európske právo a Európsku úniu JUDr. Denisa Žiláková, MBA, má za sebou nepochybné množstvo skúseností, ako aj širokú škálu akademického vzdelania. Titul doktorka práva získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ešte ten istý rok odišla študovať do Paríža. Na Fakulte managementu Univerzity Komenského dokončila postgraduálne štúdium v odbore európska integrácia – Európska únia a v roku 2004 úspešne ukončila európske právo na London’s College. Titul Master of Management of Structural Funds obdržala na European Academie v Berlíne a od roku 2018 je držiteľkou titulu MBA, ktorý má z pražskej Cambridge Business School. Popri jej akademických úspechoch si dokázala vybudovať pôsobivú kariéru. V roku 1998 začínala na Ministerstve spravodlivosti SR, neskôr bola členkou Delegácie Európskej komisie v sekcii Justice and Home Affaires. Skúsenosti má aj z Ministerstva financií SR, ale aj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , kde figurovala ako generálna riaditeľka sekcie operačného programu doprava. Hovorí plynulo anglicky, francúzsky a rusky.

 

Nathan Wajsman - vedúci Ekonomických a štatistických služieb Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Dr. Nathan Wajsman má poľsko-dánsku národnosť. Vyštudoval Aarhus Univerzite v Dánsku a neskôr absolvoval postgraduálne štúdium v USA, kde získal titul PhD. v odbore ekonómia na Floridskej univerzite a MBA na Temple Univerzite vo Filadelfii. V máji 2011 bol menovaný za hlavného ekonóma Úradu pre duševné vlastníctvo Európskej únie (EUIPO). V agentúre je zamestnaný od roku 2007, predtým pracoval v oblasti financií a riadenia kvality. Pred nástupom do EUIPO  pôsobil 20 rokov v súkromnom sektore. Stal sa analytikom v oblasti elektroenergetiky na Floride, a potom nasledovala kariéra v telekomunikačnom a finančnom priemysle v USA a niekoľkých európskych krajinách vrátane pozícií v AT&T v USA a Belgicku, Swiss Reinsurance Company v Zürichu a Claranet Benelux, ako aj pozície administrátora servera  a poskytovateľa internetových služieb v Holandsku.

 

Yann Méniére - hlavný ekonóm Európskeho patentového úradu

Pôvodom Francúz Yann Méniére vo februári 2016 nastúpil ako hlavný ekonóm do Európskeho patentového úradu (EPO). Predtým pôsobil ako profesor ekonómie na MINES ParisTech, prednášal  ekonómiu duševného vlastníctva na Imperial College London a ekonómiu práva duševného vlastníctva na Právnickej fakulte Université Catholique de Louvain (Belgicko) a CEIPI. Jeho výskum a odborné znalosti súvisia s ekonomikou inovácií, konkurencie a duševného vlastníctva.

 

Tomáš Prochocký - generálny riaditeľ sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

Mgr. Tomáš Prochocký vo finančnej, resp. colnej správe pôsobí od roku 2000, z toho od roku 2010 na pozícii riaditeľa Colného úradu Bratislava a v roku 2016 vymenil pôsobisko za Akadémiu finančnej správy ako jej riaditeľ. V súčasnosti zastáva pozíciu generálneho riaditeľa colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR, zodpovedného za ochranu práv duševného vlastníctva pri tovare pod colným dohľadom a na domácom trhu.

 

 

Ľudovít Hajduk- riaditeľ štátneho pedagogického ústavu, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., aktuálny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, sa celý život pohybuje v pedagogickom prostredí. V roku 1994 začínal ako učiteľ Základnej školy v Detve, o rok    nato prešiel na Gymnázium na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. K výučbe na vysokej škole sa dostal o štyri roky neskôr, keď na terajšej Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela zastával rôzne funkcie. Odvtedy zmenil viackrát pôsobisko, napr. päť rokov pôsobil na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracoval v Štátnom pedagogickom ústave a od roku 2013 je aktívnym členom kolégia Paneurópskej vysokej školy. Profesor Hajduk je prodekanom pre vedu a výskum na Fakulte masmédií PEVŠ, zároveň je na fakulte členom vedeckej rady, ako aj členom vedeckej rady Paneurópskej  vysokej školy. Svoje skúsenosti nabral aj v zahraničí, keď ako Visiting Docent či Researcher učil na univerzite v Salzburgu a Nemecku. Pred štyrmi rokmi už ako profesor prednášal aj v Portugalsku. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť vrátane niekoľkých monografií. Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

 

 

 

Miroslav Karaffa - majiteľ ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Ing. Miloslav Karaffa je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, kde s vyznamenaním a diplomom od vtedajšieho ministra školstva SR úspešne skončil Elektrotechnické inžinierstvo. Začiatkom deväťdesiatych rokov začal ako distribútori japonskej značky Sharp. Dnes je už 25 rokov spolumajiteľ a CEO spoločnosti ELCOM, ktorá na slovenskom i zahraničnom trhu zastáva miesto bezkonkurenčnej jednotky. Hovorí plynulo anglicky, rusky, poľština mu nie je cudzia, je skvelým lídrom a prednáša tiež na svojej Alma mater.

 

 

Anton Škreko -  generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstva kultúry SR

Po skončení magisterského štúdia v odbore právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003 pokračoval v doktorandskom štúdiu na tejto fakulte v odbore občianske právo so špecializáciou právo duševného vlastníctva, ktoré ukončil v roku 2006. V roku 2008 obhájil dizertačnú prácu a získal akademický titul PhD. Po absolvovaní študijných a vedeckovýskumných stáží na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a na Inštitúte Maxa Plancka pre právo duševného vlastníctva, súťažné a daňové právo v Mníchove, ako aj po absolvovaní dištančného vzdelávacieho kurzu v oblasti duševného vlastníctva vo WIPO Worldwide Academy pôsobil v advokácii a na Okresnom súde Trnava.  Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľ odboru autorského práva a od roku 2012 ako generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva.  Zároveň pôsobí ako vedeckovýskumný a pedagogogický pracovník na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Peter Jasenák - riaditeľ odboru vstupov a zmien Úradu priemyselného vlastníctva SR

Mgr. Peter Jasenák pôsobí na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 2012. V roku 2007 dokončil štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela so zameraním na informatiku. Päť rokov pôsobil v súkromnom sektore. Po nástupe do úradu sa venoval rozvoju elektronického podávania a vedeniu vstupného oddelenia. Od roku 2018 je riaditeľom odboru vstupov a zmien, ktorý zabezpečuje prijímanie podaní, vykonávanie zmien v registroch úradu, správu registratúry a kontaktu s verejnosťou prostredníctvom klientskeho centra úradu. V rámci svojej činnosti sa taktiež podieľa na rozvoji elektronických služieb pre verejnosť a elektronizácii úradu v zmysle slovenského e-Governmentu.  Hovorí plynule po anglicky.

Partneri

Organizátori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálni Partneri 

           

 

vv      

 

 

 

Podobné podujatia