The Best of Global Digital Marketing 2019

15. apr 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Workshop moderovaný v anglickom jazyku

To najlepšie zo svetového digitálneho marketingu. Workshopový priebeh s casestudies.
Cieľová skupina: marketéri

Vcíťte sa do kože Vášho zákazníka

Pozrite sa na Váš biznis z pohľadu zákazníka

Obujte sa do topánok Vášho zákazníka

Digitálny vek zmenil spôsob, akým B2B kupujúci skúmajú, navigujú a hlavne - robia nákupné rozhodnutia. Je poľutovaniahodné (naneštastie), že väčšina B2B spoločností sú stále izolované, s malým až žiadnym zámerom porozumieť potrebám zákazníkov. V tomto praktickom (hands-on) workshope bude Hando analyzovať, dekonštruovať a konštruovať digitálnu prítomnosť Vašej spoločnosti, ako aj ponúkať inšpiratívne nápady od B2B značiek, ktorým sa podarilo vytvoriť obsah s reálnymi obchodnými výsledkami.

PROGRAM

B2B Prostredie

 • Globálne B2B marketingové trendy
 • Meníme správanie B2B zákazníkov
 • B2B požičiavanie od B2C
 • Nastavenie realistických KPI a na akých meraniach a hodnotách naozaj záleží? (efektívnosť, výkon, progres, kvalita plánu, procesu alebo produktu)
 • Zosúladenie predaja s marketingom (odstránenie organizačných bariér)
 • Koncept sociálneho predaja


Cesta za zákazníkom

 • Identifikácia Vašich zákazníkov
 • Cesta za zákazníkom: začiatočný krok
 • Analýza digitálnej prítomnosti každého delegáta:
 • - LinkedIn, Facebook, Instagram a užívanie webových stránok

 

Vytváranie obsahu, ktorý predáva

 • Ktoré problémy môžete vyriešiť pre svojich klientov?
 • Identifikácia najlepších obsahových formátov
 • Priorita sú hodnoty, nie formát
 • Kde vyhľadávať nápady na obsah
 • Vytváranie obsahu pre zvýšenie povedomia o značke
 • Vytváranie obsahu pre kumulovanie a identifikovanie dát zákazníkov
 • Vytváranie obsahu pre SEO
 • Brainstormovanie nápadov pre každého delegáta

 

Oceňovaný B2B marketing

 • Príklady prípadových štúdií z celého sveta

 

CUSTOMER-CENTRIC B2B SALES & MARKETING

Step inside your customer’s shoes. 

Digital age has transformed the way B2B buyers research, navigate and most importantly – make purchase decisions. Sadly, most B2B companies are still stuck in their own personal silos, with little to no intent towards understanding customers’ needs. In this hands-on workshop, Hando will analyse, deconstruct and construct your company’s digital presence as well as offer inspirational ideas from B2B brands, who have managed to produce content with real business results. 

 

PROGRAMME 

B2B Landscape

 • Global B2B marketing trends 
 • Changing B2B customer behaviour
 • B2B borrowing from B2C
 • Setting realistic KPIs & what are the metrics that really matter
 • Aligning sales and marketing (getting rid of organisational barriers)
 • The concept of social selling

 
Customer Journey

 • Identifying your customers
 • Customer journey: the starting point
 • Analysing each delegates’ digital presence:  
 • - LinkedIn, Facebook, Instagram & website usability


Creating Content that Sells

 • Which problems can you solve for your clients?
 • Identifying the best content formats
 • Priority to value, not format
 • Sourcing for content ideas
 • Creating content for brand awareness
 • Creating content for generating leads
 • Creating content for SEO
 • Brainstorming ideas for each delegate


Award-winning B2B Marketing

 • Case study examples from all over the world

 

*zmena programu vyhradená

 

Hando Sinisalu

CEO at Best Marketing International (Estonia)

je marketingový novinár, konferenčný spíker a producent. Je zakladateľ a CEO Best Marketing International, lídra medzi organizátormi marketingových konferencií v Európe. Gando vyprodukoval a zmanažoval viac ako 200 konferencií v 24 krajinách. Má skúsenosti s výrobou obsahu aj event/biznis manažmentom. Zbiera a analyzuje case studies z digitálneho marketingu, produkuje The Best of Global Digital Marketing Show a editoval ročenku IAB Europe Digital Advertising Yearbook DAY 2013. Hando má titul MA of Communications z Ohio University (USA).

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 270 € bez DPH (324 € s DPH) na osobu
AKCIA platí do 7.4. 2019 - 270€ bez DPH. Od 8.4. je účastnícky poplatok 300€ bez DPH.
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 270 € bez DPH (324 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Spoluorganizátor:

 

Mediálni partneri:

 

 

 

Podobné podujatia