The Best of Global Digital Marketing 2019

15. apr 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Workshop moderovaný v anglickom jazyku

To najlepšie zo svetového digitálneho marketingu. Workshopový priebeh s casestudies.
Cieľová skupina: marketéri

 

 

CUSTOMER-CENTRIC B2B SALES & MARKETING

 

Pozrite sa na Váš biznis z pohľadu zákazníka

Digitálny vek zmenil spôsob, akým B2B kupujúci skúmajú, navigujú a hlavne - robia nákupné rozhodnutia. Je poľutovaniahodné (naneštastie), že väčšina B2B spoločností sú stále izolované, s malým až žiadnym zámerom porozumieť potrebám zákazníkov. V tomto praktickom (hands-on) workshope bude Hando analyzovať, dekonštruovať a konštruovať digitálnu prítomnosť Vašej spoločnosti, ako aj ponúkať inšpiratívne nápady od B2B značiek, ktorým sa podarilo vytvoriť obsah s reálnymi obchodnými výsledkami.

 

Step inside your customer’s shoes. 

Digital age has transformed the way B2B buyers research, navigate and most importantly – make purchase decisions. Sadly, most B2B companies are still stuck in their own personal silos, with little to no intent towards understanding customers’ needs. In this hands-on workshop, Hando will analyse, deconstruct and construct your company’s digital presence as well as offer inspirational ideas from B2B brands, who have managed to produce content with real business results.

Téma :  "CUSTOMER-CENTRIC B2B SALES & MARKETING"

PROGRAM

 9.30 - 10.00  registrácia a cooffe break

10.00 - 11.30

B2B Prostredie

 • Globálne B2B marketingové trendy
 • Meníme správanie B2B zákazníkov
 • B2B požičiavanie od B2C
 • Nastavenie realistických KPI a na akých meraniach a hodnotách naozaj záleží? (efektívnosť, výkon, progres, kvalita plánu, procesu alebo produktu)
 • Zosúladenie predaja s marketingom (odstránenie organizačných bariér)
 • Koncept sociálneho predaja

11.30 - 11.45 coffe break

11.45 - 13.00
Cesta za zákazníkom

 • Identifikácia Vašich zákazníkov
 • Cesta za zákazníkom: začiatočný krok
 • Analýza digitálnej prítomnosti každého delegáta:
 •  LinkedIn, Facebook, Instagram a užívanie webových stránok

13.00 - 14.00  obed

14.00 - 16.00

Vytváranie obsahu, ktorý predáva

 • Ktoré problémy môžete vyriešiť pre svojich klientov?
 • Identifikácia najlepších obsahových formátov
 • Priorita sú hodnoty, nie formát
 • Kde vyhľadávať nápady na obsah
 • Vytváranie obsahu pre zvýšenie povedomia o značke
 • Vytváranie obsahu pre kumulovanie a identifikovanie dát zákazníkov
 • Vytváranie obsahu pre SEO
 • Brainstormovanie nápadov pre každého delegáta

 

Oceňovaný B2B marketing

 • Príklady prípadových štúdií z celého sveta

16.00  koniec 

 

CUSTOMER-CENTRIC B2B SALES & MARKETING

Step inside your customer’s shoes. 

Digital age has transformed the way B2B buyers research, navigate and most importantly – make purchase decisions. Sadly, most B2B companies are still stuck in their own personal silos, with little to no intent towards understanding customers’ needs. In this hands-on workshop, Hando will analyse, deconstruct and construct your company’s digital presence as well as offer inspirational ideas from B2B brands, who have managed to produce content with real business results. 

 

PROGRAMME 

 9.30 - 10.00  registrations and coffee

10.00 - 11.30

B2B Landscape

 • Global B2B marketing trends 
 • Changing B2B customer behaviour
 • B2B borrowing from B2C
 • Setting realistic KPIs & what are the metrics that really matter
 • Aligning sales and marketing (getting rid of organisational barriers)
 • The concept of social selling

11.30 - 11.45  coffee break

11.45 - 13.00
Customer Journey

 • Identifying your customers
 • Customer journey: the starting point
 • Analysing each delegates’ digital presence:  
 • - LinkedIn, Facebook, Instagram & website usability

13.00 - 14.00  lunch

14.00 - 16.00
Creating Content that Sells

 • Which problems can you solve for your clients?
 • Identifying the best content formats
 • Priority to value, not format
 • Sourcing for content ideas
 • Creating content for brand awareness
 • Creating content for generating leads
 • Creating content for SEO
 • Brainstorming ideas for each delegate


Award-winning B2B Marketing

 • Case study examples from all over the world

16.00  ends

*zmena programu vyhradená

 

Hando Sinisalu

CEO at Best Marketing International (Estonia)

je marketingový novinár, konferenčný spíker a producent. Je zakladateľ a CEO Best Marketing International, lídra medzi organizátormi marketingových konferencií v Európe. Gando vyprodukoval a zmanažoval viac ako 200 konferencií v 24 krajinách. Má skúsenosti s výrobou obsahu aj event/biznis manažmentom. Zbiera a analyzuje case studies z digitálneho marketingu, produkuje The Best of Global Digital Marketing Show a editoval ročenku IAB Europe Digital Advertising Yearbook DAY 2013. Hando má titul MA of Communications z Ohio University (USA).

Partneri

Spoluorganizátor:

 

Mediálni partneri:

 

 

 

Podobné podujatia