Bezpečnosť nie je samozrejmosť 2020

06. feb 2020
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Adresa: Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava

Začiatok o 9:00

 

Pod záštitou Ministerstva vnútra SR

 

* ÚČASŤ JE MOžNÁ LEN NA POZVÁNKU

8:30 – 8:55     REGISTRÁCIA HOSTÍ

 

9:00 – 9:10     OTVORENIE KONFERENCIE

            Denisa Saková, ministerka vnútra SR

 

9:15 – 10:30   PANELOVÁ DISKUSIA I.: Vojenská bezpečnosť: Výzvy pre NATO

Moderátor: Martin Reguli, GLOBSEC, (externý partner)

Spíkri:

 • PhDr. Róbert Ondrejcsák PhD., štátny tajomník, Ministerstvo obrany
 • generálmajor Ing. Josef Pokorný, Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
 • Radovan Geist, šéfredaktor, Euractiv
 • brigádníy generál Miroslav Feix, šéf Velitelství kybernetických sil a informačních operací Armády ČR

Pri aktuálnom jave, kedy členovia NATO podnikajú svojvoľné aktivity, ako zbližovanie sa Turecka s Ruskom a nezávislé operácie USA v Iraku, je na mieste pýtať sa na prostriedky, ktoré môže Aliancia využiť, aby reagovala na chýbajúcu komunikáciu medzi jej členmi. Sú odpoveďou inkluzívne (t.j. zjednocujúce) formy spolupráce alebo exkluzívne štruktúry pod záštitou "koalície ochotných"? Čo to znamená pre Európu a myšlienku obrannej integrácie? Ako by sa malo zachovať Slovensko alebo Česko ako členovia Aliancie? Akým vonkajším a vnútorným hrozbám čelia krajiny V4?

 

10:30 – 11:45   PANELOVÁ DISKUSIA II.: Z frontov domov do Európy

Moderátor: Viktor Szűcs, GLOBSEC

Spíkri:

 • JUDr. Branislav Červenka, PhD., riaditeľ odboru cudzineckej polície, Prezídium Policajného zboru
 • mjr. Ing. Ľubica Stehlíková, Prezídium Policajného zboru
 • Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska
 • Ján Kromel, Vedúci oddelenia forenzných analýz a penetračného testovania, Kybernetická bezpečnosť spoločnosti LYNX

Situácia na blízkom východe je stále napätá a kedykoľvek sa môže skomplikovať. Turecké aktivity v regióne nestabilizujú situáciu, práve naopak táto krajina sa neostýcha použiť vyhrážky o migrantoch aby dosiahla od EÚ svoje ciele. Takisto ostáva otvorená otázka kam sa rozišli bojovníci Daíšu, ktorí utiekli z väzenských táborov počas tureckej ofenzívy. Ako sme pripravení spracovať pohyb migrantov cez naše územie? Je rozmach pravicového extrémizmu reakcia na migračnú krízu alebo sa len dostávajú na povrch staré zoskupenia? Čo majú spoločné navrátilci zo Sýrie a z Ukrajiny?

 

11:45 – 12:15   PRESTÁVKA 

12:15 – 13:30   PANELOVÁ DISKUSIA III.: Nové technológie a hybridné hrozby

Moderátor: Daniel Milo, GLOBSEC

Spíkri:

 • Plukovník Juraj Kulik, riaditeľ Národného bezpečnostného analytického centra
 • Rafal Jaczyński, Regional Cyber Security Officer, Huawei
 • Rune Bjerkestrand, Managing Director, Piql AS
 • Mária Bieliková, členka odbornej skupiny na AI pri Európskej komisii
 • mjr. Ing. Matúš Šostronek, Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, veliteľ Strediska CIMIC a PSYOPS

Rozmach digitálnych technológií, nárast počtu ľudí a zariadení pripojených na internet, ako i nástup AI priniesol okrem mnohých nesporných benefitov aj nové riziká a hrozby. Štátni aj neštátni aktéri vyžívajú všetky možnosti, ktoré im tieto nové technológie dávajú na obchádzanie a podkopávanie bezpečnostných garancií a oslabovanie bezpečnostného systému, ktorý chráni aj Slovenskú republiku. Je Slovensko pripravené na tieto nové formy ohrození, ktoré kombinujú rôzne aktivity a vektory útokov?  Aký je význam ozbrojených síl pri budovaní odolnosti a  čelení týmto novým druhom hrozieb?  Aká by mala byť rola technologických firiem v novom bezpečnostnom prostredí?

 

13:30  OBED

 

ENG.

8:30 - 8:55 GUEST REGISTRATION

9:00 - 9:10 OPENING OF THE CONFERENCE

9:15 - 10:30 PANEL DISCUSSION I.: Military Security: Challenges for NATO

Speakers:

 • Mgr. Robert Ondrejcsak PhD., State Secretary, Ministry of Defense
 • ​Ing. Josef Pokorný, ZDeputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
 • Radovan Geist, editor-in-chief, Euractiv
 • Brigadier General Miroslav Feix, Head of the Cyber Forces and Information Operations Command of the Army of the Czech Republic

With the current phenomenon of NATO members engaging in arbitrary activities, such as the rapprochement of Turkey with Russia and the US independent operations in Iraq, it is appropriate to ask about the means that the Alliance can use to respond to the lack of communication between its members. Are inclusive (ie, unifying) forms of cooperation or exclusive structures under the auspices of a "coalition of the willing"? What does this mean for Europe and the idea of ​​defense integration? How should Slovakia or the Czech Republic act as members of the Alliance? What external and internal threats do V4 countries face?

 

10:30 - 11:45 PANEL DISCUSSION II .: From the fronts of houses to Europe

Moderator: Viktor Szűcs, GLOBSEC

Speakers:

 • Major. Ing. Ľubica Stehlíková, Presidium of the Police Corps
 • Emil Fitoš, President of the IT Association of Slovakia
 • JUDr. Branislav Červenka, PhD., riaditeľ odboru cudzineckej polície, Prezídium Policajného zboru
 • Ján Kromel, Head of Forensic Analysis and Penetration Testing, LYNX Cyber Security

The situation in the Middle East is still tense and can be complicated at any time. Turkey's activities in the region do not stabilize the situation, on the contrary, it is not shy to use the threats of migrants to achieve its goals from the EU. There is also an open question as to where the Daisha warriors who fled the prison camps during the Turkish offensive went. How ready are we to handle the movement of migrants across our territory? Is the boom of right-wing extremism a response to the migration crisis or is it just getting to the surface of the old group? What do common returnees from Syria and Ukraine have in common?

 

11:45 - 12:15 COFFEE BREAK

 

12:15 - 13:30 PANEL DISCUSSION III .: New Technologies and Hybrid Threats

Moderator: Daniel Milo, GLOBSEC

Speakers of:

 • Colonel Juraj Kulik, Director of the National Security Analysis Center
 • Rafal Jaczynski, Regional Cyber ​​Security Officer, Huawei
 • Rune Bjerkestrand, Managing Director of Piql AS
 • Mária Bieliková, member of the European Commission's expert group on AI
 • Major. Ing. Matúš Šostronek, Special Operations Force Command, Commander of CIMIC and PSYOPS

The boom of digital technology, the increase in the number of people and devices connected to the Internet, as well as the advent of AI have brought, besides many undisputed benefits, new risks and threats. Both state and non-state actors take full advantage of these new technologies to circumvent and undermine security guarantees and weaken the security system that also protects the Slovak Republic. Is Slovakia ready for these new forms of threats that combine different activities and vectors of attack? What is the importance of the armed forces in building resilience and facing these new kinds of threats? What should be the role of technology companies in the new security environment?

 

13:30 LUNCH / LUNCHEON

PANEL 1:

 • PhDr. Róbert Ondrejcsák PhD., štátny tajomník, Ministerstvo obrany
 • generálmajor Ing. Josef Pokorný, zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
 • Radovan Geist, šéfredaktor, Euractiv
 • brigádny generál Miroslav Feix, šéf Velitelství kybernetických sil a informačních operací Armády ČR

PANEL 2

 • Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska
 • JUDr. Branislav Červenka, PhD., riaditeľ odboru cudzineckej polície, Prezídium Policajného zboru
 • mjr. Ing. Ľubica Stehlíková, Prezídium Policajného zboru
 • RNDr. Ján Kromel, PhD., Vedúci oddelenia forenzných analýz a penetračného testovania, Kybernetická bezpečnosť spoločnosti LYNX

Narodil som sa vo Vranove nad Topľou. Vyštudoval som Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor geochémia. V roku 2006 som začal pracovať v spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ako bezpečnostný špecialista, kde pracujem dodnes. V súčasnosti pôsobím na pozícii vedúceho oddelenia „Forenzných analýz a penetračného testovania“. Absolvoval som niekoľko certifikácií z oblasti správy systémov a bezpečnosti, napr. v roku 2009 som získal certifikáciu Sun Certified System Administrator, v roku 2015  SANS GIAC Mobile Device Security Analyst a v roku 2017 SANS GIAC Reverse Engineering Malware. Po viac ako 10 ročnej profesionálnej skúsenosti v informačnej bezpečnosti sú mojimi primárnymi záujmami oblasti forenznej analýzy, bezpečnosti mobilných zariadení, penetračného testovania a samozrejme kombinácie týchto oblastí. V rámci odborných skúseností z uvedených oblastí môžem uviesť spoluprácu s NBÚ SR, participáciu na cvičeniach NATO v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spoluprácu na realizácii projektov pre MO SR, MZVaEZ SR. Po všetkých rokoch práce v rámci informačnej bezpečnosti a skúsenostiach sa stále považujem za začiatočníka s veľkou potrebou a vôľou učiť sa stále viac.

PANEL 3

 • mjr. Ing. Matúš Šostronek, Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, veliteľ Strediska CIMIC a PSYOPS
 • Plukovník Juraj Kulik, riaditeľ Národného bezpečnostného analytického centra
 • Rune Bjerkestrand, Managing Director, Piql A
 • Mária Bieliková, členka odbornej skupiny na AI pri Európskej komisii
 • Rafal Jaczyński, Regional Cyber Security Officer, Huawei

           

Rafał Jaczyński odštartoval svoju kariéru v oblasti kybernetickej bezpečnosti pred 22 rokmi, dávno predtým, než sa stala horúcou témou súčasnosti. Ako vedúci informačnej bezpečnosti vytvoril a viedol niekoľko tímov vo veľkých medzinárodných spoločnostiach, akými sú Orange, Vodafone alebo Staples Solutions. Pracoval aj ako riaditeľ kybernetickej sekcie PwC pre strednú a východnú Európu, v rámci ktorej bol poradcom špičkových medzinárodných spoločností v oblastiach komunikácie, médií, energetickej politiky a finančníctva. V Huawei je Rafal zodpovedný za kybernetickú bezpečnosť v 28 krajinách. To navyše zahŕňa spravovanie širokého portfólia Huawei produktov a služieb – od sietí piatej generácie a Internetu vecí, cez Smart Cities a umelú inteligenciu, až po zariadenia, ktoré môžeme nosiť alebo na nich jazdiť.  

 

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

 

HLAVNÝ PARNTNER:

 

PARTNER

 

ODBORNÝ GARANT: 

 

MEDIÁLNY PARTNER: 

Podobné podujatia