Bezpečnosť nie je samozrejmosť 2021

21. sep 2021
Radisson Blu Carlton Hotel

VSTUP NA KONFERENCIU NA POZVÁNKY

COVID OPATRENIA:

- vstup na konferenciu bude umožnený LEN: ​

 • plne zaočkovaným osobám

Kontaktná osoba - Stanková Lucia, Senior Key Account Manager HNevents : + 421 918 998 044

 

Aké vízie má Ministerstvo obrany SR a aké hybridné hrozby na nás číhajú?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať na témy verejnej bezpečnosti či výziev NATO. Špecializovať sa budú na vojenské konflikty. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu vojenskú situáciu, sprehľadniť kybernetické trendy a priblížiť bezpečnostné stratégie na najbližší rok. Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva obrany SR.

8:30 – 8:55 - REGISTRÁCIA HOSTÍ

 

9:00 – 9:05    OTVORENIE KONFERENCIE

 •  Róbert Vass, Prezident, GLOBSEC

 

9:05 – 9:30     Bezpečnosť Slovenska: Malá krajina s veľkými výzvami (otvorenie konferencie)

Rečníci:              

 • Jaroslav Naď, Minister obrany Slovenskej republiky
 • Roman Mikulec, Minister vnútra Slovenskej republiky

Moderátor:      

 • Marcela Šimková, Šéfredaktorka, Hospodárske Noviny

 

9:30 – 10:45   PANELOVÁ DISKUSIA I.: NATO 2030: Ako spoločne čeliť aktuálnym bezpečnostným hrozbám Aliancie?

Vzájomné vzťahy v rámci Aliancie v predošlých rokoch poznačila značná miera neistoty spôsobená rozdielnymi postojmi k niektorým spoločným výzvam, ale najmä svojským prístupom predošlej administratívy Spojených štátov amerických. Po zvolení prezidenta Bidena však USA proklamuje svoj návrat do predošlej líderskej pozície v NATO. Summit lídrov v Bruseli, ktorý sa odohral v júni 2021, priniesol jasné stanovisko – NATO je späť a v plnej sile. Ako sa však Aliancia vyrovná s novodobými výzvami a hrozbami? Ako čeliť rastúcemu vplyvu Ruska a Číny? Akú úlohu by mala zohrávať Stredná a Východná Európa v rámci spoločného aliančného konceptu NATO 2030?

PANEL DISCUSSION I.: NATO 2030: How to collectively tackle the contemporary security challenges facing the Alliance? 

Mutual relations within the Alliance in previous years have been marked by a considerable degree of uncertainty, caused by differing attitudes to common challenges, namely by the rather specific approach of the previous United States administration. However, after the election of President Biden, the United States declared its return to its previous firm leadership position in NATO. The leaders' summit in Brussels in June 2021 provided a clear position - NATO is back and in full force. But how will the Alliance cope with modern challenges and threats? How to face the growing influence of Russia and China? And what role should Central and Eastern Europe play in the NATO 2030 Common Alliance concept?

Rečníci:              

 • Marian Majer, Štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 • Tomáš Valášek, Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 • Juraj Krúpa, Predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť, Národná rada Slovenskej republiky

Moderátor:     

 • Katarína Kertýsová, Policy Fellow, European Leadership Network (ELN)

 

10:45 – 11:15   PRESTÁVKA 

11:15 – 12:30   PANELOVÁ DISKUSIA II.:  Technologizácia obranných systémov: Ako byť krok pred nepriateľom v dobe moderných technológií?

Signifikantný skok v rámci procesu inovácie a vývinu moderných technológií, badateľný najmä posledné dve desaťročia, urobil z informácie absolútne kľúčovú zbraň. Vyspelé štáty sú schopné zbierať, analyzovať a vyhodnocovať obrovské množstvá dát, čo im poskytuje významnú konkurenčnú výhodu. Moderné technológie sú však maximálne implementované do všetkých sfér života, bezpečnosť nevynímajúc.  Ako inovovať súčasné bezpečnostné systémy? Čo všetko je nutné zabezpečiť, aby sme boli schopní čeliť čoraz rafinovanejším kybernetickým útokom? Na akej úrovni sa z hľadiska implementácie moderných technológií v súčasnosti nachádzajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky?

PANEL DISCUSSION II.: ‘Technologisation’ of defence systems: How to be one step ahead of the enemy in an era of modern technologies?

Over the last two decades, advancements in the process of innovation and development of modern technologies have made information a key weapon. Modern countries can collect, analyse, and evaluate huge amounts of data, which gives them a significant competitive advantage. However, modern technologies are being implemented in all spheres of life, including security and safety of humans. This expansion raises important questions such as: How to innovate contemporary security systems? What is needed to ensure that we are prepared to face increasingly sophisticated cyber-attacks? At what level are the Armed Forces of the Slovak Republic currently prepared in terms of the implementation of modern technologies?

Rečníci:           

 • gen. Daniel Zmeko, Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • Peter Farkaš, Account Manager, Tempest
 • Andrej Aleksiev, Country Sales Manager, Check Point

Moderátor:       

 • Pavel Macko, Bývalý zástupca Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

 

12:30 – 13:00   PRESTÁVKA 

13:00 – 14:15   PANELOVÁ DISKUSIA III.: COVID-19 infodémia ako test zraniteľnosti demokracií voči informačným operáciám

Celosvetová pandémia vírusu COVID-19 radikálne zmenila bežný život spoločnosti v posledných dvoch rokoch. Popri obmedzeniach dotýkajúcich sa takmer každej oblasti, však koronakríza so sebou priniesla aj fenomén radikálneho nárastu výskytu informačných operácií ako súčasť širšieho balíka hybridných hrozieb vykonávaných či už štátnymi alebo neštátnymi aktérmi. V kombinácii s nárastom popularity autoritárskych tendencií v spoločnosti v reakcii na celosvetovú krízu predstavuje šírenie dezinformácií a konšpiračných teórií informačným priestorom zásadnú hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu demokratických štátov. Ako bojovať proti šíreniu dezinformácií v čase celosvetovej pandémie?  Vedia štáty, ako aj medzinárodné inštitúcie NATO a EÚ dostatočne pružne reagovať?

PANEL DISCUSSION III.: COVID-19 Infodemic as a test of resilient democracies to information operations

The COVID-19 pandemic has impacted the normal life of our society in the last two years. In addition to the significant restrictions and limitations affecting almost every area, the COVID-19 crisis has brought with it a radical increase of information operations as a part of the broader package of hybrid threats committed by both, state and non-state actors. Spread of fake news, disinformation and conspiracy theories in the combination with the rising popularity of authoritarianism in the society as a reaction to the global crisis present a significant challenge to the security and stability of the democratic countries. How should we face disinformation spread at the time of a global pandemic? Are states as well as international institutions like NATO and European Union able to react properly enough?

Rečníci:          

 • Iveta Kupková, Riaditeľka Situačného centra Slovenskej republiky
 • Daniel Suchý, Špecialista na kybernetickú bezpečnosť, Aliter Technologies, a.s
 • Ladislav Hodinka, CEO, Piql

Moderátor:      

 • Miroslava Sawiris, Senior Research Fellow, GLOBSEC

 

14:15 ZÁVEREČNÝ PRÍHOVOR

 • Ivan Netík, Riaditeľ marketingu, PR a Eventov, MAFRA

 

14:20  SPOLOČNÝ OBED

9:05 – 9:30 - Bezpečnosť Slovenska: Malá krajina s veľkými výzvami (otvorenie konferencie)

Rečníci:              

 • Jaroslav Naď, Minister obrany Slovenskej republiky
 • Roman Mikulec, Minister vnútra Slovenskej republiky

Moderátor:      

 • Marcela Šimková, Šéfredaktorka, Hospodárske Noviny

 

9:30 – 10:45   PANELOVÁ DISKUSIA I.: NATO 2030: Ako spoločne čeliť aktuálnym bezpečnostným hrozbám Aliancie?

Rečníci:              

 • Marian Majer, Štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 • Tomáš Valášek, Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 • Juraj Krúpa, Predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť, Národná rada Slovenskej republiky

Moderátor:     

 • Katarína Kertýsová, Policy Fellow, European Leadership Network (ELN)

 

11:15 – 12:30   PANELOVÁ DISKUSIA II.:  Technologizácia obranných systémov: Ako byť krok pred nepriateľom v dobe moderných technológií?

Rečníci:           

 • Štefan Čahoj, Riaditeľ odboru, sekcia modernizácie MO SR
 • Branislav Baranovský, CTO spoločnosti Tepmpest
 • Andrej Aleksiev, Country Sales Manager, Check Point

Moderátor:       

 • Pavel Macko, Bývalý zástupca Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

 

13:00 – 14:15   PANELOVÁ DISKUSIA III.: COVID-19 infodémia ako test zraniteľnosti demokracií voči informačným operáciám

Rečníci:          

 • Iveta Kupková, Riaditeľka Situačného centra Slovenskej republiky
 • Daniel Suchý, Špecialista na kybernetickú bezpečnosť, Aliter Technologies, a.s
 • Ladislav Hodinka, CEO, Piql

Moderátor:      

 • Miroslava Sawiris, Senior Research Fellow, GLOBSEC

 

 

Partneri

ODBORNÝ GARANT :

GENERÁLNY PARTNER :

 

EXKLUZÍVNY PARTNER :

 

HLAVNÝ PARTNER:

 

 

PARTNERI :

 

 

Podobné podujatia