Budovanie inteligentných miest a regiónov

18. jún 2019
HOTEL SAFFRON BRATISLAVA

Konferencia zameraná na vízie a stratégie miest, ktorej cieľom je predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia budú diskutovať na témy inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja mesta.
Cieľová skupina: zástupcovia miest a samosprávy, verejná a štátna správa, inovátori, developeri, architekti, IT odborníci, energetický segment a pod.

PROGRAM

Budovanie inteligentných miest a regiónov.

Moderuje:  Radoslav Mizera

 

08:30 - 09:00         registrácia účastníkov + ranný coffee break

09:00 - 09:10         otvorenie podujatia

                               Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC 

09:10 – 09:25        Ako prepájanie odborníkov na diaľku umožní tvorbu udržateľných riešení?

                               Radoslav Mizera, SOLVED

                               Virtuálna spolupráca ako nový fenomén v oblasti práce jednak umožní expertom komunikovať nezávisle od miesta a času, ale zároveň to bude najrýchlejší spôsob ako dosiahnuť udržateľný rozvoj miest a regiónov. Zároveň tento trend bude doprevádzať umelá inteligencia pre zvyšovanie efektivity práce.

09:25 – 09:40        Strategické riadenie a plánovanie, Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030

                               Kvetoslav Kmec, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

                               Výzvy, ktorým Slovenská republika čelí sa nedajú riešiť v rámci jedného volebného obdobia. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu preto pracuje na zavedení dlhodobého strategického riadenia a plánovania, ktoré sa opiera o Agendu 2030 OSN.

09:40 - 09:55          EÚ fondy 2021 - 2027

                                Matúš Drotár, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

09:55 – 10:10         Garantované energetické služby vo verejných budovách

                                Martin Polónyi, riaditeľ odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií MFSR

                                Ako renovovať verejné budovy bez toho, aby sme na to mali rozpočet? Jednou z možností sú garantované energetické služby, ktoré umožňujú financovanie opatrení na verejných budovách z budúcich úspor.

10:10 – 10:25         Metodika tvorby "smart" Programov rozvoja obcí

                                Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. ,  Slovenská technická univerzite v Bratislave

                                Prezentácia sa zameriava na odpovede na otázky, prečo je dôležité mať a využívať "smart" Programy rozvoja obcí? Aké sú princípy a kľučové procesy  tvorby úspešného Programu rozvoja a v neposlednom rade, kto nám s tým pomôže, resp. kto je partnerom nielen pri tvorbe, ale i implementácií.

10:25 – 10:40          AR/VR - platforma pre virtuálnu a rozšírenú realitu ako nový komunikačný nástroj pre samosprávy a developerov

                                Ján Hrončák, spoluzakladaťel a CEO spoločnosti Cviker

                                Ako môže technológia rožširenej reality pomôcť odstrániť slabú informovanosť a neangažovanosť občanov pri doležitých rozhodnutiach mesta, zrýchliť schvaľovací proces stavebných povolení a zmenšiť počet petícií? Technológia rozširenej reality umožnuje vizualizáciu 3D plánov budou a infraštruktúry v ich skutočnej veľkosti, umiestnené v ich reálnom prostredi. Ponúka tak nový spôsob, ako môžu mestá a developeri jednoducho komunikovať inak tažko interpretovateľné údaje občanom. Obyvatelia miest tak môžu vidieť a reagovať na plánovanú výstavbu, zmeny územného plánu a ďalšie dôležité informácie jednoduchou a zrozumiteľnou formou priamo vo svojom telefóne alebo tablete.

10:40 – 11.00          coffe break

11:00 – 11:15          Trenčín v pohybe. Moderný parkovací model mesta Trenčín

                                 Patrik Žák, mesto Trenčín

                                 Mesto Trenčín prevádzkuje najväčší systém regulovaného parkovania na Slovensku. Ako funguje? Dozviete sa na konferencii.

11:15 – 11:30           Platobná karta ako multifunkčný nástroj občana

                                 Martin Dolejš, Head of Commerce Development, Czech Republic & Slovakia, Mastercard Europe

                                 Ako môžu moderné technológie a platobné schémy pomôcť mestám v oblasti identifikácie občana v rámci mestskej agendy a rýchlej a bezpečnej platby za mestské služby. Ukážeme si príklady využitia bezkontaktnej platobnej karty ako multifunkčného identifikátora občana v spojení s fyzickou on-line platbou za mestské služby.

11:30 – 11:45           Garantovaná energetická služba. Príklad riešenia EPC projektu

                                 Ing. Milan Orlovský, MBA, KOOR

                                 Veľa zmysluplných projektov čaká na prefinancovanie, no často sa financujú práve tie neefektívne. Ukážeme si, akou formou zabezpečiť financie tam kde chýbajú, ak projekt spĺňa kritéria energetickej efektívnosti a zmysluplnosti. EPC v praxi fungujú. 

11:45 – 12:00          Smart metering a jeho prínosy v praxi

                                 Michal Klimáček, Sensus Slovensko

                                Technológia 21. storočia v Smart metering so zameraním na distribúciu vody. Prínosy a benefity Smart technológií pre vodárne a koncových spotrebiteľov. Príklady realizácií a implementácií v reálnom prostredí 

12:00 – 12:15         Evidencia odpadov – smart riešenie pre odpadové hospodárstvo

                               Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o.

                               Moderné a inovatívne technológie, ktoré ponúkajú komplexné informácie pre relevantné rozhodnutie sú nevyhnutné aj v oblasti odpadového hospodárstva. Evidenčný systém odpadov monitoruje produkciu odpadu z každej domácnosti. Umožňuje strategické plánovanie a rozhodovanie o oblasti odpadov. Samosprávam umožní vytvoriť transparentnejšie vzťahy, zvýšiť záujem a zodpovednosť občanov v oblasti odpadov a nastaviť spravodlivý systém odmien.

12:15 – 12:30          Inteligentný bezpečnostný kamerový systém v Kežmarku

                                 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Primátor mesta Kežmarok

                                 Jednou z priorít mesta Kežmarok je zvyšovanie bezpečnosti občanov. Z tohto dôvodu bol zavedený inteligentný kamerový systém, do ktorého bol implementovaný SOS systém. Kežmarok je prvým mestom na Slovensku, ktoré ponúka občanom takúto službu. Kamery na                    základe súradníc z miesta odoslania hlášky "SOS" prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie MSP SOS vedia lokalizovať presnú polohu, spustiť záznam a ukázať danú osobu na monitore, čím uľahčia prácu mestským policajtom a tí môžu rýchlejšie zasiahnuť v prípade hroziaceho                                  nebezpečenstva. Výhodou je, že kamery inteligentného systému medzi sebou navzájom komunikujú.

12:30 – 12:45          Monitoring a efektívne riadenie spotreby energie je základným prvkom Smart City

                                 Daniel Čurka, Engie Services - člen SKGBC

                                 Základom inteligentného mesta sú informácie, platí že čo nevieme zmerať a vizualizovať nedokážeme ovplyvniť. Meranie, prenos dát a práca s nimi sa stali súčasťou riadenia energetickej efektívnosti. Ak-tuálne technológie v rámci IoT a Big data analytika umožňujú rýchle a flexibilné nasadenie meraní a vyhodnotenie dát aj z miest, kde to v nedávnej minulosti bolo neekonomické. Platforma na spracova-nie nameraných dát dnes v 21. storočí umožňuje vykonávať riadenie a príjmať rozhodnutia v kratšom čase na základe relevantných informácií.

12:45                      ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

13:00                      obed, networking

*zmena programu vyhradená

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. ,  Slovenská technická univerzite v Bratislave

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. aktívne pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa v rámci Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v priestorovom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU venuje témam Smart city, strategickému plánovaniu, ako i problematike urbánnej bezpečnosti. Metodicky podporoval tvorbu viacerých "smart" Programov rozvoja miest na Slovensku.

 

Patrik Žák, mesto Trenčín

Patrik Žák v súčasnosti pracuje ako vice-primátor v meste Trenčín, kde má na starosti riadenie komunity, marketing, vzťahy s verejnosťou, interné a verejné projekty. Študoval anglický jazyk a manažment so zameraním na biznis v Trenčíne, kde úspešne spromoval v roku 2013. Po výhre v komunálnych voľbách v roku 2010 sa stal najmladším zvoleným poslancom mesta Trenčín. Ako poslanec sa venoval politickým kampaniam, projektovaním, marketingom, písaním PR článkov, verejným vystupovaním a organizovaním eventov. V roku 2014 znova zvíťazil v komunálnych voľbách.

 

Ing. Milan Orlovský, MBA

Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu. Za jednu z najväčších výhod pre našich zákazníkov považujeme jedinečnú službu v podobe nového moderného zdroja tepla – inteligentnej diaľkovo riadenej kotolne.

Prostredníctvom inovatívnych technológií na výrobu tepla, dosahujeme významné zníženie nákladov na energie a palivá oproti nákladom na prevádzku pôvodných kotolní na uhlie, LTO a plyn. Osadením zdrojov svetla s LED technológiou a regulačnej a riadiacej elektroniky zvýšime užívateľský komfort, zlepšíme pracovné prostredie a znížime spotrebu elektrickej energie. Od roku 2016 je členom predstavenstva Slovak Smart City Cluster.

 

Ján Hrončák, spoluzakladaťel a CEO spoločnosti Cviker

Ján Hrončák, spoluzakladaťel a CEO spoločnosti Cviker. Po ukončení štúdia na FMFI UK pracoval v energetickom sektore, kde sa venoval stratégiam predaja na európskemu trhu s elektrinou. Založil jeden z prvých barov s virtuálnou realitou v európe VRBA a následne spoločnosť CVIKER, ktorá vyvinula cloudovú AR vizualizačnú platformu pre mestá, architektov a realitných developerov.

 

Martin Polónyi, riaditeľ odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií MFSR

Martin Polónyi je riaditeľom odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií.  V rámci agendy odboru sa venuje finančným nástrojom financovaným z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, riadením vzťahov s medzinárodnými finančnými inštitúciami a využívaním iných finančných nástrojov prostredníctvom napríklad verejno-súkromných partnerstiev. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2014, od roku 2015 v pozícii riaditeľa. Od roku 2008 pôsobil v Národnej banke Slovenska v oblasti koordinácie vzťahov s Európskou centrálnou bankou, pričom túto funkciu prerušil v rokoch 2010 až 2012, kedy pôsobil v Európskej centrálnej  banke vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

 

Michal Klimáček, Sensus Slovensko

Michal Klimáček je zodpovedný ako obchodný riaditeľ za predaj spoločnosti Sensus na teritóriach Centrálnej Východnej Európy a Strednej Ázie. Po pôsobení v oblasti predaja v krajinách východnej Európy stál v spoločnosti Sensus pri rozvoji portfólia spoločnosti a jeho tranformácií k moderným Smart technológiám ako Senior Produkt manažér. Pred aktuálnou pozíciou sa venoval rozvoju Smart meteringu a digitalizácie vodárenského segmentu v regióne Centrálnej a Východnej Európy.

Spoločnosť Sensus člen skupiny Xylem je lídrom v oblasti komplexných riešení v oblasti výroby, merania a automatizácie distribúcie vody.

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Primátor mesta Kežmarok

Primátor mesta Kežmarok, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen prezídia Únie miest Slovenska a Výboru Regiónov EÚ, predseda združenia Euroregión Tatry. Absolvent Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ako aj Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

 

Kvetoslav Kmec, ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Riaditeľ odboru strategického plánovania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorého práca spočíva v zavedení strategického plánovania v SR tak na ústrednej úrovni, ako aj na úrovni regionálnej a miestnej. Zmyslom strategického plánovania je zaviesť stabilitu a obmedziť vplyv politického cyklu na kľúčové programy a projekty SR.

 

 Radoslav Mizera, SOLVED

Viac ako 8 rokov pracoval ako globálny analytik pre oblasť čistých riešení fínskej organizácie Finpro (teraz Business Finland). Okrem aktívneho poradenstva pre fínske malé a stredné podniky, startupy a firmy s globálnym potenciálom, bol aj aktívnym členom fínskeho národného programu Cleantech Finland už od jeho začiatku v roku 2008. Momentálne pôsobí piaty rok ako Innovation Lead v slovensko-fínskej spoločnosti Solved, ktorú spoluzaložil v roku 2013. Aktívne sa zaujíma o témy ako čisté riešenia, udržateľné energetické systémy, inteligentné - rozumné - mestá, udržateľná mobilita, digitálna transformácia, budúcnosť práce formou virtuálnej spolupráce a predovšetkým ekologický dizajn. Fínsko považuje za svoj druhý domov.

 

Martin Dolejš, Head of Commerce Development, Czech Republic & Slovakia, Mastercard Europe

Ve společnosti Mastercard Europe působí Martin na pozici Head of Commerce Development CZ & SK a zabývá se především rozvojem akceptace plateb kartou v různých odvětvích v rámci České republiky a Slovenska. Mimo jiné se aktivně věnuje spolupráci s městy a veřejnou správou v otázkách implementace nových technologií a tématu Smart Cities. V posledních letech se aktivně podílel především na projektech v oblasti veřejné dopravy, digitální identifikace občana a bezhotovostních eventů.

Martin do Mastercard přešel ze společnosti O2 Czech Republic, kde vedl obchodní týmu O2 Media, který se zabýval se především rozvojem a prodejem nových produktů postavených na detailní znalosti zákaznických dat. Byl zodpovědný za analýzy zákaznických dat pro retailové řetězce a obchodníky s pobočkovou sítí za účelem plánování obchodní a marketingové strategie.

 

Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o.

Marián Kobolka je spoluzakladateľ spoločnosti JRK. Pochádza zo Žiliny, študoval financie na Slezské univerzite v Opave a počas štúdia pôsobil v celosvetovej organizácii AIESEC. Ako prezident viedol pobočku AIESEC Karviná a neskôr zastával post viceprezidenta AIESEC Česká republika, kde zodpovedal za spoluprácu a partnerstvo s komerčným sektorom. Od roku 2010 vedie spoločnosť JRK v troch krajinách a špecializuje sa na slovenský trh. Aktívne spolupracuje so slovenskými samosprávami v odpadovom hospodárstve s cieľom zvýšiť mieru triedenia odpadov a zlepšiť stav životného prostredia.

Spoločnosť JRK symbolizuje unikátne spojenie špičkových produktov a technológií so vzdelávaním zákazníkov a občanov v mestách a obciach. Je dlhodobým partnerom slovenských samospráv pri riešení predchádzania vzniku odpadu. Prináša inovatívne riešenia pre efektívne odpadové hospodárstvo. Vo vlastnej réžii vyvinula softvér evidencie odpadov z domácností a komplexný monitoring odpadov. Samosprávy vďaka nemu získajú podklad pre strategické plánovanie a rozhodovanie o investíciách v odpadovom hospodárstve. 

 

Ing. PhD. Daniel Čurka, ENGIE Services a.s. - člen SKGBC

Absolvent odboru Energetika a technika prostredia SjF STU Bratislava. V súčasnosti je riaditeľom úseku energetických služieb v spoločnosti ENGIE Services a.s. Je aktívny v oblasti energetickej efektívnosti a energetických auditov od roku 1998. Riadil R&D tím v počiatkoch spoločnosti Geothermal Anywhere (dnešné GA Drilling), vyvíjajúci systémy hĺbkového bezkontaktného vŕtania a pracoval pre Sonnenklima GmbH vyvíjajúcu solárny chladiaci systém na absorpčnom princípe.

 

Partneri

Odborný garant:

 

 

Partneri:

 

 

Mediálni partneri: 

 

Podobné podujatia