Finančné riadenie podnikov 2019

16. okt 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Finančné riadenie podnikov 2019 - Inovácie

17. ročník

Motív konferencie 2019

Slovensko je dlhodobo na európskom chvoste v podpore výskumu, vývoja a  najmä Inovácií, ktoré sú zásadnou podmienkou udržateľnosti ekonomického rastu spoločnosti. Zavádzanie existujúcich inovatívnych riešení  z oblasti technológií, služieb, analytických  nástrojov, kognitívnych zručností v praxi podnikov sú základom pre dlhodobé udržanie sa firiem v konkurenčnom prostredí. Štát by mal okrem priamej finančnej podpory vedy, výskumu a inovácií vytvárať i legislatívne podmienky na to aby  stimuloval výdavky firiem do týchto oblastí, cestou využitia vlastných zdrojov.     

Cieľová skupina: finanční riaditelia a treasureri, vedúci v oblastiach HR, daní a účtovníctva, majetku a IT.


ENG

Reason for the conference: For a long time, Slovakia has been at the European bottom edge in the support of the research, development, and especially in innovation, that is the key condition of the sustainability of corporate economic development. The implementation of the existing innovative solutions from the technology field, services, analytical tools, cognitive skills in corporate practice is the cornerstone for the long-term corporate sustainability in the competitive environment. Next to the direct financial support of the research, development and innovations, the state should also generate legislative conditions in order to stimulate the corporate expenses for these segments, through the use of the expenses.

 

Prečo nesmiete chýbať:

Získajte obraz v hodnote 1500 eur od Aleša Krejču, Nový majiteľ obrazu bude vylosovaný spomedzi platiacich návštevníkov a musí byť prítomný na záverečnej vernisáži

Date: 16.10.2019, Location: Hotel Carlton

 

 

 

 

PROGRAM:

(English version below)

12,00 – 13,00 Prezentácia,  Obed

 

13,00  Otvorenie konferencie: Andrej Révay, prezident SAF

13,05 – 14,05 1. Blok Macro - Lacné peniaze na rast nestačia, pomôžu inovácie?

Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS  - Výhľad ekonomiky Slovenska, inovácie

Richard Pánek, Tax partner EY - Legislatívne stimuly podpory výdavkov firiem na výskum a inovácie (super-odpočet, odpisy, patent box)

Peter Horniaček, vedúci odd. dane z príjmov MF SR

Panelová diskusia:

 • Kritický pohľad na hospodárske politiky a štrukturálne zmeny na Slovensku
 • Indikátory i analytici predpovedajú zastavenie rastu ekonomiky, prípadne krízu
 • Má Slovensko potenciál prekonať prípadnú krízu?
 • Je legislatíva nastavená na zvládnutie ekonomickej krízy?
 • Je SR pripravené na veľké globálne trendy: robotizáciu a starnutie populácie?
 • Dokáže podpora vedy, výskumu a inovácií udržať ekonomiku na rastovej úrovni?

 

14,05 – 15,30 2. Blok Inovácie – odvaha alebo nevyhnutnosť?

Slavomír Beňa, Board member UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Milan Masaryk, CFO ESET spol. s r.o.

Jan-Martin Nufer, Director of Treasury & Funding, Borealis AG

Luboš Lopatka, CEO VUZ, z.z.p.o.

Mário Virčík, Head of Advisory IPM LLP

 • Akú ma podnik motiváciu  na inovácie?
 • Je podnik závislý na neustálych inováciách?
 • Čo bráni podnikom v inováciách?
 • Je legislatíva nastavená „pro inovačne“?
 • Čo potrebuje podnik na rozhodnutie inovovať?
 • Máme dostatok ľudí so schopnosťami a vôľou inovovať ?
 • Aké zdroje financovania má podnik na financovanie inovácií?
 • Ako zostať konkurencieschopný s inováciami?
 • Čo nám priniesla konkrétna inovácia?
 • Do akej miery rizika by sa firmy mali púšťať?
 • Máme dostatok ľudí so schopnosťami a vôľou inovovať ?

 

15,30 – 15,50 Prestávka

15,50 – 17,15 3. Blok Technologické inovácie v práci finančníka – benefit či limit?

Gerhard Bystricky, Head of Product Development Payments, UniCredit Bank AG

Vladimír Lukáč, CFO OMV Slovensko, s. r. o.  

Peter Pašek, Partner a Managing Director Accace k.s.

Juraj Králik, Slovenská FinTech asociácia  

Automatizácia finančných transakcií na základe PSD2

 • Inovatívne analytické projekty pre prevenciu nákladov
 • Robot process automation (RPA) pre finančné procesy
 • možné PSD2 usecases (AISP vs PISP) v praxi
 • NBS a proces ziskania licencie
 • Open Banking ako služba vo FinTechu
 • Buyora Platforma ako dealflow marketplace využívajúci AISP a principy Open Bankingu

 

17,30- 19,30 Savoy Art Gallery - Odovzdanie ceny SAF

Výstava Aleš Krejča: Chimaera monstrosa

Hudobný doprovod: Jiří Stivín

Catering


ENG

Corporate Financial Management 2019

12,00 -13,00 Presentation, Luncheon

13,00 The conference opening by Andrej Révay, prezident SAF

 

13,05 – 14,05 1. Section: Macro - Cheap money is not enough for economic growth. Can innovations be in help?

Ľudovít Ódor, Deputy Governor NBS – Outlook of the Slovak economy,

Richard Pánek, Partner, EY, Legislative incentives of support of the companies’ expenses for the research and development (super-deduction, depreciation, patent box)

Peter Horniaček, Head of Section Income taxes, MF SR

 • A critical look at the economic policy and the structural changes in Slovakia
 • Indicators and analysts forecasting the stop of economic growth, possible crisis
 • Does Slovakia have the potential to overcome the crisis?
 • Is the legislation set to deal with economic crisis?
 • Is Slovakia ready for the major global trends: robotization and population ageing?
 • Could the support of the research, innovation and development sustain economy on the increasing level?

 

14,05 – 15,30 2. Section: Innovations – Courage or necessity?

Slavomír Beňa, board member UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

Milan Masaryk, ESET CFO,

Jan-Martin Nufer, Borealis Vienna, Treasurer (President of the Austrian Corporate Treasury Association)

Luboš Lopatka, CEO VUZ, z.z.p.o

Mario Vircik, Head of Advisory IPM LLP

 

 • What is the motivation of a firm for innovation?
 • Is a firm dependent on continuous innovations?
 • What are the firm’s barriers for innovation?
 • What does a firm need for the investment decision?
 • Do we have a sufficient people with the right skills, willingness to innovate?
 • What resources of investments a firm has for the investments in innovation?
 • How to remain competitive with innovations?
 • What did the particular innovation bring?
 • To what extent should companies take on risk?
 • Is innovation dependent on the firm size or not? Is innovation rather considered for SME?

 

15,30 – 15,5 Coffee Break

15,50 – 17,15 3. Section: Innovative financial services – Benefit or a limitation

Gerhard Bystricky, Head of Product Development Payments UniCredit Bank AG

Vladimír Lukáč, OMV, Slovensko, spol. s r.o.,

Peter Pašek, Accace k.s.

 • Atomization of financial transactions based on PSD2
 • Innovative analytical projects for the prevention of the resources
 • Robot process automation (RPA) for the financial processes
 • Possible PSD2 useecases (AISP vs PISP)  in practise
 • NBS and process of gaining the license
 • Open Banking as a service in Fintech
 • Buyora Platform as deadflow marketplace, using AISP and principals of Open Banking

 

17,30 – 19,30  Savoy Art Gallery

SAF Awards Ceremony

Aleš Krejča Chimaera monstrosa, art exhibition

Musical accompaniment by Jiří Stivín

 

Dinner Reception

Odborný garant konferencie: Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS

Moderátor konferencie: Lucia Ježeková Havlíková

 

Slavomír Beňa, Board member UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Richard Pánek, partner EY

Peter Horniaček, vedúci odd. dane z príjmov MF SR

Milan Masaryk, finančný riaditeľ ESET

Jan-Martin Nufer, Director Treasury & Funding Borealis AG, Prezident rakúskej asociácie treasury

Luboš Lopatka, CEO VUZ, z.z.p.o.   

Gerhard Bystricky, Head of Product Development Payments UniCredit Bank AG

Vladimír Lukáč, CFO OMV Slovensko, s. r. o.

Peter Pašek, Partner a Managing Director Accace k.s. 

Mário Virčík, Head of Advisory IPM LLP

Juraj Králik, Slovenská FinTech asociácia  

 

Partneri

Odborný garant: 

 

Generálny partner: 

 

Partner:

 

Mediálni partneri:

 

Podobné podujatia