Finančné riadenie podnikov 2020

17. sep 2020
Hotel Sheraton Bratislava

 

Hlavný motív 2020: Udržateľnosť ako príležitosť alebo náklad? / Udržateľnosť – príležitosť alebo nevyhnutnosť?

 

Hlavný motív 2020: Udržateľnosť ako príležitosť alebo náklad? / Udržateľnosť – príležitosť alebo nevyhnutnosť?

Moderátor konferencie Lucia Ježeková Havlíková

 

Block I.

Macro  Výhľad ekonomiky Slovenska

 • Ako udržať dlhodobý rast ekonomiky Slovenska?
 • Udržateľné financie – politika EU verzus ekonomická úroveň Slovenska
 • Priority financovania cez EU fondy
 • Pomôže štát nastavením legislatívy?
 • Menová politika – záporné úrokové sadzby
   

Blok II.

Financovanie vo firmách

 • Ako sa firmy vysporiadajú z výzvou na „Zelené financie“?
 • Prežijú Slovenské podniky?
 • Energie
 • Ako ovplyvnia záporné úrokové sadzby financovanie podnikov?

 

Blok III.

Inovatívne finančné služby – Fintech – ako ovplyvnia finančné technológie finančné riadenie firiem?

 • Oblasti – rôzne inovatívne IT technológie, FinTech, cloudy, AI, diagnostické techniky, Analytické nástroje, kognitívne zručnosti – komunikatívnosť, kreativita, riešenie problémov

 


ENG: 

The Main theme: Sustainability as an opportunity or expense? / Sustainability as an opportunity or necessity?

Block I.

Macro  the economic outlook of Slovakia

Sustainable financing – EU policy vs economic level of Slovakia

 • Priority financing through EU fonds
 • Will the state help through the setting up of legislation?  
 • Monetary policy - negative interest rates

 

Block II.

Corporate financing - UniCredit Bank, M. Senkovič, Slovnaft

How the companies deal with the challenge of “Green financing”?

 • Will the clovak companies survive?
 • Energies
 • How will the negative interest rates impact the financning of the companies?

 

Block III.

Innovative financial services – Fintech – how will the financial technologies influence the financial management of companies?

 • Areas: different innovative IT technologies, Fintech, clouds, AI, diagnostic techniques, analytical tools, cognitive skills - communicativeness, creativity, problem solving
Sorry, registrations are no longer available for Finančné riadenie podnikov 2020

Podobné podujatia

24. sep 2020
HOTEL CROWN PLAZA V BRATISLAVE
19. okt 2020 to 21. okt 2020
GRAND HOTEL BELLEVUE, Starý Smokovec