Finančné riadenie podnikov 2021

17. jún 2021
Radisson Blu Carlton Hotel

Pozývame Vás na 19. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov, ktorá sa uskutoční v hoteli Radisson Blu Carlton. 

Naše eventy sa riadia pravidlami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sme zabezpečili pre všetkých účastníkov, čo najväčší komfort a bezpečie.

 

Vstup na hromadné podujatie s negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, vynimky z testovania

    a)osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní

    b)osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne

    c)osoba je viac ako 14 dní po 1.dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

    d)osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 

Na konferencii bude prebiehať aj testovanie o 11:00

 

PREDAJ VSTUPENIEK SPUSTENÝ: https://www.ticketportal.sk/event/XIX-FINANCNE-RIADENIE-PODNIKOV-2021

 

MODERÁTORKA:  Andrea Vadkerti

PROGRAM/ SCHEDULE (english version below)

13:10 -14:20 Pomôže Plán obnovy naštartovať ekonomiku Slovenska?

Eduard Heger, predseda vlády SR,

Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS,

Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (organizačná forma MFSR, ktorej úlohou je kontrolovať efektivitu využitia verejných zdrojov)

 • Udržateľné verejné financie
 • Podarí sa uskutočniť pro-rastovú daňovú reformu?  
 • Ako sa štát vysporiada z výzvou na zelenú a inovatívnu ekonomiku?
 • Výhľad ekonomiky Slovenska, Ako je na tom Slovensko?
 • Štrukturálne výzvy Slovenskej ekonomiky

 

14:20 – 15:50 Financovanie vo firmách – Ako sa firmy vysporiadajú s výzvou na inovácie, zelenú a digitálnu ekonomiku?

Ján Oravec, štátny tajomník MH SR,

Slavomír Beňa, člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Robert Spišák, viceprezident RUZ

Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární

Luboš Lopatka, generálny riaditeľ MH manažment

 • Bude dostatok zdrojov na zelenú ekonomiku?
 • Sú banky pripravené financovať preferované oblasti ekonomiky?
 • Sú podniky pripravené na zmenu pravidiel financovania najmä zelených investícií? A čo ESG rating?
 • Konkurencieschopnosť firiem je pod tlakom rastúcich nákladov
 • Pomôže Plán obnovy aj k zmene podnikateľského prostredia?
 • Ako posilniť inovačný potenciál Slovenska najmä v progresívnych oblastiach?

 

Prestávka 15:50 – 16:10

 

16:10 – 17:30 Inovatívne finančné služby

Petr Balík, generálny riaditeľ, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie,

Pavol Miroššay, CEO a predseda predstavenstva, Slovensko IT, a.s.

Edita Angyalová, CEO a predseda predstavenstva, Asseco Solutions

Michal Lichner, Vedúci manažér Deloitte Digital Robotika, analytika a kognitívne funkcie

 • Digitalizácia v riadení podnikových financií
 • Zdigitalizovanie vs Digitalizacia vs Digitalna transformacia
 • Úspešné uvedenie tém RPA a AI do spoločnosti
 • Inovácie v  riadení kľúčových podnikovým procesom v ERP
 • Hľadanie neustáleho zvyšovania efektívnosti v podnikoch
 • Digitalizácia štát vs. podniky   

 

17:30 Odovzdanie ocenenia SAF, catering, hudobný sprievod – „Vo vetre hlas“ Slovanské balady s klavírom.

 


ENG

12:00 (noon)  Institutional lunch with the Prime Minister and representatives of major businesses

 Conference host:   Andrea Vadkerti

 

1:00 pm: Opening of the conference by Andrej Révay, SAF President

1:05 pm  Brief introduction,

Jakub Dusílek, Chairman of the Board of Directors at UniCredit Bank, CEO at UniCredit Bank

 

 1:10 -2:20 pm: Will the Recovery Plan help kick-start the Slovak economy?

Eduard Heger, Prime Minister of the Slovak Republic,

Ľudovít Ódor, NBS Deputy Governor,

Štefan Kišš, Director at the Value for Money Division (an organisational form of the MFSR, whose task is to control the effectiveness of the use of public funds)

 • Sustainable public finances
 • Will pro-growth tax reform be implemented? 
 • How will the state cope with the call for a green and innovative economy?
 • structural challenges of the Slovak economy

 

2:20 – 3:50 pm Corporate Finance – How businesses address the call for innovation, the green and digital economy?

Ján Oravec, State Secretary of the Ministry of Economy of the Slovak Republic,

Slavomír Beňa, Member of the Board of Directors and Head of Corporate and Investment Banking at UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Robert Spišák, Vice Prezident RUZ

Branislav Strýček,Director and the Chairman of the board, Slovesnké elektrárne

Luboš Lopatka, CEO at MH manažment

 • Will there be enough funds for a green economy?
 • Are banks ready to finance preferred areas of the economy?
 • Are businesses ready for the change of the financing rules, in particular as regards green investments? And what about the ESG rating?
 • Competitiveness of businesses is under pressure from rising costs
 • Will the Recovery Plan also help change the business environment?
 • How to strengthen the innovation potential of Slovakia, especially in progressive areas?

 

3:50 – 4:10 pm Coffee Break 

 4:10 – 5:30 pm Innovative financial services

Petr Balík, General Director, Ministry of Investment, Regional Development and Informatisation,

Pavol Miroššay, CEO and Chairman of the Board of Directors, Slovensko IT, a.s.

Edita Angyalová, CEO for Slovakia, Asseco Solutions

Michal Lichner, Lead Manager Deloitte Digital | Robotics, Analytics & Cognitive

 • Digitisation in corporate finance management
 • Successful Initiation of Robotics & Cognitive within an organization
 • Successful implementation of RPA and AI topics in  companies 
 • Digitisation – state vs. businesses   
 • Innovations in managing key corporate processes in ERP
 • In search of continuous effectiveness increases in enterprises

 

5:30 pm Presenting the SAF award, catering, musical accompaniment – “Voice in the Wind” Slavic ballads accompanied by piano.

POZVANIE PRIJALI:

 • Eduard Heger, predseda vlády SR

 

 • Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS

 

 • Štefan Kišš, riaditeľ UHP
 • Ján Oravec, štátny tajomník MH SR,
 • Slavomír Beňa, člen predstavenstva UniCredit Bank Czech republic and Slovakia 
 • Branislav Strýček,Director and the Chairman of the board Slovenských elektrární
 • ​Luboš Lopatka, generálny riaditeľ MH manažment
 • Petr Balík, generálny riaditeľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 • Pavol Miroššay, CEO predseda predstavenstva  Slovensko IT, a.s.
 • Edita Angyalová, CEO a predseda predstavenstva, Asseco Solutions
 • Michal Lichner, Vedúci manažér Deloitte Digital Robotika, analytika a kognitívne funkcie

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

Podobné podujatia