Konferencia o energetickej efektívnosti

14. máj 2019
AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA

Energetická efektívnosť je časť slovenského energetického mixu, ktorá najviac prispieva ku konkurencieschopnosti krajiny. Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Na Slovensku existuje veľký potenciál pre realizáciu energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Najväčšie príležitosti ponúkajú predovšetkým budovy a tiež oblasti ako osvetlenie, výroba a distribúcie tepla a chladu a výroba stlačeného vzduchu. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú široké, potenciál však zatiaľ dostatočne nevyužívame.

Vo vyspelých ekonomikách aj súkromné firmy vo významne väčšej miere využívajú EPC model na znižovanie svojej spotreby a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Umožňuje totiž využiť potenciál budúcich úspor energie na  financovanie potrebných investícií. Modernizácia budov a zariadení  sa financuje z úspor, ktoré zaručene nastanú po realizácii modernizácie.

8:30 - 9:00      Registrácia a ranný coffee break

9:00 - 9:10      Otvorenie podujatia

9:10 - 10:30    Panel I - Zmeny regulačného rámca pre garantované energetické služby vo verejnom sektore

                       1. Nová regulácia Eurostat-u, jej význam a implementácia v SR

                           Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku                           

                           Matej Blažej, zástupca Odboru finančných nástrojov a medzinárodných finančných inštitúcií MF SR

                       2. Vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor - prínosy a úskalia

                           Tomáš Uríček, zástupca spoločnosti Tatra Tender s.r.o.

                       3. Miesto energetických služieb pri komplexnej obnove verejných budov

                           Kateřina Chajdiaková, riaditeľka organizácie Budovy pre budúcnosť

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:30  Panel II - Financovanie a príprava projektov energetickej efektívnosti

                       1. Finančné nástroje pre podporu využitia garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore

                           Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva Slovak Investment Holding 

                       2. Podpora koncepčného riešenia energetickej efektívnosti v samosprávach - program ELENA

                           Radoslaw Ossowski-Barbetti, vedúci zastúpenia Európskej investičnej banky na Slovensku

                       3. Komerčné financovanie projektov energetickej efektívnosti a garantovaných energetických služieb

                           Peter Vaňo, zástupca VÚB banky

                       4. Projekty garantovaných energetických služieb v súkromnom sektore

                           Marek Zajíček, obchodný riaditeľ spoločnosti e-Dome, a.s.

12:30 - 12:50  Diskusný panel - Budúcnosť energetických služieb v SR

                           Moderátor: Róbert Turza, Hospodárske noviny 

                           Matej Blažej, zástupca Odboru finančných nástrojov a medzinárodných finančných inštitúcií MF SR

                           Peter Vaňo, zástupca VÚB banky

                           Marek Zajíček, obchodný riaditeľ spoločnosti e-Dome, a.s.

                          Tomáš Uríček, zástupca spoločnosti Tatra Tender s.r.o.

12:50 - 14:30  Obed a networking

 

*zmena programu vyhradená

Kateřina Chajdiaková, Budovy pre budúcnosť

Kateřina Chajdiaková je riaditeľkou organizácie Budovy pre budúcnosť, ktorej cieľom je podpora vysokej kvalitatívnej úrovne výstavby a obnovy budov, pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov.

 

Matej Blažej, Ministerstvo financií SR

Matej Blažej vyštudoval medzinárodné financie na Nottingham Business School v Anglicku, ako spoločný program Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Nottingham Trent University.

Od roku 2017 pôsobí na Ministerstve financií SR na odbore finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií. Špecializuje sa na tvorbu metodických materiálov, stratégií a poradenstvo verejnému sektoru v oblasti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projektov). Spolupodieľal sa na implementácií Garantovaných energetických služieb vo verejnej správe vo vzťahu k novej regulácii Eurostatu.

 

Peter Dittrich, Slovak Investment Holding 

Peter Dittrich je podpredsedom predstavenstva spoločnosti Slovak Investment Holding. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval obchodné štúdiá na Swinburne University of Technology, právnicky program na Univerzite Komenského v Bratislave a získal doktorát zo svetového hospodárstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil na manažérkach pozíciách vo viacerých súkromných finančných spoločnostiach, vrátane SlSp, ČSOB, VÚB, Kofis Leasing, OTP Leasing. Zastával aj funkciu člena dozornej rady v Prager Handelsbank vo Frankfurte a poradcu predsedu predstavenstva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. V minulosti pôsobil aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v SIH.

 

Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Ing. Lívia Vašáková, PhD., pracuje ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Predtým pôsobila na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli.  V roku 2016 ju Euractiv.sk portál označil za najvplyvnejšiu ženu slovenskej energetiky.  Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, univerzite Johannesa Keplera v Linzi, Rakúsko;  Ludwig-Maximilian univerzite v Mníchove, Nemecko;  univerzite v Aix-en-Provence vo Francúzsku a na univerzite v Ľubľane v Slovinsku.  Takisto má diplom z postgraduálneho štúdia na Europa-Kolleg v Hamburgu a ukončila PhD štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Tomáš Uríček, Tatra Tender 

Tomáš Uríček vyštudoval právo a absolvoval rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2016 pôsobí ako konzultant pre verejné obstarávanie pre spoločnosť Tatra Tender, s.r.o. Špecializuje sa na prípravu a obstarávanie komplexných energetických projektov, vrátane obstarávania EPC projektov, energetických koncesií a iných druhov projektov verejno-súkromného partnerstva. 

 

Radoslaw Ossowski-Barbetti, European Investment Bank (EIB) Group in Slovakia

Radoslaw Ossowski-Barbetti, from November 2015 is the first Head of the EIB Group Office in Slovakia. He joined EIB in 2009 and worked as senior officer in the Credit Risk, Transaction, Monitoring and Restructuring departments, dealing with Project Finance, Corporate and Public Service counterparts inside and outside the EU. Prior to joining the EIB, Radoslaw worked as Risk Manager at Atradius in Italy, auditor in E&Y in Poland and banker in HSBC in the UK. Radoslaw holds MSc with honours in Economics from the University of Lodz, Poland, as well as MSc in Finance and International Business from the Aarhus School of Business in Denmark, he is also a qualified accountant, ACCA member.

 

Peter Vaňo, VÚB banka

Peter Vaňo je segmentovým manažérom firemnej divízie VÚB banky. 

Absolvoval štúdium na UMB v Banskej Bystrici a SPU FEM Nitra. Pôsobil na manažérskych pozíciách v bankovom sektore vrátane Komerčnej banky a.s., Dexia banky a od roku 2008 pracuje vo VÚB banke. Zároveň pôsobí v komunálnej sfére ako člen finančnej komisie. Špecializuje sa na problematiku financovania verejnej správy, predovšetkým územnej samosprávy.

 

Marek Zajíček, e-Dome

Marek Zajíček je obchodným riaditeľom spoločnosti e-Dome, a.s., ktorá je špičkou v oblasti poskytovania energetických služieb. Má viac ako 10 ročné skúsenosti z predaja a marketingu v energetike (komodita aj služby) a v IT a špecializuje sa na rozvoj trhu energetických služieb. Vo voľnom čase je aktívny v komunálnej politike ako poslanec miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni, má diplomy z manažmentu a z práva.

Partneri

Hlavný partner:

 

Odborný garant:

Mediálni partneri:

 

Podobné podujatia