Slovenské klimatické fórum 2020

31. Mar 2020
Crowne Plaza Bratislava

Konferencia je zameraná na možné  spôsoby a riešenia klimatickej zmeny

 

Hlavné témy: 
 1. Cirkulárna ekonomika, odpadové hospodárstvo
 2. Innovácie v oblasti udržatelnsti 
 3. Udržateľné riešenia pre oblasť energií a dopravy

8:30 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV


9:15 - 9:30 OTVORENIE

EUROPEAN GREEN DEAL ALEBO AMBICIÓZNE EURÓPSKE CIELE A ICH NADVÄZNOSŤ NA HOSPODÁRSKE POLITIKY SLOVENSKA

 • Aké strategické kroky pripravuje Slovensko na podporu strategickej vízie Európskej komisie pre klimaticky-neutrálnu Európu do roku 2050? napr. Európska komisia, alebo Ministerstvo hospodárstva

 

9:30 -10:30 PANEL I

VPLYV ROZVOJA A ZMIEN V DOPRAVE, PRIEMYSLE A ENERGETIKE NA EURÓPSKE HOSPODÁRSTVO

 • Akú stratégiu má Európska únia v pláne zaujať v plnení cieľov znižovania emisií skleníkových plynov pre rok 2020?
 • Sú elektromobily naozaj lepším riešením pre životné prostredie? Aká je životnosť elektro batérií a ako sa bude riešiť ich recyklácia?
 • Aký vplyv má na spotrebu plynu a redukciu emisií uhlíka závislosť Slovenska od jadrovej energie? Je možné dosiahnuť na Slovensku uhlíkovú neutralitu od roku 2050?
 • Možnosti znižovania spotreby energie v domácnostiach, šetrenie elektrickej energie a eliminácia tepelnej straty

 

10:30 -11:30 PANEL II 

CESTA K UDRŽATELNEJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE PROSTREDNÍCTVOM JASNÉHO PLÁNU PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Zavedenie dôkladného oddelenia bioodpadu pri rozbore na skládkach ako nástroj na zmiernenie negatívnych dopadov na klímu
 • Ako znížiť finančné a administratívne záťaže pri plnení záväzkov vyššej udržateľnosti surovín a materiálov v ekonomike?
 • Rozbor novely zákona MPRV SR o znížení plytvania potravinami a následný ekologicky-pozitívny efekt na výrobný a spotrebný reťazec

 

11:30 -12:00 COFFEE BREAK

 

12:00-13:00 PANEL III

INOVATÍVNE NÁVRHY PRE PREDCHÁDZANIE A ZMIERŇOVANIE DOPADOV NA KLÍMU, VÝSKUM A INVESTÍCIE

 • Dokáže investičná politika predbehnúť účinnosť platnej a očakávanej legislatívy? Sú investície do výskumu a vzdelávanie dostatočne silný nástroj na na zmenu správania k životnému prostrediu na Slovensku?
 • Inovatívne novinky dostupné na našom trhu pre urýchlenie plánu pre udržateľnúčinnosti v oblasti klímy
 • Analýza využívania eko-inovácií a stimulovanie ch potenciálu pre korporátne prostredie


13:00 OBED

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia