Smart Cities 2018

16. okt 2018
HOTEL SAFFRON BRATISLAVA

Konferencia zameraná na vízie a stratégie miest, ktorej cieľom je predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj a premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia budú diskutovať na témy inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja mesta.
Cieľová skupina: zástupcovia miest a samosprávy, verejná a štátna správa, inovátori, developeri, architekti, IT odborníci, energetický segment a pod.

Smart Cities 2018  “Od vizií k efektívnym inováciám”  
Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

9:00 -   9:30

Registrácia účastníkov, ranný coffebreak

 

9:30 -   9:40

Konferenciu otvorí štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec

 

9:00 - 11:30

iNOVÁCIE

09:40 - 10:00

 L. Bednár, (f)ITcubator - Digitálne mesto, ktoré sa spája s občanmi, turistami, podnikateľmi a študentmi.

10:00 - 10:15

Martin Komínek, SimpleCell Networks Slovakia - Smart City krok po kroku: Aká je cesta k inteligentným mestám?

Tak ako sa deti nerodia vzdelané a len vedenie rodičmi a spoločnosťou formuje ich vývoj, tak ani mestá nevznikli ako Smart Cities od prvopočiatku. Robiť zo slovenských miest mestá podľa konceptov Smart Cities si vyžaduje trpezlivosť, odvahu, zmysel a v neposlednom rade aj rozumné investície. Práve tie sú kameňom úrazu v našich reáliách a municipality nemôžu financovať veľké projekty, ktorých prínos sa preukáže až po rokoch. My v SimpleCell Networks Slovakia považujeme za dôležité robiť prvé kroky s menšími pilotnými projektmi a ak ukážu svoju životaschopnosť a finančnú či spoločenskú návratnosť, tak tá bude štartérom pre ďalšie a väčšie projekty. Rozdiel medzi bežným mestom a Smat City je iba 12 bajtov.

10:15 - 10:30

I. Wzoš, Slovak Smart City Cluster - “Cviker” - nový nástroj pre územné plánovanie a komunikáciu

Predstavenie inovatívneho nástroja pre územné plánovanie, prezentáciu nových budov a verejných priestranstiev využiteľný pre zvýšenie aktívnej účasti občanov na rozhodovaní.

 

10:30 - 10:45

Coffeebreak

 

10:45 - 11:00

M. Ftáčnik, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava - Smart governance alebo Riadenie pre inteligentné mestá

Partnerstvo štátu, neziskového sektora a samosprávy pre rozvoj inteligentných riešení. Ako riadiť mesto, aby v ňom vznikali inteligentné inovácie pre skvalitnenie života občanov?  Menej je niekedy viac - radšej 2-3 priority ročne ako 20.

11:00 - 11:15

J. Michlík, Slovak Smart City Cluster - eIoT - cesta k energetickej efektivite

Na to aby sme začali šetriť, je potrebné mať najprv detailný prehľad o  spotrebe energií. Úzkopásmové prenosové siete dnes prinášajú široké  možnosti ako pri nízkych nákladoch zabezpečiť diaľkové odpočty z ťažko  dostupných meračov. Povieme si ako z energetických úspor prefinancovať  komplexné riešenia, ktoré prinesú poriadok v mnohých aspektoch správy  rôznorodých nehnuteľností.

11:15 - 11:20 

R. Slíž, CEO  OMS - Technologický koncept a infraštruktúra pre budovanie inteligentných miest

Budovanie inteligentných miest je proces, ktorý si vyžaduje správnu voľbu technologickej platformy, ktorá bude otvorená, dokáže prepájať, integrovať a vytvárať synergie medzi jednotlivými riešeniami. Dobre navrhnuté riešenie dokáže zosúladiť zavádzanie jednotlivých SMART funkcionalít s prioritami mesta a jeho investičnými možnosťami.

 

11:20 - 11:30 diskusia

11:30 - 12:30 

Obed

 

12:30 - 14:00

iNVESTÍCIE

12:30 - 12:45

M. Letašiová, MH SR - Smart Slovensko v riadení obce, mesta a regiónu

Ministerstvo hospodárstva SR prináša konkrétny súbor opatrení, ktoré vytvárajú základ na podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities. Podpora MH SR je založená na troch pilieroch. Na teoretickom, prostredníctvom prvého dokumentu svojho druhu na Slovensku „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ a praktickom, ktorý má podobu podporného finančného mechanizmu s ambíciou pomôcť slovenským malým a stredný podnikom pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Prierezovým pilierom je pripravovaný zámer rezortu hospodárstva o združovanie informácií o inovatívnych firmách, mestách a produktoch, vrátane možností ich podpory.

12:45 - 13:00

M. Kollárová, UPVII - Inovatívne modely financovania „SMART" projektov

Prezentácia sa venuje problematike inovatívnych foriem financovania „SMART" projektov prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Zástupcovia ÚPPVII odprezentujú skúsenosti a úspechy pilotného mechanizmu financovania projektov vo forme  verejno-súkromných partnerstiev na podporu inovatívnych projektov malých a stredných podnikov. Kombinácia verejných a súkromných zdrojov prispieva k vyššej úspešnosti realizácie „SMART" projektov v porovnaní s tradičnou jednozložkovou formou financovania (iba úver, dotácia, vlastné zdroje a pod.).

13:00 - 13:15

K. Kmec, UPVII - Strategické plánovanie

Integrácia ústrednej regionálnej a miestnej úrovne v strategickom plánovaní: programová, územná, projektová

13:15 - 13:30

Z. Nehajová, E&Y - Investičná platforma SC&R - nastavenie dlhodobo udržatelného financovania projektov

Projekt má za úlohu identifikovať a rozvíjať perspektívne projekty v oblasti Inteligentných miest a regiónov vo vybraných slovenských mestách. Prvým krokom v rámci projektu bolo vykonanie detailnej analýzy potenciálu trhu pre Smart City riešenia na Slovensku, s cieľom prepojiť potenciálne Smart Cities projekty s dostupnými možnosťami financovania. Za týmto účelom EIB, SZRB a  Slovak Investment Holding v spolupráci s EY, vytvárajú mechanizmus na identifikáciu a kategorizáciu projektov v oblasti Smart Cities s prihliadnutím na dopad, technologickú komplexnosť a možnosti financovania vrátane finančnej návratnosti projektu. V prípade identifikácie vhodných projektov bude ďalším krokom vytvorenie investičnej platformy, ktorá zjednotí jednotlivé projekty a navrhne najvhodnejšiu finančnú architektúru za pomoci využitia existujúcich finančných nástrojov.

13:30 - 13:45

M. Orlovský, Slovak Smart City Cluster - Financovanie SMART projektov v praxi

Keď raz eurofondy skončia..

Veľa zmysluplných projektov čaká na prefinancovanie, no často sa  financujú práve tie neefektívne. Ukážeme si akou formou zabezpečiť  financie tam kde chýbajú, ak projekt spĺňa kritéria energetickej  efektívnosti a zmysluplnosti. EPC v praxi fungujú, pozrime sa ako.

13:45 - 14:00 - Diskusia

 

14:00 - 14:15

Cofeebreak

 

14:15 - 15:20

iNŠPIRÁCIE

14:15 - 14:30

P.Krejčí, Bisnode - Nutnosť preverovania obchodných partnerov

Väzby a prepojenia medzi dodávateľmi a odberateľmi a súvisiacimi ekonomickými informáciami sú čím ďalej tým viac komplikovanajšie. Nástroje Bisnode poskytujú komplexné, aktuálne a historické informácie o ekonomických subjektoch a prepojenia medzi nimi jednoduchým spôsobom pomáhajú zadávateľom obmedziť či lepšie riadiť možné riziká konfliktov záujmov pri zadávaní zákaziek externým dodávateľom. 

14:30 - 14:50

J. Verešová, Innogy Solutions - Predplatená elektrina

Inovačný systém je určený pre vlastníka bytového domu (samosprávu, obec, mesto) nástrojom na výchovu nájomníkov, učí ich platobnej disciplíne a pomáha zabezpečovať aj výber iných poplatkov súvisiacich s prenájmom. Využíva nové technológie v oblasti merania, zaručuje „Udržateľnosť dodávky elektriny“  (čo je požadované aj pri získavaní fondov EU) v týchto lokalitách a samotným obyvateľom prináša množstvo výhod.

 

14:50 - 15:05

K. Kakalíková, Director Public Policy CEE Mastercard - Platobná karta ako identifikátor a bezpečný platobný nástroj občana.

 

15:05 - 15:20    Diskusia

 

15:20                Záver konferencie

 

RASTISLAV CHOVANEC

 

Po absolvovaní stredoškolského štúdia v roku 1997 v štáte Washington, navštevoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vyštudoval odbor medzinárodné podnikanie, v roku 2006 ukončil doktorandské štúdium. Počas štúdií bol projektovým manažérom na Sekcii priamych zahraničných investícií Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Od roku 2006 zastával funkciu poradcu predsedu vlády pre zahraničné investície na Úrade vlády SR. V roku 2008 sa stal výkonným riaditeľom v súkromnej spoločnosti Ceptra, s.r.o. Od roku 2012 sa venoval súkromnému podnikaniu a zároveň pôsobil ako poradca predsedu vlády SR pre investície a predseda dozornej rady v spoločnosti   SPP - Distribúcia, a. s. V súčasnosti pôsobí štvrtý rok na Ministerstve hospodárstva SR vo funkcii štátneho tajomníka.

 

Lukáš Bednár - f(IT)cubator, n.o.

Pred dvoma rokmi sa zapojil so startupom do Smart riešení pre samosprávy a štát. S jeho tímom tvoria Národný turistický systém SR a spúšťajú postupne aj prvé digitálne mestá, regióny a kraje.

 

JKEY NOTE SPEAKER

MARTIN KOMÍNEK, SIMPLECELL NETWORKS SLOVAKIA

Téma:

Smart City krok po kroku: Aká je cesta k inteligentným mestám?

Anotácia:

Tak ako sa deti nerodia vzdelané a len vedenie rodičmi a spoločnosťou formuje ich vývoj, tak ani mestá nevznikli ako Smart Cities od prvopočiatku. Robiť zo slovenských miest mestá podľa konceptov Smart Cities si vyžaduje trpezlivosť, odvahu, zmysel a v neposlednom rade aj rozumné investície. Práve tie sú kameňom úrazu v našich reáliách a municipality nemôžu financovať veľké projekty, ktorých prínos sa preukáže až po rokoch. My v SimpleCell Networks Slovakia považujeme za dôležité robiť prvé kroky s menšími pilotnými projektmi a ak ukážu svoju životaschopnosť a finančnú či spoločenskú návratnosť, tak tá bude štartérom pre ďalšie a väčšie projekty. Rozdiel medzi bežným mestom a Smat City je iba 12 bajtov.

 

ZUZANA NEHAJOVÁ, ERNST & YOUNG

Zuzana vedie InnovEYtion Hub, regionálne inovačné centrum so sídlom v Prahe. V rámci InnovEYtion Hub sa Zuzana sústredí predovšetkým na inovácie s pridanou hodnotou, nové technológie, koncepty inteligentných miest, financovanie R&D&I projektov a digitálnu transformáciu. Pred nástupom do EY zastávala funkciu generálnej riaditeľky pre inovácie, digitálnu ekonomiku a podnikateľské prostredie Ministerstva hospodárstva SR. Zuzana taktiež spolupracuje s nadáciou Pontis a Sapie, kde je členom výkonnej rady, na projekte “This is 21 - Priprav sa na 21. storočie”, ktorý podporuje študentov pri rozvoji zručností potrebných v tak dynamickej dobe.

 

prof. Ing. arch. MAROŠ FINKA, PhD., SLOVAK SMART CITY CLUSTER

Prof. Maroš Finka, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v priestorovom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU, expert OSN pre Novú urbánnu agendu Habitat III, expert Úradu Vlády SR, člen ARL Hannover, profesor v odbore priestorového plánovanie na Ústave manažmentu STU v Bratislave, hovorca SPA-CE.net, siete výskumných inštitútov v oblasti priestorového rozvoja Strednej a východnej Európy, participoval vo viac ako 50 národných a 45 medzinárodných výskumných a na prax orientovaných projektoch v oblasti Európskeho priestorového plánovania, mestského rozvoja, revitalizácie a environmentálneho plánovania, autor viac ako 200 kníh a článkov v medzinárodných a domácich periodikách a vystúpeni na vedeckých podujatiach, držiteľ ceny Vedec roka a Danubius Award 2017.

 

Doc. RNDr. MILAN FTÁČNIK, CSc., Fakulta matematiky, fyziky  a informatiky UK Bratislava

Od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998-2002 ako minister školstva. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010-2014 primátorom Bratislavy. Bol aj poslancom mestského a tiež krajského zastupiteľstva. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti.

 

MIRIAM LETAŠIOVÁ, MH SR

Miriam Letašiová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Finančná sústava a peňažníctvo. Nadobudnuté vedomosti zúročila vo vlastných spoločnostiach LAURES & PEMIR, s.r.o. a ART BUSINESS, s.r.o.. Svoje vzdelanie si rozšírila aj na UMB V Banskej Bystrici, v odbore Politológia. V Eximbanke pracovala v rokoch 2012 - 2016 ako vrchná riaditeľka. Od roku 2012 je prezidentkou Neziskovej organizácie Srdce Slovenska. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Zastrešuje agendu lepšej regulácie, balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, inteligentného priemyslu, inteligentných miest a preoxportných nástrojov.

 

IGOR WZOŠ, SLOVAK SMART CITY CLUSTER

Igor Wzoš - vyštudovaný sociológ, nadšenec pre smart energy. Počas takmer štvorročného obdobia pôsobenia na pozícii 1.viceprimátora mesta Poprad sa prioritne venoval energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster. Je spoluautorom Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040, Koncepcie Smart City Poprad. V súčasnosti je poslanecom Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, poslanec VÚC Prešov, člen komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry.

 

PETR KREJČÍ, BISNODE

Väzby a prepojenia medzi dodávateľmi a odberateľmi a súvisiacimi ekonomickými informáciami sú čím ďalej tým viac komplikovanajšie. Nástroje Bisnode poskytujú komplexné, aktuálne a historické informácie o ekonomických subjektoch a prepojenia medzi nimi jednoduchým spôsobom pomáhajú zadávateľom obmedziť či lepšie riadiť možné riziká konfliktov záujmov pri zadávaní zákaziek externým dodávateľom. 

 

Ing. VLADIMÍR ONDREJIČKA, PhD., SLOVAK SMART CITY CLUSTER

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. aktívne pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa v rámci Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v priestorovom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU venuje témam Smart city, strategickému plánovaniu, ako i problematike urbánnej bezpečnosti. Ako vysokoškolský pedagóg na Ústave manažmentu STU v Bratislave, v rámci odboru Priestorové plánovanie, vyučuje predmety zamerané na problematiku socio-ekonomického plánovania, regionálneho rozvoja a priestorového plánovania.

 

RNDr. MICHAELA KOLLÁROVÁ, UPVII

Riaditeľka odboru finančných nástrojov sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Gestor pilotnej podpory inovatívnych projektov malých a stredných podnikov, ktoré sú financované prostredníctvom   verejno-súkromných partnerstiev. Spoluautorka pilotného Národného investičného plánu na roky 2018 – 2030, ktorý bol schválený vládou SR.

 

KVETOSLAV KMEC, ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Riaditeľ odboru strategického plánovania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorého práca spočíva v zavedení strategického plánovania v SR tak na ústrednej úrovni, ako aj na úrovni regionálnej a miestnej. Zmyslom strategického plánovania je zaviesť stabilitu a obmedziť vplyv politického cyklu na kľúčové programy a projekty SR.

 

J.VEREŠOVÁ, INNOGY SOLUTIONS

V spoločnosti som od roku 2001, pracovala som na rôznych pozíciách a na koncernových projektoch  súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

  V súčasnosti pracujem na pozícii  vedúca odboru Inšpekcia sieťových pripojení. Hlavnou úlohou odboru je analyzovať straty pri distribúcií elektriny v distribučnej sústave, odhaľovať neoprávnené odbery elektriny, navrhovať opatrenia na elimináciu strát a iniciovať a realizovať projekty na znižovanie strát.

 Nové výzvy ma posúvajú vpred, zároveň mi umožňujú pracovať so zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí na projektoch, ktoré majú zmysel.

 

M. ORLOVSKÝ,  SLOVAK SMART CITY CLUSTER

Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu. Za jednu z najväčších výhod pre našich zákazníkov považujeme jedinečnú službu v podobe nového moderného zdroja tepla – inteligentnej diaľkovo riadenej kotolne.

Prostredníctvom inovatívnych technológií na výrobu tepla, dosahujeme významné zníženie nákladov na energie a palivá oproti nákladom na prevádzku pôvodných kotolní na uhlie, LTO a plyn. Osadením zdrojov svetla s LED technológiou a regulačnej a riadiacej elektroniky zvýšime užívateľský komfort, zlepšíme pracovné prostredie a znížime spotrebu elektrickej energie.

 

J.MICHLÍK, SLOVAK SMART CITY CLUSTER

Po absolvovaní TU v Košiciach založil spoločnosť AmiTel, ktorá vybudovala jednu z najväčších metropolitných optických sietí na Slovensku. Po zlúčení so Slovanetom pôsobil ako produktový manažér pre IPTV, neskôr ako riaditeľ úseku podpory predaja. Spoluzakladateľ myšlienky vzniku Slovak Smart City Clustra momentálne rozvíjajúci projekt eIoT a inovatívny cybersecurity produkt bezheslovej autentifikácie Excalibur.

 

R. Slíž, CEO  OMS

CEO spoločnosti OMS, a.s., ktorá je technologickým lídrom v lightingu a v smart technológiách.

Predtým úspešne pracoval ako IT manager, koordinátor vývoja SW a poradca pri implementácii SAP. Má skúsenosti s implementáciou biznis informačných systémov, s ich integráciou na riešenia tretích strán a s vedením IT tímov a tímov na projektovej úrovni. V súčasnej riadiacej pozícii sa aktívne podieľa na vývoji IoT riešení a na ich implementáciách do smart technológií.

Partneri

Pod záštitou:

Odborný garant:

Hlavný partner:

 

Partner: 

Mediálni partneri:

Podobné podujatia