Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky medzi MAFRA Slovakia, a.s. (organizátor) a objednávateľom (účastníkom konferencie alebo semináru)

 

1. Záujemca o účasť na konferencii alebo seminári vypĺňa on -line registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.

2. Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi organizátorom a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. Po obdržaní Záväznej prihlášky vystaví organizátor zálohovú faktúru (predfaktúru)- ktorá bude odoslaná na email zadaný v objednávke. Po uhradení účastníckeho poplatku vystaví organizátor objednávateľovi riadny daňový doklad (faktúru). Po samotnej akcii sa vystaví objednávateľovi riadny daňový doklad, ktorý bude odoslaný poštou.

4. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade preplnenia kapacity objednávaného termínu, nekonania konferencie alebo semináru. O tejto skutočnosti bude objednávateľa následne informovať.

5. V prípade nedostatočného naplnenia konferencie alebo semináru si organizátor vyhradzuje právo ho zrušiť, o čom bude objednávateľ včas informovaný a zaplatená suma mu bude v plnej výške účastníckeho poplatku vrátená.

6. Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ostatnými potrebnými informáciami sú zasielané všetkým prihláseným objednávateľom včas pred uskutočnením

konferencie alebo semináru.

7. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zo závažných a vopred oznámených dôvodov zúčastniť konferencie alebo semináru, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom konferencie alebo semináru.

8. Objednávateľ má právo uplatniť si dva druhy zliav:

ako člen HNClubu má právo na 30% zľavu z výšky účastníckeho poplatku najviac pre dve osoby;

ako študent vysokoškolského štúdia v dennej forme ( 1. a 2. stupňa) vo výške 50% z účastníckeho poplatku- podmienkou je preukázanie sa platným preukazom študenta pri registrácii na mieste.

9. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na konferenciu alebo seminár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie.

10. Organizátor si vyhradzuje právo meniť program.

11. Uvedené ceny v prihláške sú bez DPH. DPH sa uplatní podľa platných predpisov.

12. Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 7 dní pred konferenciou. Zrušenie účasti v termíne menej ako 7  dní, zahŕňa storno poplatok 50% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie deň pred termínom podujatia sa poplatok nevracia ( je však možné poslať náhradníka viď. bod 7.)  Registráciu je možné zrušiť len písomne.

13. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s programom a organizáciou konferencie alebo seminára, nenaplnenie očakávaní objednávateľa s programom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

14. Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že z konferencií alebo seminárov, ktorých sa objednávateľ zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom  čase  šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb.        

15. Vznikom zmluvného vzťahu medzi objednávateľom / záujemcom / účastníkom konferencie alebo semináru (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") a organizátorom (ďalej pre účely tohto článku ako "Prevádzkovateľ") vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "GDPR")  a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").

16. Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) umožnenie účasti na konferenciách, seminároch a iných akciách Prevádzkovateľa Dotknutej osobe a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe, (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, (iv) zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy od obchodných partnerov Prevádzkovateľa (v) iných účelov, pri ktorých Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.

17. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a §13 odsek 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov) a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.

18. V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 17 (ii) až (v), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený pri registrácií Dotknutej osoby a vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby alebo vzniku zmluvného vzťahu (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).

19. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, IČ DPH, DIČ, zápis vo verejnom registri), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov (ďalej ako "Osobné údaje"). Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

20. Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 19, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.

21. Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 17 (i). Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu poskytovať služby servera zlacnene.sk, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ tento zmluvný vzťah ukončiť, zrušiť Dotknutej osobe registráciu a od zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie môže zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 17 (ii) až (iv) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

22. Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

23. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).  

Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (https://mailchimp.com/contact/). Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).

Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

24. Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

25. Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa (doplniť odkaz na pravidlá).

26. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

27. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

28. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.