Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky medzi MAFRA Slovakia, a.s. (organizátor) a objednávateľom (účastníkom konferencie alebo semináru)

 

1. Záujemca o účasť na konferencii alebo seminári vypĺňa on -line registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.

2. Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi organizátorom a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. Po obdržaní Záväznej prihlášky vystaví organizátor zálohovú faktúru (predfaktúru)- ktorá bude odoslaná na email zadaný v objednávke. Po uhradení účastníckeho poplatku vystaví organizátor objednávateľovi riadny daňový doklad (faktúru). Po samotnej akcii sa vystaví objednávateľovi riadny daňový doklad, ktorý bude odoslaný poštou.

4. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade preplnenia kapacity objednávaného termínu, nekonania konferencie alebo semináru. O tejto skutočnosti bude objednávateľa následne informovať.

5. V prípade nedostatočného naplnenia konferencie alebo semináru si organizátor vyhradzuje právo ho zrušiť, o čom bude objednávateľ včas informovaný a zaplatená suma mu bude v plnej výške účastníckeho poplatku vrátená.

6. Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ostatnými potrebnými informáciami sú zasielané všetkým prihláseným objednávateľom včas pred uskutočnením

konferencie alebo semináru.

7. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zo závažných a vopred oznámených dôvodov zúčastniť konferencie alebo semináru, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom konferencie alebo semináru.

8. Objednávateľ má právo uplatniť si dva druhy zliav:

ako člen HNClubu má právo na 30% zľavu z výšky účastníckeho poplatku najviac pre dve osoby;

ako študent vysokoškolského štúdia v dennej forme ( 1. a 2. stupňa) vo výške 70% z účastníckeho poplatku- podmienkou je preukázanie sa platným preukazom študenta pri registrácii na mieste.

9. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na konferenciu alebo seminár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie.

10. Organizátor si vyhradzuje právo meniť program.

11. Uvedené ceny v prihláške sú bez DPH. DPH sa uplatní podľa platných predpisov.

12. Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 7 dní pred konferenciou. Zrušenie účasti v termíne menej ako 7  dní, zahŕňa storno poplatok 50% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie deň pred termínom podujatia sa poplatok nevracia ( je však možné poslať náhradníka viď. bod 7.)  Registráciu je možné zrušiť len písomne.

13. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s programom a organizáciou konferencie alebo seminára, nenaplnenie očakávaní objednávateľa s programom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

14. Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že z konferencií alebo seminárov, ktorých sa objednávateľ zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom  čase  šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb.