Obchodné podmienky

Názov spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s.
IČO 51904446
IČ DPH SK2120837224
DIČ 2120837224
Adresa Kalinčiakova 33 , Bratislava , 83104, Slovensko

Všeobecné obchodné podmienky predaja vstupeniek na podujatia

 

 1. Úvodné ustanovenia a definície

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja vstupeniek na podujatia upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s. ako usporiadateľom podujatí a zákazníkmi, ktorí sú účastníkmi podujatí.

 

1.2. Definície (v abecednom poradí):

Dotknutá osoba - Zákazník alebo akákoľvek iná fyzická osoba pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov.

Faktúra - Faktúra vystavená Usporiadateľom Zákazníkovi, ktorou Usporiadateľ vyfakturoval Zákazníkovi Kúpnu cenu. Faktúra je daňovým dokladom. Usporiadateľ je oprávnený doručiť Faktúru aj elektronicky v elektronickej forme, napr. vo formáte .pdf.

 

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Internetový obchod - Internetový obchod nachádzajúci sa na Stránke, prostredníctvom ktorého si Zákazníci najmä prehliadajú, vyberajú a objednávajú Plnenie od Usporiadateľa, potvrdzujú Objednávku a svoj súhlas s Podmienkami.

Kúpna cena - Kúpna cena Plnenia, ktorá je priradená Usporiadateľom k danému Plneniu v Internetovom obchode. Kúpna cena uverejnená v Internetovom obchode vždy zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane, poplatky podľa právnych predpisov (napr. platby za recykláciu odpadov a obaly alebo platby ochranným autorským zväzom), pričom spravidla je pri každom Plnení uvedená aj jeho Kúpna cena rozdelená na cenu bez daní a poplatkov a príslušné dane a poplatky.

Nákupný košík - Nákupný košík je virtuálny komponent Internetového obchodu, do ktorého si Zákazník prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu ukladá vybrané Plnenie v nakupovanom množstve.

Objednávka - Objednávka Plnenia, ktorú Zákazník odošle prostredníctvom siete Internet v rámci Internetového obchodu Usporiadateľovi, a ktorá obsahuje druh a množstvo Plnení, Kúpnu cenu, spôsob ich úhrady a spôsob dodania objednaného Plnenia.

Objednávkový formulár - Webový objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého Zákazník v Internetovom obchode zadáva a odosiela Objednávku.

Obchodný zákonník - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Osobné údaje - Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v bode 8.5 Podmienok.

Občiansky zákonník - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Celkovej ceny podľa článku 3 Podmienok.

Plnenie, Plnenia - Služby alebo iné plnenia, ktoré Zákazník kupuje od Usporiadateľa prostredníctvom Internetového obchodu, pričom spravidla ide o Vstupenky a/alebo Účastnícky poplatok, ktorý Zákazníka oprávňuje na účasť na Podujatí.

 

Podmienky - Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja vstupeniek na podujatia.

Podujatie, Podujatia - Verejné podujatia vedeckej, odbornej, kultúrnej, športovej alebo spoločenskej povahy, ktorého usporiadateľom je buď Usporiadateľ alebo Usporiadateľov zmluvný partner, spravidla uvedený v popise Podujatia.

Potvrdenie objednávky - Potvrdenie o zadanej a prijatej Objednávke, ktoré Usporiadateľ zašle Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty zadanú Zákazníkom pri registrácii alebo vypĺňaní elektronického Objednávkového formulára v Internetovom obchode.

Predpisy o ochrane osobných údajov - GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov a predpisy, ktoré ich nahradzujú

Predpisy o ochrane spotrebiteľa - Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a predpisy, ktoré ich nahradzujú

Prevádzkovateľ - Usporiadateľ pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov

Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaného Plnenia, ktoré upravujú postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov.

Strana, Strany - Zmluvné strany (Usporiadateľ, Zákazník) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

Stránka - Webové sídlo www.hnkonferencie.sk, na ktorom je umiestnený Internetový obchod.

Účet - Účet Zákazníka v Internetovom obchode, získaný registráciou, prostredníctvom ktorého si Zákazník môže v Internetovom obchode najmä objednávať Plnenia, sledovať svoje Objednávky a zadávať a meniť fakturačné a dodacie údaje potrebné pre vybavenie Objednávky. Usporiadateľ nezaručuje, že Internetový obchod bude zahŕňať možnosť vytvárania vlastných zákazníckych účtov, obsah týchto účtov, a prípadne táto možnosť môže byť kedykoľvek zrušená.

 

Usporiadateľ - MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, tel: +421 (2) 48 238 132 , e-mail: konferencie@mafraslovakia.sk . Spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. môže byť priamo usporiadateľom príslušného Podujatia, alebo môže len zabezpečovať predaj Vstupeniek na Podujatia.

Vstupné - Kúpna cena Vstupenky.

 

Vstupenka, Vstupenky - Vstupenka je Plnenie, ktoré oprávňuje Zákazníka, ktorý ju kúpil a v plnom rozsahu zaplatil Vstupné, na účasť na príslušnom Podujatí, ktorého sa Vstupenka týka, a ktorá môže mať povahu elektronického alebo papierového potvrdenia. V prípade, ak je v Internetovom obchode pri príslušnom Podujatí uvedený účastnícky poplatok, je tento účastnícky poplatok pre účely týchto Podmienok považovaný za Vstupenku.

 

Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa OBZ.

Zákazník - Osoba, ktorá si objedná od Usporiadateľa Plnenie v Internetovom obchode a vstúpi do zmluvného vzťahu s Usporiadateľom v súlade s týmito Podmienkami a Zmluvou. V prípade, ak je Zákazník fyzickou osobou, ktorá nakupuje Plnenie pre vlastnú potrebu, je zároveň spotrebiteľom a vzťahujú sa naňho aj ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa spotrebiteľov. V prípade, ak Zákazník nie je fyzickou osobou, ktorá nakupuje Plnenie pre vlastnú potrebu, nie je spotrebiteľom a ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa spotrebiteľov sa na Zmluvu s takýmto Zákazníkom nevzťahujú.

Zákon o elektronických komunikáciách - Zákon č. 452,2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku - Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Plnenia alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Usporiadateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo iný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Zmluva - Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá medzi Usporiadateľom a Zákazníkom na základe Objednávky zaslanej Zákazníkom Usporiadateľovi prostredníctvom Internetového obchodu. Tieto Podmienky sú súčasťou Zmluvy a spravuje sa nimi celý zmluvný vzťah založený Zmluvou. Zmluva vzniká v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Na uzavretie Zmluvy nie je právny nárok.

 

 1.  

1.3 Články 5 až 7 týchto Podmienok, ako aj iné ustanovenia, ktoré odkazujú na Predpisy o ochrane spotrebiteľa, sa vzťahujú výlučne len na vzťahy, keď je Zákazníkom spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje ako spotrebiteľa. Osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi, sa nemôžu odvolávať na práva uvedené v článkoch 5 až 7 týchto Podmienok, ktoré právne predpisy priznávajú výlučne spotrebiteľom. V ostatných prípadoch sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

1.4 Tieto Podmienky sú zverejnené na Stránke v rámci Internetového obchodu a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou potvrdzovacieho procesu Objednávky. Potvrdením Objednávky zo strany Zákazníka Zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Reklamačným poriadkom a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.

 

1.5 Usporiadateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky v medziach stanovených kogentnými ustanoveniami slovenského práva.

 

 1. Objednávanie Plnení

 

2.1 Zákazník si v Internetovom obchode prehliada a vyberá Plnenie a následne ho ukladá do Nákupného košíka. Obsah Nákupného košíka je podkladom pre Objednávku. Zákazník si objednáva Plnenie prostredníctvom Objednávkového formulára. Zákazník je povinný v Objednávkovom formulári vyplniť všetky povinne požadované údaje. Internetový obchod prevedie Zákazníka celým procesom objednávania Plnení, vypĺňania Objednávkového formulára, jeho odoslania a potvrdenia výslednej Objednávky. Údaje uvedené v Objednávkovom formulári sú podkladom pre vystavovanie Faktúr, a nie je ich možné dodatočne meniť, pričom Faktúra obsahujúca údaje, ktoré Zákazník vyplnil v Objednávkovom formulári, sú vždy považované za správne a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť ich meniť alebo opravovať.

 

2.2 Objednávka sa pre Zákazníka stáva záväznou v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára. Zákazník v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára súhlasí s Podmienkami. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť svojich údajov, ktoré zadal do Objednávkového formulára.

 

2.3 Objednávka sa pre Usporiadateľa stáva záväznou v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky bude Zákazníkovi odoslané po spracovaní Objednávky Usporiadateľom na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v Objednávke. Zmluva je uzavretá v momente doručenia Potvrdenia objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou.

 

2.4 Potvrdením objednávky vzniká medzi Stranami Zmluva.

 

2.5 Zákazník je oprávnený zrušiť Objednávku len do momentu, kým Usporiadateľ nedoručí Zákazníkovi Potvrdenie objednávky. Po doručení Potvrdenia objednávky je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo týchto Podmienok.

 

2.6 Usporiadateľ je oprávnený zrušiť Objednávku v prípade, ak (i) je objednané Plnenie z akéhokoľvek dôvodu nedostupné aj napriek opačnej informácii o jeho dostupnosti v Internetovom obchode, alebo (ii) sa Plnenie stane nedostupným v priebehu spracovávania potvrdenej Objednávky, alebo (iii) Usporiadateľ nie je schopný Zákazníkovi zabezpečiť dodanie Plnenia za Kúpnu cenu uvedenú v Internetovom obchode, alebo (iv) Kúpna cena uvedená v Internetovom obchode, za ktoré si Zákazník objednal Plnenie, je z akéhokoľvek dôvodu chybná, najmä z dôvodu technického alebo administratívneho pochybenia, alebo (v) Zákazník má voči Usporiadateľovi iné neuhradené záväzky po splatnosti, pričom v takom prípade, ak Zákazník uhradil Kúpnu cenu za Plnenie objednané prostredníctvom takejto novej Objednávky, je Usporiadateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zákazníka voči Usporiadateľovi na vrátenie Kúpnej ceny s neuhradenými pohľadávkami Usporiadateľa voči Zákazníkovi z iných právnych vzťahov, a to bez ohľadu na to, či už nastala splatnosť ktorejkoľvek započítavanej pohľadávky a záväzku

 

2.7 Strana oznámi druhej Strane zrušenie objednávky písomne elektronickou poštou alebo telefonicky, inak nie je zrušenie objednávky účinné.

 

 1. Kúpna cena a Platobné podmienky

 

 

3.1 Kúpna cena je určovaná Usporiadateľom a je zverejnená v Internetovom obchode pri každej položke Plnení. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny v Internetovom obchode, najmä ale nie len v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov Plnení.

 

3.2 Kúpna cena je pre obe Strany záväzná v momente Potvrdenia objednávky a uzavretia Zmluvy.

 

3.3 Usporiadateľ je oprávnený naúčtovať Zákazníkovi aj náklady na dodanie Vstupenky, ak nejde o elektronickú vstupenku, spravidla poštové náklady alebo náklady na kuriéra.

 

3.4 Zákazník je povinný zaplatiť Usporiadateľovi Kúpnu cenu vo výške uvedenej v Potvrdení objednávky.

 

3.5 Lehota splatnosti Celkovej ceny závisí od zvoleného spôsobu platby. (i) V prípade bezhotovostnej platby na základe faktúry lehotu splatnosti určuje Usporiadateľ priamo vo Faktúre, (ii) v prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Kúpna cena splatná najneskôr pri dodaní Vstupenky, a (iii) v prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového portálu alebo kartou je Kúpna cena splatná v momente zobrazenia výzvy na ich zaplatenie po potvrdení a odoslaní Objednávkového formulára Zákazníkom, ktorú v rámci Internetového obchodu zobrazuje prevádzkovateľ príslušnej platobnej brány alebo poskytovateľ platobných služieb. Usporiadateľ nie je poskytovateľom platobných služieb. Usporiadateľ nie je povinný poskytovať všetky uvedené spôsoby a možnosti platby Kúpnej ceny, ale môže si vybrať len jeden alebo niektoré z nich.

 

3.6 V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom bankového portálu alebo kartou, zodpovedá za to, že jeho hardware, prehliadač, firewall alebo iný software umožní Internetovému obchodu komunikovať s externým poskytovateľom daných platobných služieb a zrealizovať platbu. Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nastavenia alebo vybavenie, ktoré Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu neumožnia alebo zabránia zrealizovať danú platbu.

 

3.7 Usporiadateľ zašle Zákazníkovi Faktúru elektronickou poštou a/alebo spolu s Plnením v závislosti od druhu Plnenia a voľby Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený vždy zvoliť doručenie Faktúry elektronickým spôsobom bez ohľadu na povahu Plnenia. Usporiadateľ je oprávnený poveriť vystavovaním a doručovaním Faktúr a spracúvaním platieb aj tretiu osobu.

 

3.8 Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Usporiadateľovi, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Usporiadateľa v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet Usporiadateľa v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk prepravcu v prípade platby na dobierku.

 

3.9 V prípade, ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu obdržal Plnenie pred zaplatením Kúpnejj ceny a nezaplatí ju, je Usporiadateľ oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie Plnenia na náklady Zákazníka alebo (ii) požadovať zaplatenie Kúpnej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa Obchodného zákonníka (v prípade, ak je Zákazník spotrebiteľom, podľa Občianskeho zákonníka) a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.

 

 1. Dodanie Plnenia a Dodacie podmienky

 

4.1 Miesto a spôsob dodania určuje Zákazník pri vypĺňaní Objednávkového formulára v rámci obmedzení určených Usporiadateľom týmito Podmienkami a v Objednávkovom formulári. Na dané obmedzenia bude Zákazník upozornený pri vypĺňaní alebo odosielaní Objednávkového formulára. Usporiadateľ dodá Zákazníkovi Plnenie v súlade s Potvrdením objednávky na miesto určené v Potvrdení objednávky. Usporiadateľ je oprávnený poveriť spracovaním Objednávky a dodaním Plnenia aj tretiu osobu.

 

4.2 Usporiadateľ dodá Zákazníkovi Plnenie do tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy, najneskôr v deň konania príslušného Podujatia, ktorého sa Plnenie týka. V prípade, ak Zákazník zaplatil Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo kartou, začína lehota na dodanie plynúť až odo dňa pripísania platby Kúpnej ceny v prospech účtu Usporiadateľa.

Dodanie Plnenia a dĺžka lehoty na dodanie inak závisí predovšetkým od dostupnosti Plnenia a prevádzkových možností Usporiadateľa. Usporiadateľ bez zbytočného odkladu písomne prostredníctvom elektronickej pošty oznámi Zákazníkovi akékoľvek riziko oneskorenia alebo predĺženia predpokladanej lehoty na dodanie spolu s novým predpokladaným termínom dodania Plnenia. Usporiadateľ v takomto prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním Plnenia.

V prípade, ak Usporiadateľ nedodá Plnenie ani v dodatočnej lehote na dodanie alebo Zákazník využil svoje právo odstúpiť od Zmluvy a Strany sa nedohodli na dodaní náhradného Plnenia, je Zmluva považovaná za automaticky zrušenú.

 

4.3 Zásielka Plnenia obsahuje dodané Plnenie, Faktúru a potvrdenie o uzavretí zmluvy podľa §6 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Forma uvedených dokladov závisí od spôsobu doručenia Plnenia.

 

4.4 V prípade doručovania Plnenia vo fyzickej forme, je Zákazník povinný na mieste dodania prevziať Plnenie osobne a pri preberaní Plnenia sa preukázať dokladom totožnosti za účelom overenia jeho totožnosti.

 

4.5 Zákazník alebo jeho splnomocnenec sú povinní Plnenie pri preberaní skontrolovať, najmä jeho množstvo, druh a zjavné chyby a poškodenia Plnenia alebo jeho obalu. V prípade chýb alebo poškodenia Plnenia Usporiadateľ pri osobnom odbere spíše so Zákazníkom osobitný písomný protokol, v ktorom dané chyby a poškodenia uvedú a opíšu, a prípadne vyhotoví obrazovú dokumentáciu daných chýb a poškodení. V prípade dodania Plnenia iným spôsobom ako osobným odberom je Zákazník povinný chyby a poškodenia písomne opísať a tento opis priložiť k Plnenia. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy k Zákazníkovi a za zjavné chyby a poškodenia, ktoré Zákazník aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, bezdôvodne neuplatnil u Usporiadateľa v momente preberania Plnenia, a aj napriek tomu Plnenie prevzal.

 

4.6 Plnenie sa považuje za prevzaté Zákazníkom (i) okamihom, keď Zákazník prevezme Plnenie dodávané v jednej zásielke, alebo ak sa (ii) Plnenie objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia každej oddelene samostatne dodanej časti Plnenia, alebo ak (iii) ide o Plnenie doručované elektronicky, momentom jeho odoslania na e-mailovú adresu Zákazníka zadanú v Objednávkovom formulári.

 

4.7 Nebezpečenstvo škody na Plnení prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Plnenia. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Podmienok o tom, že Usporiadateľ nezodpovedá za škodu na Plnení spôsobenú jeho prepravou k Zákazníkovi.

 

 1. Odstúpenie od Zmluvy

 

5.1 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Plnenia. Právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto bodu nevznikne  v prípadoch podľa § 7 odsek 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ani v iných prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

5.2 V prípade, ak Usporiadateľ splní informačné povinnosti podľa § 3 odseku 1 písmena h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku až dodatočne, najneskôr však do dvanástich (12) mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14)  dňoch odo dňa, keď Usporiadateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

5.3 Ak Usporiadateľ neposkytol Zákazníkovi informácie podľa § 3 odseku 1 písmena h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ani v dodatočnej lehote podľa bodu 5.2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich (12) mesiacoch a štrnástich (14) dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1.

 

5.4 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3.

 

5.5 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak Usporiadateľ nedodá Plnenie v lehote tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy a nedodá Plnenie ani v dodatočnej primeranej lehote. Zákazník nemusí poskytnúť Usporiadateľovi dodatočnú primeranú lehotu v prípade, ak Usporiadateľa pred uzavretím Zmluvy výslovne informoval o tom, že dodanie Plnenia v určenej lehote alebo v určený deň je pre Zákazníka osobitne dôležité, alebo je táto skutočnosť vzhľadom na všetky okolnosti zrejmá.

 

5.6 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa bodov 2.4, 4.2, 7.8 a 7.9 Podmienok alebo podľa príslušných právnych predpisov.

 

5.7 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie v písomnej forme elektronickou poštou alebo listom. Prílohou týchto Podmienok je formulár odstúpenia na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.5 podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak bolo odstúpenie odoslané Usporiadateľovi najneskôr v jej posledný deň. Odstúpenie podľa bodov 5.5 a 5.6 musí byť dôvodné a musí obsahovať opis príslušných dôvodov, ktoré oprávňujú Zákazníka odstúpiť od Zmluvy.

 

5.8 Usporiadateľ v prípade akéhokoľvek zrušenia Objednávky v súlade s týmito Podmienkami alebo odstúpenia od Zmluvy, ktoré bolo vykonané v súlade s týmito Podmienkami a právnymi predpismi, do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o zrušení Objednávky alebo odstúpenia od Zmluvy, vráti Zákazníkovu zaplatenú Kúpnu cenu. Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu pred tým, ako mu Plnenie bolo vrátené alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Plnenia späť Usporiadateľovi, a to aj keď by inak uplynula lehota podľa predchádzajúcej vety.

Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi rozdiel medzi nákladmi dodania, ktoré si výslovne zvolil Zákazník pri objednávaní Plnenia a najlacnejšou možnosťou nákladov dodania ponúkaných Usporiadateľom. Tento rozdiel znáša Zákazník.

Kúpna cena bude Usporiadateľom vrátená Zákazníkovi rovnakým spôsobom, akým ju Zákazník zaplatil, ak je to možné, inak bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú fakturačnú adresu na náklady Usporiadateľa, ak platba rovnakým spôsobom nie je možná.

 

5.9 Zákazník je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Plnenie späť Usporiadateľovi. Zákazník v súlade s § 3 odsek 1 písmeno i a § 10 odsek 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v plnom rozsahu znáša náklady na vrátenie Plnenia pri odstúpení od Zmluvy Usporiadateľovi vrátane nákladov na vrátenie Plnenia, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty, a ktoré sú vyčíslené v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy.

Ak Plnenie nemá vlastnosti, o ktoré Zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Usporiadateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Plnenia, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Usporiadateľ.

 

5.10 Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak udelí súhlas so začatím poskytovania Plnenia v elektronickej podobe pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3 Podmienok. Zákazník odoslaním Objednávky a potvrdením svojho súhlasu s týmito Podmienkami udeľuje vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania Plnenia v elektronickej podobe.

 

5.11 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Plnenie, ktorý použil alebo spotreboval, alebo z iných dôvodov uvedených v právnych predpisov.

 

6. Informačné povinnosti podľa §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku

6.1 Usporiadateľ týmto informuje Zákazníkov v súlade s § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku o nasledujúcich skutočnostiach:

 1. Hlavné vlastnosti Plnenia sú uvedené pri jednotlivých položkách v Internetovom obchode (§ 3 odsek 1 písmeno a).
 2. Obchodné meno a sídlo Usporiadateľa je uvedené v úvode Podmienok, na Stránke a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§ 3 odsek 1 písmeno b).
 3. Kontaktné údaje Usporiadateľa sú uvedené v úvode Podmienok, na Stránke a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§ 3 odsek 1 písmeno c).
 4. Adresa, na ktorej môže byť uplatnená reklamácia, podaná sťažnosť alebo iný podnet, je adresou sídla Usporiadateľa (§ 3 odsek 1 písmeno d).
 5. Celková cena pozostávajúca z Kúpnej ceny, daní, poplatkov a nákladov dodania je uvedená  pri jednotlivých položkách Plnení v Internetovom obchode, v cenníku nákladov dodania a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§ 3 odsek 1 písmeno e).
 6. Platobné podmienky sú uvedené v článku 3 Podmienok, dodacie podmienky sú uvedené v článku 4 Podmienok, lehota na dodanie Plnenia je uvedená v bode 4.2 Podmienok a informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v článku 7 Podmienok a v Reklamačnom poriadku (§ 3 odsek 1 písmeno g).
 7. Právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy, podmienky, lehoty a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v článku 5 Podmienok  (§ 3 odsek 1 písmeno h).
 8. Informácia o tom, že Zákazník znáša náklady na vrátenie Plnenia, je uvedení v bode 5.9 Podmienok (§ 3 odsek 1 písmeno i).
 9. Informácie o tom, v ktorých prípadoch nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo o okolnostiach, za ktorých Zákazník stráca právo odstúpiť od Zmluvy sú uvedené v bodoch 5.1, 5.10 a 5.11 Podmienok (§ 3 odsek 1 písmeno k).
 10. Poučenie o zodpovednosti Usporiadateľa za vady Plnenia podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka je uvedené v bode 7.2 až 7.5 Podmienok (§ 3 odsek 1 písmeno l).
 11. Informácia o prísnejšej záruke a pomoci poskytovanej Usporiadateľom alebo výrobcom je uvedená v článku 7 Podmienok a pri príslušných Plnenieových položkách alebo na Stránke, za predpokladu, že je takáto záruka alebo pomoc poskytovaná (§ 3 odsek 1 písmeno m).
 12. Elektronický obsah je alebo môže byť zabezpečený prostredníctvom DRM ochrany, ktorá nebráni bežnému používaniu elektronického obsahu v súlade s právnymi predpismi (§ 3 odsek 1 písmeno r).
 13. Zákazník má možnosť riešiť spotrebiteľský spor s Usporiadateľom podľa systému alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak sa obrátil na Usporiadateľa so žiadosťou o nápravu a nie je spokojný so spôsobom, ktorým Usporiadateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak Usporiadateľ na jeho žiadosť o nápravu neodpovedal do tridsiatich (30) dní od jej odoslania alebo na ňu neodpovedal vôbec spôsobom uvedeným podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. Platforma alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng =SK (§ 3 odsek 1 písmeno t).
 14. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Slovensko

Tel.: 00421 (2) 58 27 21 72, Fax: 00421 (2) 58 27 21 70,

www.soi.sk

 

 

 

 1. Záruka a Reklamačný poriadok

 

7.1 Usporiadateľ vzhľadom na povahu Plnení (vstupenky na Podujatia) neposkytuje na Plnenie záručnú dobu a záruku za akosť.

 

7.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Usporiadateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

7.3 Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Plnenia, alebo ak sa vada týka len súčasti Plnenia, výmenu súčasti, ak tým Usporiadateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Plnenia alebo závažnosť vady.

 

7.4 Usporiadateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybné Plnenie za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Zákazník mohol Plnenie riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu Plnenia alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Plnenie riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Plnenia.

Ak Plnenie predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Plnenie má vadu, za ktorú Usporiadateľ zodpovedá, má Zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

7.5 Zákazník nie je oprávnený vrátiť Plnenie, ktorí (i) spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho ďalšie užívanie, alebo (ii) ide o autorské dielo, počítačový program, audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo, ktoré Zákazník rozbalil, (iii) ktorý nie je možné vzhľadom na jeho vlastnosti vrátiť, (iv) ktorý podlieha rýchlej skaze, (v) ktoré bolo pre Zákazníka vytvorený podľa jeho požiadaviek alebo je určení len pre daného jedného Zákazníka, alebo (vi) pri ktorom je vylúčená možnosť odstúpenia od Zmluvy.

 

7.6 Zákazník si uplatňuje právo z vád Plnenia v mieste sídla Usporiadateľa. Zákazník je pri reklamácii Plnenia povinný predložiť Plnenie, doklad o kúpe Plnenia, záručný list, ak bol vystavený, a ostatné príslušenstvo a dokumentáciu k Plnenia, ktoré boli Zákazníkovi s Plnením dodané.

 

7.7 Usporiadateľ vystaví Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Plnenia. V prípade, ak je Plnenie reklamovaný prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Usporiadateľ je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Plnenia najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

 

7.8 Spôsoby vybavenia reklamácie upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

7.9 Doba vybavenia reklamácie závisí od zložitosti prípadu. Jednoduché prípady sú podľa prevádzkových možností Usporiadateľa vybavované okamžite, zložitejšie prípady do troch (3) dní od uplatnenia reklamácie a odôvodnené zložité prípady do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak nie je reklamácia vybavená do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie, je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo má právo na výmenu Plnenia za nový. Usporiadateľ bezodkladne po vybavení reklamácie oznámi výsledok vybavenia reklamácie Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom a vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie.

 

7.10 Zákazník je povinný pri preberaní Plnenia po vybavení reklamácie predložiť Usporiadateľovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Plnenia a doklad totožnosti. Ak má Zákazník splnomocnenca, je splnomocnenec povinný okrem dokladov podľa predchádzajúcej vety predložiť aj písomné splnomocnenie udelené a podpísané Zákazníkom.

 

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1.  

8.1 Vznikom zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje predplatiteľa podľa článku 6 odseku 1 písmena b) GDPR  a §13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

8.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon práv zo Zmluvy, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa.

 

8.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe, ako aj záujem na poskytovaní marketingových správ a informácií, ktoré sú potrebné na riadne poskytovanie Plnení.

 

8.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 8.2 (ii) a (iii) a Prevádzkovateľ tieto Osobné údaje nespracúva na základe oprávneného záujmu, môže byť právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho osobitný súhlas, ktorý je udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov). Ak Usporiadateľ získal kontaktné údaje Zákazníka v súvislosti s predajom Plnenia, potom sa podľa § 116 odsek 15 Zákona o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas Zákazníka na použitie Osobných údajov pre priamy marketing vlastných podobných Plnení Usporiadateľa nevyžaduje.

 

8.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov. Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

 

8.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (spravidla premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 8.4 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá alebo poslednej Zmluvy, ktorú Strany uzavreli, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.

 

8.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 8.2 (i) týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať Plnenie, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ Zmluvu ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 8.2 (ii) a (iii) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

 

8.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

8.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).

 

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

 

8.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a § 19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a § 22 až 28 a § 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.ska návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

 

8.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.hnonline.sk/gdpr.

 

8.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Usporiadateľa alebo elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

 

8.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Usporiadateľa alebo elektronicky na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

 

8.14 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

9.1 Zmluva sa spravuje slovenským právom a Obchodným zákonníkom.

 

9.2 Podľa ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní  a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na riešenie  sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Tento bod sa použije len v prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou.

 

9.3 Tieto Podmienky sú účinné od 1. júla 2023.

 

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY*

Komu: MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, e-mail (doplniť):

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na toto Plnenie:

 

 

 

 

 

 

Dátum uzavretia Zmluvy: ...................................................

Číslo objednávky: ...................................................

Meno a priezvisko Zákazníka:

 

 

 

 

 

 

Adresa Zákazníka:

 

 

 

 

 

 

Podpis Zákazníka/: ...................................................

Dátum: ......................

 

*týka sa len Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi

 

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

MAFRA Slovakia, a.s. je členom skupiny AGROFERT

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...