Informácie, poučenia a potvrdenia pri uzatváraní zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa

<Zadajte anotáciu>

Informácie, poučenia a potvrdenia pri uzatváraní zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa

Tento dokument sa vzťahuje len takú Zmluvu, ktorá je spotrebiteľskou zmluvou, a ktorá je uzavretá so Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom podľa predpisov o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Odstúpenie od Zmluvy: Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa bodov 2.5 a článku 5 Podmienok.Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch podľa Predpisov o ochrane spotrebiteľa. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v iných prípadoch, ako sú uvedené v Podmienkach a kogentných Predpisoch o ochrane spotrebiteľa.

Vrátenie plnení pri ukončení Zmluvy: Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluvu nie je možno ukončiť bez uvedenia dôvodu, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrátenie Kúpnej ceny pri takomto ukončení Zmluvy. Vrátenie Kúpnej ceny a iných plnení pri ukončení Kúpnej zmluvy z iných dôvodoch upravuje článok 5 Podmienok

Informačné povinnosti Usporiadateľa: Usporiadateľ poskytuje Zákazníkovi nasledujúce informácie, ktoré je Zákazníkovi povinný poskytnúť podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služby:

 • Hlavné vlastnosti Plnenia: Hlavné vlastnosti Plnenia sú uvedené pri jednotlivých položkách v Internetovom obchode a na Stránke.
 • Obchodné meno a sídlo Usporiadateľa: MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.
 • Telefonický kontakt Usporiadateľa: +421 948 201 454
 • E-mail Usporiadateľa: konferencie@mafraslovakia.sk
 • Iné prostriedky online komunikácie: Usporiadateľ nepoužíva iné prostriedky online komunikácie.
 • E-mail Usporiadateľa: konferencie@mafraslovakia.sk
 • Predajná cena produktu a spôsob jej vypočítania: Celková cena pozostávajúca z Kúpnej ceny a nákladov dodania vrátane všetkých daní je uvedená  pri jednotlivých položkách v Internetovom obchode, v cenníku nákladov dodania a pri vypĺňaní Objednávkového. Do celkovej ceny je možné započítať aj ďalšie náklady a poplatky, ak ich nie je možné určiť vopred.
 • Informácia o tom, že Kúpna cena pre konkrétneho Zákazníka alebo skupinu Zákazníkov je určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Kúpna cena nie je pre konkrétneho Zákazníka alebo skupiny Zákazníkov určovaná na základe automatizovaného rozhodovania ani profilovania.
 • Podmienky plnenia: Podmienkami plnenia je riadne uzatvorenie Zmluvy.
 • Platobné podmienky: Platobné podmienky sú uvedené v článku 3 Podmienok.
 • Dodacie podmienky a lehota dodania: Dodacie podmienky sú uvedené v článku 4 Podmienok. Lehota na dodanie Plnenia je uvedená v bode 4.2 Podmienok.
 • Existencia a dĺžka trvania zákonnej zodpovednosti Usporiadateľa a dostupnosť spotrebiteľskej záruky:  Usporiadateľ nesie zákonnú zodpovednosť za vady Plnenia v rozsahu stanovenom kogentnými Predpismi o ochrane spotrebiteľa (najmä § 499 až 510 Občianskeho zákonníka). Usporiadateľ vzhľadom na to, že jej poskytnutie je nezlučiteľné s povahou Plnenia, neposkytuje spotrebiteľskú záruku a vady nie je možné uplatniť v záručnej dobe ako v prípade vád hmotných vecí.
 • Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady: Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v článku 7 Podmienok (Reklamačnom poriadku).
 • Podmienky popredajného servisu: Usporiadateľ neposkytuje popredajný servis.
 • Dĺžka trvania Zmluvy: Zmluva je uzavretá na konkrétne jednorazové plnenie, nie na konkrétnu dobu.
 • Poučenie o povinnosti Zákazníka znášať náklady na vrátenie Plnenia po odstúpení od Zmluvy podľa § 19 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa: Zákazník nie je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy.
 • Poučenie o tom, že Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa § 19 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa: Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa § 19 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, pretože Zmluva sa týka Vstupeniek, ktoré predstavujú oprávnenie na využitie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času (návšteva Podujatia), ak podľa Zmluvy má Usporiadateľ poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase (jednorazové Vstupenky) alebo v presne dohodnutej lehote (permanentky).
 • Poučenie o okolnostiach, za ktorých Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy: Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Plnenie, ktoré použil, spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom ho urobil neupotrebiteľným, alebo v prípade, ak sa Podujatie už uskutočnilo, a to aj v prípade, ak sa ho Zákazník nezúčastnil.
 • Minimálna dĺžka trvania záväzkov Zákazníka: Záväzky Zákazníka zo Zmluvy nemajú minimálnu dĺžku trvania.
 • Poučenie o povinnosti Zákazníka zaplatiť preddavok alebo poskytnúť finančnú zábezpeku: Zákazník je povinný zaplatiť preddavok na Kúpnu cenu vzhľadom na jeho povinnosť vystavovať zálohové daňové doklady pred poskytnutím Plnenia (vstupu na Podujatie) podľa daňových a účtovných predpisov. Usporiadateľ po poskytnutí Plnenia (po Podujatí) zašle vyúčtovaciu faktúry, v ktorej bude na úhradu uvedený iba neuhradený zostatok Kúpnej ceny. Zákazník nie je povinný poskytovať finančnú zábezpeku.

 

Poučenie spotrebiteľa o práve požiadať o nápravu: Zákazník je oprávnený požiadať o nápravu podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Žiadosť o nápravu: Zákazník má právo podať Usporiadateľovi žiadosť o nápravu, ak medzi Stranami vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Zákazník domnieva, že Usporiadateľ porušil jeho iné práva ako spotrebiteľa. Usporiadateľ informuje Zákazníka na trvanlivom médiu (vrátane elektronickej pošty) o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak Usporiadateľ odpovedal zamietavo na žiadosť Zákazníka o nápravu. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Usporiadateľ na žiadosť Zákazníka o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Usporiadateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Platforma alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie:

Alternatívne riešenie sporov: Platforma alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Orgán dozoru: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...