Osobitné pravidlá podľa Aktu o digitálnych službách

<Zadajte anotáciu>

Osobitné pravidlá podľa Aktu o digitálnych službách

1.1 Online platforma: Stránka ani Služba nie sú v deň účinnosti Podmienok tzv. online platformou podľa Digitálnych službách. V prípade, ak sa po účinnosti týchto Podmienok Stránka alebo Služba stanú takouto online platformou, stane sa účinným aj tento článok, ktorý upravuje osobitné pravidlá podľa Aktu o digitálnych službách v prípade ak je Stránka alebo Služba online platformou podľa Aktu o digitálnych službách. Tento článok sa použije výlučne v prípade, ak je Stránka alebo Služba online platformou podľa Aktu o digitálnych službách.

1.2 Vylúčenie zodpovednosti: Vydavateľ nie je v rozsahu upravenom v Akte o digitálnych službách zodpovedný za činnosť a informácie Používateľov ani za obsah, ktorý uverejňujú prostredníctvom Služby.

 

1.3 Závadný obsah: Nasledujúci obsah na Stránke alebo v rámci Služby je považovaný za nezákonný alebo v rozpore s podmienkami používania súvisiacich služieb:

 

• Obsah je v rozpore s právnymi predpismi, najmä ale nie len s trestnoprávnymi predpismi a predpismi upravujúcimi priestupky.

• Obsah je v rozpore s dobrými mravmi.

• Obsah je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

• Obsah je v rozpore s rozhodnutiami súdov a/alebo orgánov verejnej moci.

• Obsah je v rozpore s etickými kódexami, ktoré sa Vydavateľ zaviazal dodržiavať.

• Obsah neoprávnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek osôb vrátane Vydavateľa a s ňou prepojených osôb, ich zamestnancov, ich štatutárnych zástupcov a členov ich orgánov.

• Obsah zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.

• Obsah ohrozuje alebo poškodzuje dobrú povesť alebo meno Vydavateľa alebo s ním prepojených osôb.

• Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie tretích osôb.

• Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie o konkurencii Vydavateľa alebo s ním prepojených osôb.

• Obsah sa netýka priamo tematického zamerania Služby a Stránky.

• Používateľ viaže poskytnutie ďalších informácií na zaplatenie osobitnej odplaty a to vrátane ale nie len prostredníctvom platených SMS správ alebo volaní na telefónne čísla s osobitnou tarifou.

• Obsah je závadný z iných dôvodov podľa Podmienok alebo právnych predpisov alebo je v rozpore s Podmienkami alebo právnymi predpismi.

 

1.4 Zodpovednosť za obsah: Vydavateľ nenesie zodpovednosť za obsah v rámci Služby ani na Stránke v rozsahu stanovenom Aktom o digitálnych službách. Vydavateľ je oprávnený ale nie povinný vykonávať preventívnu kontrolu obsahu ukladaného Používateľmi v rámci Služby a na Stránke. Vydavateľ je oprávnený vymazať zo Služby a Stránky akýkoľvek obsah z akéhokoľvek dôvodu.

 

1.5 Oznámenie o závadnom obsahu a sťažnosť: V prípade, ak Používateľ alebo tretia osoba má podozrenie, že na Stránke alebo v rámci Služby je šírený nezákonný obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore s podmienkami Služby, alebo inak závadný obsah, môže túto skutočnosť oznámiť Vydavateľovi. V prípade, ak oznamovateľ nebude súhlasiť s výsledkom vybavenia jeho oznámenia, má možnosť zaslať Vydavateľovi sťažnosť. Sťažnosti podávané na základe Aktu o digitálnych službách musia byť Vydavateľovi doručené do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol sťažovateľ informovaný o rozhodnutí o jeho sťažnosti podľa článku 16 odseku 5 alebo článku 17 Aktu o digitálnych službách.

 

1.6 Systém pre oznamovanie závadného obsahu: Vydavateľ zaviedol systém podľa článku 20 Aktu o digitálnych službách. Kontaktné miesta na zasielanie oznámení a sťažností podľa tohto bodu sú uvedené na stránke mafraslovakia.hnonline.sk/node/6.html. Systém pre oznamovanie závadného obsahu a vybavovanie sťažností môžu okrem Používateľov použiť aj tretie osoby.

 

1.7 Pozastavovanie vybavovania oznámení a sťažností: Vydavateľ neuplatňuje pozastavovanie vybavovania oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov podľa Aktu o digitálnych službách voči osobám, ktoré často podávajú zjavne neodôvodnené oznámenia a/alebo sťažnosti. V prípade, ak by sa ale vyskytli osoby, ktoré by podali viac ako dve zjavne neodôvodnené oznámenia alebo sťažnosti za jeden týždeň, Vydavateľ je oprávnený po dobu dvoch mesiacov pozastaviť a neprijímať oznámenia a sťažnosti od takýchto osôb.

 

1.8 Mimosúdne riešenie sporov: Dotknutá osoba má možnosť využiť taktiež systém mimosúdneho riešenia sporov podľa článku 21 Aktu o digitálnych službách.

 

1.9 Hlavné parametre určenia poradia obsahu v rámci Služby na Stránke: Hlavnými parametrami, na základe ktorých je určované poradie zobrazovania obsahu v rámci Služby na Stránke sú (i) popularita (obsah je zoradený podľa návštevnosti) (ii) časové hľadisko (obsah je zoradený podľa dátumu jeho pridania), a (iii) téma (obsah je zoradení podľa jednotlivých tém). Poradie parametrov boli zvolené tak, aby zodpovedali hospodárskemu významu pre Vydavateľa a zohľadňovali používateľskú skúsenosť. Mechanizmus určovania poradia obsahu zohľadňuje charakter obsahu a jeho relevantnosť pre Používateľov podľa uvedených parametrov (popularita, dátum pridania, téma).

 

1.10 Rozdielne zaobchádzanie: Vydavateľ neuplatňuje voči ponúkaným službám a produktom, ktoré by Používateľom ponúkal sám alebo pre osobu, ktorá je ňou ovládaná alebo prepojená, rozdielne zaobchádzanie.

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...