Ochrana osobných údajov

<Zadajte anotáciu>

8 Ochrana osobných údajov

 

8.1 Vznikom zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje predplatiteľa podľa článku 6 odseku 1 písmena b) GDPR a §13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

8.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon práv zo Zmluvy, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe, (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, a (iv) priamy marketing v podobe zasielania ponúk podobných tovarov a služieb Dotknutej osobe, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený uzatvorením Zmluvy podľa § 116 odseky 14 a 15 Zákona o elektronických komunikáciách, a je kedykoľvek odvolateľný.

 

8.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe, ako aj záujem na poskytovaní marketingových správ a informácií, ktoré sú potrebné na riadne poskytovanie Plnení.

 

8.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 8.2 (ii) a (iii) a Prevádzkovateľ tieto Osobné údaje nespracúva na základe oprávneného záujmu, môže byť právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho osobitný súhlas, ktorý je udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov). Ak Usporiadateľ získal kontaktné údaje Zákazníka v súvislosti s predajom Plnenia, potom sa podľa § 116 odsek 15 Zákona o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas Zákazníka na použitie Osobných údajov pre priamy marketing vlastných podobných Plnení Usporiadateľa nevyžaduje.

 

8.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov. Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

 

8.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (spravidla premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 8.4 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba piatich (5) rokov od ukončenia Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá alebo poslednej Zmluvy, ktorú Strany uzavreli, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.

 

8.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 8.2 (i) týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať Plnenie, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ Zmluvu ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 8.2 (ii) a (iii) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

 

8.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

8.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

 

Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

 

Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).

 

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

 

8.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a § 19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a § 22 až 28 a § 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

 

8.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.hnonline.sk/gdpr.

 

8.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Usporiadateľa alebo elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

 

8.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Usporiadateľa alebo elektronicky na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

 

8.14 V prípade, ak ide o Osobné údaje osoby mladšej ako 18 rokov, môže Dotknutá osoba požadovať vymazanie Osobných údajov poskytnutých pred dovŕšením 18. roku veku.

 

8.15 Usporiadateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva Osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak Dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má Dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie Osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 

8.16 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...