Doprava 2018

26. apr 2018
AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA

Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU

Základné sekcie:

Sekcia nákladná doprava
Sekcia osobná doprava

Okruhy tém:

  • Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU. Udržateľná mobilita ako nástroj pre zvyšovanie životnej úrovne občanov EU.
  • Bezpečná cestná infraštruktúra. Inteligentné „smart“ riešenia v nákladnej a osobnej doprave. Moderné trendy v oblasti digitalizácie a automatizácie.
  • Cestný balík Európskej komisie ako súbor legislatívnych opatrení s výrazným vplyvom na cestnú dopravu, s akcentom na Návrh nariadenia 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti - Rozdielne pozície členských štátov EU.
  • Dopady novelizácie smernice 96/71 v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (lex specialis) na fungovanie trhu v doprave – riziká a obmedzenia.
  • Stanovisko Európskej Komisie a podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu vo vzťahu k vyjednávacej pozícii Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a národných združení cestných dopravcov.
  • Balík „Čistej mobility“ prezentovaný zo strany Európskej komisie v Novembri 2017. Otázky „čistých vozidiel“ a proces znižovania emisií v doprave.
  • Právne aspekty voľnej živnosti na vedenie cudzieho motorového vozidla – pozícia slovenských dopravcov a štátnych inštitúcií.
  • Pozícia štátnych inštitúcií, regulačné a kontrolné mechanizmy štátu ako predpoklad férovej súťaže v cestnej doprave.
  • Legislatíva upravujúca podmienky vedenia motorového vozidla – zníženie požadovaného veku uchádzačov.
  • Vývoj vodičov profesionálov – ich nedostatok, atraktivita povolania. Projekty duálneho vzdelávania a rozvoja zamerané na pritiahnutie mladých ľudí do cestnej dopravy – osobnej aj nákladnej.

 

Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

 

BLOCK 1 / BLOK 1


08:00  Registration/Registrácia

09:00   Official opening / Oficiálne otvorenie  Pavol Jančovič - President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia
                                                                             Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, II. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.

09:20   Christian Labrot  President of International Road Transport Union IRU/Prezident Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU
09:35   Dana Meager  Secretary of state, Ministry of Finance of the Slovak republic/Štátna tajomníčka Ministerstva financií SR
           
09:50   Ľuboš Rumanovský Deputy of the Transport Police Department, Presidium of the Police Force of the Slovak republic/Zástupca odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR 

10:05   Peter Varga General Director of the Road Transport Section of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak republic/Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10:20   József Nagy Member of the European Parlament/Poslanec Európskeho parlamentu
10:35   Miroslav Ivan Member of the National Council of The Slovak Republic/Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky


10:50   VIDEOPRÍSPEVKY:

   Jean Todt  President of the Fédération Internationale de l´Automobile /FIA, Head of Formula 1/Prezident Medzinárodnej atomobilovej federácie (FIA), šéf Formula 1

   Ivan Štefanec  videopríhovor Member of the European Parlament/Poslanec Európskeho parlamentu


10:50 - 11:00  Coffee break

11:00   Vladimír Starosta, Vojtech Hromíř President and Secretary General of Association of Czech Road Hauliers ČESMAD Bohemia/Prezident a Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov ČR ČESMAD Bohemia
11:15   Radu Dinescu General Secretary of The National Union of Road Hauliers from Romania (UNTRR)/ Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov v Rumunsku
11:30   Adalbert Wandt President of Associaton of German Road Hauliers BGL/Prezident Združenia cestných dopravcov v Nemecku BGL
11:45   Pavol Hudák 1-st. Vicepresident of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of HUDOS, s.r.o. /1. Viceprezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Generálny riaditeľ spoločnosti HUDOS, s.r.o.

12:00   Adrián Polóny Člen prezídia ZAD a zástupca štatutárnych orgánov DPMBB (Dopravný podnik mesta Banská Bystrica) a SAD Zvolen
12:15   Martin Dolejš Mastercard 


12:15 - 13:00  Lunch / Obed 


BLOCK 2 / BLOK 2 Round Table (panel discussions) - hosted by Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, 2-nd. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the    Slovak Lines a.s.

13:00  - 14,30  Matthias Maedge General Delegate of the Permanent Delegation to the EU and representative of International Road Transport Union IRU/Generálny delegát stálej delegácie v EÚ a zástupca Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU
                         Isabelle Maitre Head of the Permanent Delegation to the EU of Associaton of French Road Hauliers FNTR/Veľvyslankyňa stáleho zastúpenia francúzskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli 
                         Piotr Szymanski Permanent Representative to the EU and Association of International Road Transport Carriers in Poland/Vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli
                         Gabor Csányi Secretary of International Relations International Road Transport Union IRU and EU affairs/Tajomník medzinárodných vzťahov IRU a záležitosti EÚ
                         Jan Němec Zástupca ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia v rámci európskych inštitúcii v Bruseli/Representative of CESMAD Slovakia and CESMAD Bohemia to the european institutions in Brussels
                         Ivan Rusko Secretary General of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia


14:30 - 15:00  Coffee break

15:00   Tomáš Suhányi Member of the Board of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic and Head of the transport working group by FIATA/Člen predstavenstva ZLZ SR a vedúci pracovnej skupiny cestných prepráv pri FIATA
15:15   Jozef Gnap Professor, Head of department, University of Zilina Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications/Profesor, Vedúci katerdy, Žilinská univerzita v Žiline
15:30   Peter Pobeha CEO of SAD Žilina, Chairman of the Supervisory Board of the Bus Transport Association ZAD, generálny riaditeľ SAD Žilina, predseda dozornej rady ZAD
15:45   Pavol Jančovič  President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of TOPNAD a.s./Prezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Generálny riaditeľ spoločnosti TOPNAD a.s.


16:15   Conclusion & Wrap-up / Záver

 Pavol Jančovič - President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia

 Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, 2-nd. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.
 

 

* zmena programu vyhradená

 Pavol Jančovič - Prezident ČESMAD Slovakia

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1988 začínal v ČSAD Topoľčany na oddelení kusových zásielok. V priebehu pár rokov prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami, až keď v roku 1994 skončil ako jeho riaditeľ. Týmto rokom začína aj jeho podnikateľská činnosť prostredníctvom dopravnej spoločnosti TOPNAD a.s., ktorú postupne rozvíjal a rozširoval až do súčasného stavu, kde spoločnosť úspešne ponúka široké spektrum služieb v rámci dopravy, ale aj logistiky.

 

 Peter Sádovský - President of the Bus Transport Association ZAD, II. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s.

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle a najmä v bankovom sektore. Od roku 2006 je generálnym riaditeľom autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines. V roku 2014 bol zvolený za viceprezidenta Zväzu autobusovej dopravy, a od volieb v júni 2016 zastáva post prezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Zastupuje tiež profesijné združenie cestných dopravcov ČESMAD v rade pre osobnú dopravu pri Medzinárodnej únii cestnej dopravy IRU so sídlom v Ženeve.

 

Ivan Rusko - Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

Je krízový a transformačný manažér s viac ako 21-ročným skúsenosťami vo viacerých krajinách. Úspešne realizoval projekty transformácie a organizačných zmien vo firmách, ako aj prípravy firiem na fúzie a akvizície, resp. buy-out. Pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách v Európe, so zameraním na riadenie ľudského kapitálu, organizačný rozvoj, právne služby a compliance. Orientuje sa na oblasť fúzií a akvizícii firiem, krízový manažment, interim manažment, transformácie a reštrukturalizácie firiem. Pôsobil tiež v lesníckom, drevárskom a celulózo-papierenskom priemysle, v oblasti environmentálnych technológií a služieb, v doprave a logistike, ako aj v oblasti metalurgie a zlievarenstva a v oblasti medzinárodného consultingu.

 

József Nagy - Poslanec Európskeho parlamentu

Je bývalým ministrom životného prostredia a bývalým poslancom NR SR - člen finančného, sociálneho výboru a výboru pre európske záležitosti.

V súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu - člen výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

 Ako bývalý manažér sa venuje aj podnikateľskému prostrediu.

 

Radu Dinescu - Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov v Rumunsku

Je absolventom Fakulty dopravy Univerzity Politehnica v Bukurešti.

Od roku 2004 je generálnym tajomníkom Združenia cestných dopravcov v Rumunsku. Predtým pôsobil aj ako podpredseda Nadácie Promotrans – odborná príprava v cestnej doprave, v rámci čoho sa Nadácia Promotrans stala druhou vzdelávacou inštitúciou na rumunskom trhu.

V súčasnosti tiež pôsobí ako:

Prezident GRSP RO (Globálne partnerstvo cestnej bezpečnosti v Rumunsku), predtým ako podpredseda v rokoch 2008-2015;
Podpredseda BSEC-URTA (Čiernomorská hospodárska spolupráca Únie cestných dopravcov), v rokoch 2013-2014 a 2015-2016 ako zástupca prezidenta.

 

Isabelle Maitre - Veľvyslankyňa stáleho zastúpenia francúzskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli (FNTR)

 FNTR je francúzska asociácia cestnej nákladnej dopravy, ktorá zastupuje záujmy 5 000 spoločností cestnej nákladnej dopravy.

 Absolvovala magisterské štúdium v rámci diplomacie a medzinárodných vzťahoch na parížskej univerzite (Parix XI University). Má 22-ročné skúsenosti z Bruselu, kde sa venuje sektoru dopravy (FNTR, UPS – Europe, IRU – Europe, Peugeot Citroën).

 

 

 Piotr Szymanski - Vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli

Piotr Szymanski je absolventom Fakulty medzinárodných štúdií a politológie Univerzity v Lodži v Poľsku. Svoju profesionálnu kariéru v samosprávnej správe regiónu Lodzkie najskôr ako zástupca pre medzinárodnú spoluprácu a neskôr ako expert pre európske záležitosti, zodpovedný za monitorovanie politík EÚ najmä s regionálnym rozvojom, dopravou a inováciami.

V rokoch 2011 – 2016 bol vedúcim oddelenia pre medziregionálnu spoluprácu v rámci regionálneho úradu regiónu Lodzkie v Bruseli.

Od roku 2016 zastupuje záujmy poľského sektora dopravy v Bruseli ako vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli.

Je autorom viacerých publikácii venovaných politikám EÚ a lobbing a je tiež členom tímu externých rečníkov Európskej komisie.

 

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Je vedúcim katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Bol zodpovedným riešiteľom Plánov dopravnej obslužnosti miest Bardejov, Topoľčany, Púchov, Považská Bystrica, Žilina a samosprávnych krajov Košický, Žilinský a ďalšie.  V roku 2016 - 2017 viedol kolektív, ktorý spracovával Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

 

Ing. Peter Pobeha - Generálny riaditeľ SAD Žilina, predseda dozornej rady ZAD

Vyštudoval odbor Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Po ukončení štúdia v roku 1988 nastúpil do ČSAD Žilina (dnes SAD Žilina) ako dispečer autobusovej dopravy, od roku 1991 postúpil na pozíciu dopravného námestníka. V roku 1999 bol menovaný do funkcie riaditeľa podniku SAD Žilina. V súčasnosti pracuje ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ tejto spoločnosti.

Dlhodobo aktívne pôsobí aj vo Zväze autobusovej dopravy, kde zastával funkciu Predsedu Rady riaditeľov a v období 2014-2016 funkciu Prezidenta Zväzu, kde taktiež využíva odborné vedomosti a bohaté skúsenosti v problematike verejnej autobusovej dopravy.

 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Hlavný partner:

 

Partner:

 

Odborní garanti:

 

Mediálni partneri: 

 

Podobné podujatia