Doprava 2018

26. apr 2018
AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA

Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU

Základné sekcie:

Sekcia nákladná doprava
Sekcia osobná doprava

Okruhy tém:

  • Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU. Udržateľná mobilita ako nástroj pre zvyšovanie životnej úrovne občanov EU.
  • Bezpečná cestná infraštruktúra. Inteligentné „smart“ riešenia v nákladnej a osobnej doprave. Moderné trendy v oblasti digitalizácie a automatizácie.
  • Cestný balík Európskej komisie ako súbor legislatívnych opatrení s výrazným vplyvom na cestnú dopravu, s akcentom na Návrh nariadenia 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti - Rozdielne pozície členských štátov EU.
  • Dopady novelizácie smernice 96/71 v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (lex specialis) na fungovanie trhu v doprave – riziká a obmedzenia.
  • Stanovisko Európskej Komisie a podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu vo vzťahu k vyjednávacej pozícii Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a národných združení cestných dopravcov.
  • Balík „Čistej mobility“ prezentovaný zo strany Európskej komisie v Novembri 2017. Otázky „čistých vozidiel“ a proces znižovania emisií v doprave.
  • Právne aspekty voľnej živnosti na vedenie cudzieho motorového vozidla – pozícia slovenských dopravcov a štátnych inštitúcií.
  • Pozícia štátnych inštitúcií, regulačné a kontrolné mechanizmy štátu ako predpoklad férovej súťaže v cestnej doprave.
  • Legislatíva upravujúca podmienky vedenia motorového vozidla – zníženie požadovaného veku uchádzačov.
  • Vývoj vodičov profesionálov – ich nedostatok, atraktivita povolania. Projekty duálneho vzdelávania a rozvoja zamerané na pritiahnutie mladých ľudí do cestnej dopravy – osobnej aj nákladnej.

 

Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

BLOCK 1 / BLOK 1


08:00  Registration/Registrácia


09:00  Official opening / Oficiálne otvorenie  Pavol Jančovič - President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia
09:20  Christian Labrot  President of International Road Transport Union IRU/Prezident Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU
09:40  Tibor Gašpar President of the Police Force of the Slovak Republic/Prezident Policajného zboru SR
10:00  Richard Sulík  Member of the European Parlament/Poslanec Európskeho parlamentu
10:20  Peter Varga General Director of the Road Transport Section of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak republic/Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


10:40 - 11:00  Coffee break


11:00   Vladimír Starosta  President of Association of Czech Road Hauliers ČESMAD Bohemia/Prezident Združenia cestných dopravcov ČR ČESMAD Bohemia
11:20   Vojtech Hromíř General Secretary of Association of Czech Road Hauliers ČESMAD Bohemia/Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov ČR ČESMAD Bohemia
11:40   Adalbert Wandt President of Associaton of German Road Hauliers BGL/Prezident Združenia cestných dopravcov v Nemecku BGL


12:00 - 13:00  Lunch / Obed 


BLOCK 2 / BLOK 2 Okrúhle stoly - moderátor Matthias Maedge


13:00  Isabelle Maitre Head of the Permanent Delegation to the EU of Associaton of French Road Hauliers FNTR/Veľvyslankyňa stáleho zastúpenia francúzskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli 
13:20  Piotr Szymanski Permanent Representative to the EU and Association of International Road Transport Carriers in Poland/Vedúci stáleho zastúpenia poľskej asociácie cestných dopravcov pri EÚ v Bruseli
13:40  Radu Dinescu General Secretary of The National Union of Road Hauliers from Romania (UNTRR)/ Generálny tajomník Združenia cestných dopravcov v Rumunsku
14:00  Gabor Csányi Secretary of International Relations International Road Transport Union IRU and EU affairs/Tajomník medzinárodných vzťahov IRU a záležitosti EÚ
14:20  Mathias Maedge General Delegate of the Permanent Delegation to the EU and representative of International Road Transport Union IRU/Generálny delegát stálej delegácie v EÚ a zástupca Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU


14:30 - 15:00  Coffee break


15:00  Ján Ignaták Head of the Transport Police Department, Presidium of the Police Force of the Slovak republic/Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR 
15:20  Peter Harach  Vice President of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic/Viceprezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
15:40  Jozef Gnap Professor, Head of department, University of Zilina Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications/Profesor, Vedúci katerdy, Žilinská univerzita v Žiline
16:00  Peter Sádovský II. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of the Slovak Lines a.s./II. viceprezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Slovakia a Generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines a.s.
16:20  Pavol Hudák I. Vice President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and Managing partner of HUDOS s.r.o./I. viceprezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Konateľ spoločnosti HUDOS s.r.o. 
16:40  Pavol Jančovič  President of the Association of Slovak Road Hauliers ČESMAD Slovakia and CEO of TOPNAD a.s./Prezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Generálny riaditeľ spoločnosti TOPNAD a.s.


17:00  Conclusion / Záver  Pavol Jančovič
19:00  Raut 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Odborní garanti:

 

Mediálni partneri: 

Podobné podujatia